Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska"

5. novembra 2015

 Dňa 5.11.2015 zorganizovala VŠEMvs v Bratislave 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“. Konferencia sa tradične konala pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, ktorý vyhlasuje MŠVVŠ SR a je prehľadom vedecko – výskumných aktivít pedagogických a výskumných zamestnancov školy, ako aj zástupcov praxe. 

 Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia aktuálnych trendov a perspektívnych výziev v rozvoji verejnej správy a malého a stredného podnikania ako hybnej sily rozvoja regiónov, komparácia výsledkov výskumu akademických pracovísk v tejto oblasti, ako aj nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedecko-výskumnými pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy a hospodárskou praxou.

Hlavné tematické okruhy konferencie tvorili:

 • Verejná sféra a regionálny rozvoj.
 • Manažment a podnikanie, malé a stredné podniky v hospodárstve.
 • Znalostná ekonomika a rozvoj vedomostného potenciálu.
 • Bezpečnosť a riešenie krízových situácií vo verejnom a privátnom sektore.

 Pozvanie na toto významné vedecké  podujatie VŠEMvs v Bratislave prijali významní zástupcovia orgánov štátnej a verejnej správy, vedecko – výskumných inštitúcií, univerzít, vysokých škôl ako aj hostia z partnerských vzdelávacích inštitúcií z ČR, Bulharska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Srbska a Ruskej federácii, celkom 66 účastníkov.

Konferenciu otvorila rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá privítala domácich a zahraničných hostí a akademických pracovníkov VŠEMvs v Bratislave. V úvodnom vystúpení zhodnotila dosiahnuté výsledky VŠEMvs v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti a jej fungovanie na trhu vzdelávacích inštitúcií SR, ktoré boli tiež premietnuté do prípravy Akreditačného spisu školy a predložené Akreditačnej komisii  pri  MŠVVŠ SR.

V predpoludňajšej časti rokovania konferencie vystúpili s pozdravnými prejavmi zástupcovia zahraničných partnerských vysokých škôl:

 • prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. – rektor VŠPSV Kolín, ČR,
 • prof. M. Eng. Petar Kolev, PhD. – rektor Todor Kableshkov University of Transport Sofia, Bulharsko,
 • prof. dr.  Artur Horbovyy, DrSc. – rektor VIEM Lutsk, Ukrajina,
 • prof. dr. Zoran Čekerevac – Union – Nikola Tesla University Belehrad, Srbsko. 

Odbornými príspevkami  v predpoludňajšom programe konferencie vystúpili:

 • doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV,
 • Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a živnostníkov,
 • Ing. Milan Muška – výkonný podpredseda ZMOS.

Popoludňajší program bol venovaný ďalším odborným príspevkom z oblasti reformy verejnej správy, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska a globálnym problémom Európskej únie. Svoje názory a výsledky vedeckého skúmania v uvedených oblastiach prezentovali:

 • prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – Ekonomický ústav SAV,
 • dr.hab.  Robert Magda, PhD. – Szent István University, Maďarsko,
 • prof. dr. Stanislaw Zieba – ALMAMER Wyzsza Szkola Varšava, Poľsko,
 • akad. mal. Marián Minarovič – generálny sekretár Únie miest Slovenska,
 • prof. JUDr.  Peter Škultéty, DrSc. -  VŠEMvs  v Bratislave,
 • Assoc. prof. Daniela Todorova, PhD. – prorektorka Todor Kableshkov University of Transport Sofia Bulharsko.

Hmotným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie je vydaný Zborník abstraktov a elektronický Zborník vedeckých statí, v ktorých prezentovalo svoje príspevky 60  autorov.

Podľa ohlasov domácich i zahraničných účastníkov mala vedecká konferencia vysokú odbornú i spoločenskú úroveň, dobré organizačné zabezpečenie, a to všetko vhodne umocnené atraktívnym prostredím historického prostredia Mirbachovho paláca v Bratislave.

Tlač

Kalendár udalostí