Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vedecký seminár Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

11. decembra 2014

Názov podujatia Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku
Druh podujatia vedecký seminár
Dátum konania 11.12.2014
Miesto konania VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava
Organizujúci subjekt  Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany
Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
 • volení a výkonní predstavitelia verejnej správy
 • spolupracujúce inštitúcie a orgány verejnej správy
Cieľ podujatia

Na základe diskusií z predchádzajúcich seminárov a výsledkov výskumu prezentovať návrh modelu tretej etapy decentralizácie verejnej správy na Slovensku a s ním súvisiacich zmien v aktuálnom systéme verejnej správy.

Tematické okruhy
 • Manažment zmien v systéme verejnej správy: inštitucionalizácia manažmentu zmien, monitorovanie, konceptualizácia a realizácia zmien.
 • Model verejnej správy. Unitárny štát: vzťah štátu, regiónov a obcí. Viacúrovňové riadenie.
 • Deľba kompetencií medzi štátnu správu a samosprávu. Delené verzus originálne kompetencie. Rozsah kompetencií – reforma verejného sektora. Úloha súkromného sektora pri zabezpečovaní služieb.
 • Územno-správne usporiadanie krajiny. Postavenie a úlohy regiónov, vymedzenie regionálnych hraníc. Konsolidácia veľkostnej štruktúry obcí. Silné a slabé stránky dobrovoľnej spolupráce obcí. Spájanie obcí: celoplošné, postupné? Spôsob municipalizácie. Úloha a nástroje štátu v procese municipalizácie.
 • Hodnotenie systému financovania obcí a regiónov. Autochtónne financovanie verzus centrálne redistribučné. Vlastné príjmy obcí a regiónov.
 • Symetria v systéme verejnej správy. Územné prepojenie pôsobností štátnej správy a samosprávy. Korelácia medzi reformou ESO a municipalizáciou.
 • Efektívnosť verejnej správy: Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy a metódy hodnotenia.
Výstupy
 • Ing. Viktor Nižňanský, PhD., hosťujúci profesor VŠEMVS, KOM, n. o.
  Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku
 • prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
  Finančná kondícia a veľkosť obce ako dopad decentralizácie
 • doc. Ing. Soňa Čapková, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
  Postavenie transferov vo financovaní územných samospráv na Slovensku
 • PhDr. Jana Knežová, PhD., Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Ekonomický rozvoj sídel a úlohy samosprávy
 • PhDr. Daniel Klimovský, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav verejnej politiky, UK v Bratislave
  Medziobecná spolupráca v podmienkach fragmentovanej obecnej štruktúry

Dňa 11. decembra  2014 sa na pôde VŠEMvs uskutočnil vedecký seminár pod názvom „Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku“ ktorý organizoval Ústav verejnej správy VŠEMvs v Bratislave a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany. Jeho poslaním bola prezentácia výsledkov dvojročného rovnomenného výskumu, na ktorom sa podieľali výskumní pracovníci KOM Piešťany a pedagógovia Ústavu verejnej správy VŠEMvs. 

Ambíciou tejto dvojročnej aktivity VŠEMvs bolo vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu o zásadných právnych, organizačných, inštitucionálnych, finančných a personálnych problémoch aktuálneho systému verejnej správy a možných  alternatívnych  prístupoch k ich  systémovému riešeniu. 
 
Hlavným výstupom výskumného projektu je rovnomenná vedecká monografia autorov Nižňanský - Cibáková - Hamalová, ktorá vyjde v najbližších dňoch vo vydavateľstve Wolters Kluver. Autori monografie vychádzajú zo skutočnosti, že od druhej etapy decentralizácie verejnej správy na Slovensku ubehlo už 14 rokov, pričom sa mnohé z jej pôvodných zámerov doposiaľ nerealizovali a proces decentralizácie sa prakticky zastavil. V priebehu ostatných rokov sa prejavila evidentná disparita medzi spoločenským vývojom a jeho ďalšími výzvami a potenciálom aktuálneho systému, ktorý nie je schopný na ne adekvátne reagovať. 
 
Navrhnutý model tretej etapy decentralizácie verejnej správy na Slovensku sa okrem vlastných analytických podkladov a poznatkov z praxe a návrhov alternatívnych prístupov autorov k ich riešeniu, opiera aj o stanoviská a námety z odborných diskusií, predchádzajúcich vedeckých seminárov, ktoré sa uskutočnili v priebehu rokov 2012 – 2013 na pôde VŠEMvs za účasti mnohých odborníkov slovenskej akademickej obce, výskumu, predstaviteľov miest a vyšších územných celkov, poslancov NR SR, štátnej správy a ďalšej odbornej verejnosti, ktoré boli čiastočne premietnuté do zborníka vedeckých statí a štyroch vedeckých štúdií a dopracované v prezentovanej monografii. Autori navrhujú vytvoriť základné predpoklady pre naplnenie cieľov decentralizácie: zmeniť územnú organizáciu verejnej správy, osobitne samosprávy na úrovni obcí a vyšších územných celkov, zmeniť systém deľby kompetencií medzi štát a samosprávu, racionalizovať systém financovania verejnej správy, zmeniť volebné systémy a prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie participácie obyvateľov na spravovaní verejných vecí.
 
Účastníci záverečného seminára, ktorý sa konal pod záštitou a za účasti rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. si so záujmom vypočuli úvodné vystúpenie, ktoré predniesol Ing. Viktor Nižňanský, PhD., hosťujúci profesor VŠEMvs, ako aj ostatné oficiálne príspevky. V diskusii odznelo mnoho podnetných stanovísk a námetov, ktoré by mohli byť predmetom ďalších odborných diskusných fór, ktoré by sa  mali aj ďalej konať na pôde VŠEMvs.

Tlač

Kalendár udalostí

«december 2023»
poutstštpisone
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567