Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Doktorandské štúdium - PhD.

Doktorandské štúdium

Študijné odbory a študijné programy v slovenskom jazyku

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment.


V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM    TITUL ABSOLVENTA     FORMA ŠTÚDIA     DĹŽKA ŠTÚDIA  
doktorandský študijný program Verejná správa 
   philosophiae doctor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
   philosophiae doctor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 

VŠEM v Bratislave poskytuje štúdium v  študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment aj v anglickom jazyku. Viac informácií nájdete na odkaze: https://www.vsemba.sk/en/Study/Postgraduate-Degree

Prijímanie na doktorandské štúdium na Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave

1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektorka VŠEM.
2. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
3. Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:

 • odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 5-10 strán A4 s počtom 9 000 – 18.000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
 • anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
 • splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača; prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnostipublikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.

4. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne. 
Prihlášky je potrebné podávať do 30. 4. aktuálneho kalendárneho roka.
V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (dennú alebo externú).

5. PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400. Termín podávania prihlášok je do 30. 4. 2024, v doplňujúcom termíne do 30.8.2024. 
Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Rektorát
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5
 
     

6. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
- meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
- vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
- zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).

7.  K prihláške uchádzač priloží:

 • životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
 • úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní; absolventi VŠEM sú oprávnení predložiť neoverenú fotokópiu vysokoškolského diplomu,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach.
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v printovej a elektronickej podobe
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
8. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe odporúčania prijímacej komisie a na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM.
9. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
10. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.  

 

Podmienky pre prijatie uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEM je:

 • úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho) v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • znalosť anglického jazyka.

Povinnou prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:

 • životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
 • úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní; absolventi VŠEM sú oprávnení predložiť neoverenú fotokópiu vysokoškolského diplomu,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach.
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v printovej a elektronickej podobe
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Kontaktné osoby pre PhD. štúdium:
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium VŠEM
e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
tel.: +421 908 388 362

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.        

študijná referentka pre doktorandské štúdium

e-mail: lubica.filipova@vsemba.sk         

tel.:  +421 915 821 148

 

- RÁMCOVÝ PROJEKT TÉMY DIZERTAČNEJ PRÁCE - Pokyny k písomnej forme prijímacej skúšky na doktorandské štúdium na VŠEM

Témy dizertačných prác s anotáciami pre AR 2023/2024 - študijný program MMSP 
Témy dizertačných prác s anotáciami pre AR 2023/2024 - študijný program VS
Témy dizertačných prác s anotáciami pre AR 2024/2025 - študijný program MMSP 
Témy dizertačných prác s anotáciami pre AR 2024/2025 - študijný program VS

Ďalšie informácie k študijnému programu:

odporúčané študijné plány: