Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

COST

COST - Cooperation on Science and TechnologyCOST – európska spolupráca v oblasti vedy a techniky – je medzivládny európsky rámec pre medzinárodnú spoluprácu na výskumných činnostiach, ktoré sú financované na národnej úrovni. Keďže bol založený v roku 1971, ide o najstarší európsky systém na vytváranie sietí v oblasti výskumu. V súčasnosti ho tvorí 35 členských krajín a jeden spolupracujúci štát:
Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko Švédsko, Taliansko a Turecko. Spolupracujúcim štátom je Izrael.

COST nefinancuje samotný výskum, ale spája výskumné skupiny v rôznych krajinách, ktoré sa venujú špecifickým otázkam, podporuje vytváranie sietí, konferencie, krátkodobé výmeny vedeckých pracovníkov a publikačnú činnosť. Koordinačná činnosť sa podporuje z rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj.

Jednou z hlavných vlastností COST-u je jeho pružnosť: neexistujú žiadne stanovené oblasti spolupráce, ale samotní vedci predkladajú návrhy na akcie COST-u– zásada zdola nahor. Minimálna účasť je päť členských štátov, avšak do niektorých akcií sú zapojené výskumné skupiny z trikrát až päťkrát väčšieho počtu krajín – zásada vlastného výberu.

COST ako dôležitý pilier európskeho výskumného priestoru naďalej zohráva významnú úlohu pri rozvíjaní vedeckej a technickej spolupráce v Európe.

Výkonný výbor spoločenských a humanitných vied (DISCH COST) sa stretáva dvakrát za rok a jednou z jeho hlavných úloh je hodnotenie vedeckých akcií v rámci spoločenských a humanitných vied (v jarnom a v jesennom kole).

Viac informácií nájdete na
www.cost.eu.