Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Bc. - Ekonomika a manažment verejných služieb

Bc. - Ekonomika a manažment verejných služieb

Študijný program: EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNÝCH SLUŽIEB
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: prvý - bakalársky študijný program
Získaný titul: bakalár (v skratke "Bc.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY CESTOVNÝ RUCH

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia. 

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) získavajú univerzálne vzdelanie v oblasti ekonómie, manažmentu, marketingu, práva, cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií so zameraním na verejný sektor a na trhové a netrhové služby. Absolventi majú schopnosť vykonávať základné a stredné manažérske funkcie, poskytovať rôzne druhy (trhových a netrhových) služieb, sú pripravení vykonávať odborné a riadiace činnosti v orgánoch ústrednej a miestnej štátnej správy a orgánoch územnej (miestnej a regionálnej) samosprávy.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) získal

  • poznatky z ekonomickej teórie a hospodárskej politiky,
  • z oblasti právnych disciplín (najmä z občianskeho a podnikateľského práva),
  • marketingu, manažmentu služieb, politológie, komunikácie s verejnosťou,
  • zo svetového obchodu, účtovníctva, informatiky i štatistiky.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) dokáže

  • vykonávať manažérske funkcie,
  • tvorivo pristupovať k riešeniu operatívnych a programových úloh,
  • posúdiť navrhované zmeny na základe platných zákonov
  • uplatňovať moderné metódy hodnotenia kvality a výkonnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Verejná ekonomika a služby (1. stupeň) má schopnosti odbornej komunikácie v cudzom jazyku, vie analyzovať kvantitu a kvalitu služieb (verejných a súkromných), dokáže uplatniť spoločenské a etické aspekty profesie a zabezpečiť kontinuitu v osvojovaní si nových poznatkov, vedomostí, znalostí, zručností a návykov a pokračovať v osobnom profesionálnom rozvoji.

Prehľad predmetov