Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Služby knižnice

Služby akademickej knižnice

Absenčné výpožičné služby

Všetky podmienky pre vypožičiavanie literatúry sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku akademickej knižnice VŠEM.

Prezenčné výpožičné služby

V priestoroch Akademickej knižnice majú študenti k dispozícii 6 PC s pripojením na internet a taktiež je možné v študovni pripojenie cez WIFI.

MVS a MMVS

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MVS a MMVS) sa poskytuje len registrovaným čitateľom z fondov iných knižníc na zabezpečenie literatúry, ktorú Akademická knižnica VŠEM nemá k dispozícii. Táto služba je hradená objednávateľom.
Pre zamestnancov VŠEM sa poskytuje MVS a MMVS na základe žiadanky, podpísanej rektorkou VŠEM. Výpožičnú dobu týchto výpožičiek nie je možné predĺžiť.

Bibliograficko-informačné služby

Akademická knižnica ako súčasť vedecko-výskumnej základne školy  poskytuje tieto služby spojené najmä s vyhľadávaním relevantných informácií na podporu vedy a výskumu na VŠEM.

  • Bibliograficko-informačné služby sa poskytujú z bibliografií primárnych a sekundárnych informačných prameňov, ako aj z dostupných databáz.
  • Zabezpečujú sa na základe informačných prieskumov a požiadaviek tvorivých pracovníkov prostredníctvom vstupov do externých (ale aj interných) informačných zdrojov.
  • Akademická knižnica zodpovedá za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu. V rámci toho poskytuje príslušné informačné služby.

Záverečné práce 

Akademická knižnica zabezpečuje v súlade s povinnosťou uloženou zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zber, spracovanie, uchovávanie a prezenčné sprístupňovanie obhájených záverečných a kvalifikačných prác absolventov VŠEM vo všetkých ich formách.