Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Týždeň vedy na VŠEM

Týždeň vedy na VŠEM

8. novembra 2021

V dňoch 8. a 9. novembra 2021 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnili online vedecké pracovné semináre aj na VŠEM v Bratislave. Zapojili sa do nich pedagógovia z Katedry verejnej správy, Katedry ekonómie a financií a z Katedry manažmentu. 

V prvý deň Týždňa vedy sa uskutočnili online semináre pedagógov z Katedry verejnej správy pod titulom "Ďalšie smerovanie regionálneho a sociálneho rozvoja v EÚ - vybrané aspekty" boli výstupmi z projektu IGP č. 1/2019 - "Výzvy koncepcie sociálnej integrácie v Európe". 

1. Vízie po roku 2020 v regionálnom rozvoji - PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD.
Príspevok  prezentoval  programy EÚ zamerané na hospodársky  a sociálny rozvoj po roku 2020 . Programy, ktoré sa  koncentrovali na   problematiku rozvoja  málo rozvinutých regiónov Slovenska a na  hľadanie  systémových prístupov riešenia  dopadov koronakrízy a plánu obnovy Európy po pandémii Covid -19. V druhom okruhu problémov boli prezentované  ciele politiky súdržnosti a ich financovanie v novom programovom období Európskej únie 2021 – 2027, východiská stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, plán obnovy Európy a systémové prístupy riešenia dopadov koronakrízy.

2. Tretia dekáda európskej stratégie v sociálnej politike (základné rámce) - doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.
Príspevok bol venovaný strategickým prístupom kľúčovým oblastiam a cieľom európskej sociálnej politike   rokov 2021 – 2030. Prioritne sa zameral na Európsky pilier sociálnych práv, akčný plán a jeho realizáciu, ako aj vytýčené  ciele európskej stratégie v sociáílnej politike  do roku 2030. Pozornosť zameral na prezentovanie cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy  a na alokáciu, redistribúciu a stabilizáciu finančných zdrojov EÚ. 

3. Migrácia (ako kontext európskeho trhu práce - prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. - doc. Ing. Iveta Dudová,  PhD.
Prvým okruhom, ktorý prezentoval príspevok bolo formulovanie základných problémových okruhov v oblasti migrácie a azylovej politiky na Slovensku a v EÚ a ich právnych a politických rámcov.
Ďalšie prezentované časti príspevku boli koncentrované  na migráciu, ako spoločenský jav, ktorý v dôsledku širokého okruhu vplyvov, môže byť zdrojom aj rozvoja, ale i zdrojom mnohých konfliktov s dopadom do oblasti politiky, ekonomiky a sociálnej oblasti. Pozornosť venoval vybraným aspektom migračnej a azylovej politiky realizovanej v podmienkach SR, ako aj kvantitatívnym aspektom migrácie v SR a EÚ,  v kontexte s jej právnym rámcom vymedzeným európskou legislatívou (v Zmluve o EÚ a smernicami). Prezentoval tiež politiky v oblasti hraničných kontrol, azylu a prisťahovalectva ako súčasť priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ.

Dňa 9.11.2021 pokračoval Týždeň vedy ďalšími prednáškami. S témou "Vedecká integrita, súčasť akademickej a výskumnej práce a praxe" vystúpil prorektor pre vedu a výskum na VŠEM prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. a "Štatistické údaje, ich zber a spracovanie ako súčasť vedecko-výskumnej práce" predstavil v online prednáške prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

1.  Vedecká integrita súčasťou akademickej a výskumnej práce a praxe - prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Príspevok prezentoval vybrané ukazovatele vysokoškolského vzdelávacieho priestoru na Slovenska a jeho potenciál. Kvalitu a konkurencieschopnosť vzdelávacieho priestoru pri ponuke 6 498 študijných programov pre viac ako 100 000 študentov v 1. 2. a 3. stupni štúdia, ktoré zabezpečuje na 34. vysokých školách v SR viac ako 10 000 pedagógov  je možné  dosiahnuť len prepojením vzdelávania so správnou vedeckou prácou a praxou.

Tematicky príspevok prezentoval vedeckú integritu, ako nevyhnutnú podmienku kvalitnej vedeckej práce. Výskumní pracovníci a pracovníčky, vysokoškolskí učitelia, študenti, výskumné ústavy, univerzity, akadémie, grantové agentúry a celý systém organizovania výskumných činností zo samotnej podstaty svojich aktivít majú povinnosť dodržiavať a podporovať zásady vedeckej integrity. Správna výskumná prax sa opiera o základné princípy integrity výskumu, ktoré usmerňujú výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov pri ich každodennej vedeckej práci, ako aj pri riešení praktických, etických a intelektuálnych výziev, ktoré sú s výskumom neoddeliteľne späté. Korektnosť a transparentnosť je základnou zásadou spracovania a interpretovania údajov pri správnej výskumnej praxi.

2. Štatistické údaje, ich zber a spracovanie ako súčasť vedecko-výskumnej práce - prof. Ing. Ladislav Kabát,  CSc.
Príspevok prezentoval význam štatistiky ako samostatnej vednej disciplíny, ktorá sa zameriava na kvantitatívnu stránku hromadných javov v nerozlučnej spojitosti s ich kvalitatívnou stránkou v konkrétnych podmienkach miesta a času.  Prezentoval ekonomická štatistika, ktorá využíva postupy všeobecnej teórie štatistiky, skúma oblasť hospodárstva (celého štátu alebo časti), pracuje so štatistickými ukazovateľmi, ktoré sú kvantitatívnym vyjadrením ekonomických kategórií. V prvom okruhu charakterizoval štatistické údaje, ich správnosť a presnosť ako nevyhnutnú súčasť správnej výskumnej práce a praxe. Koncentroval sa na metodiku a metodológia  zberu štatistických údajov, výberové zisťovanie, štatistické a vecné kritéria kvality. Ďalej na tvorbu dátového súboru, jeho rozsah a základné charakteristiky. Metodiku riešenia, testovania, korelačnú a regresnú analýzu, korelačné a kauzálne vzťahy, falošnú regresiu, asociačné tabuľky, časové rady a vývojové extrapolácie. S praktickými príkladmi prezentoval metodiku aplikácie grafických nástrojov, ako súčasti štatistického spracovania údajov.

 

 

Tlač

Kalendár udalostí

«január 2022»
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456