Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Študijné odbory a študijné programy v slovenskom jazyku

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment.


V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM    TITUL ABSOLVENTA     FORMA ŠTÚDIA     DĹŽKA ŠTÚDIA  
doktorandský študijný program Verejná správa 
   philosophiae doctor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
   philosophiae doctor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 


 Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku


Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment.


V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM   TITUL ABSOLVENTA    FORMA ŠTÚDIA   DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandský študijný program Verejná správa    philosophiae doctor „PhD.“   denná
  externá
 3 roky
 4 roky 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
 
  philosophiae doctor „PhD.“     denná
  externá
 
 3 roky
 4 roky 


 


Študijné odbory a študijné programy v nemeckom jazyku

 

 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandskom študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania  v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tento akreditovaný študijný program:

PROGRAM    TITUL ABSOLVENTA   FORMA ŠTÚDIA    DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
  
  philosophiae doctor „PhD.“    denná
  externá
  3 roky
  4 roky 

 

Prijímanie na doktorandské štúdium na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

1.       Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektorka VŠEMvs.
2.       Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
3.       Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:
- odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 10 strán A4 s počtom približne 20 000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
- splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača;
- prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnostipublikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.

4.       Uchádzač sa na VŠEMvs hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne. 
Prihlášky je potrebné podávať do 31. augusta aktuálneho kalendárneho roka.
V odôvodnených prípadoch VŠEMvs môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

5. PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEMvs sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400 do 31. augusta 2021. Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Rektorát
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5
      

6. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
- meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
- vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
- zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).
7.  K prihláške uchádzač priloží:
- životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
- úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní;
- súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
- originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
8. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektorka VŠEMvs na základe odporúčania prijímacej komisie a na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs.
9. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
10. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.  

Podmienky pre prijatie uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEMvs je:
- úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho) v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore,
- znalosť anglického jazyka.

Povinnou prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:
- životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
- úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní*;
- súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
- originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.

* Neplatí pre absolventov VŠEMvs

 

Kontaktné osoby pre PhD. štúdium:
Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
e-mail: jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
tel.: +421 908 75 44 70

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
koordinátor doktorandského štúdia na VŠEMvs
e-mail: marcel.lincenyi@vsemvs.sk
tel.: +421 908 388 362