Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študenti - štúdium

ERASMUS PLUS študenti - štúdium

Základné informácie

ERASMUS+ študijný pobyt predstavuje mobilitu študenta za účelom štúdia, ktorá je počas štúdia na domácej vysokej škole absolvovaná v zahraničí (na jednej z partnerských univerzít). Na ERASMUS+ študijný pobyt (študijnú mobilitu) dostáva študent čiastočnú finančnú podporu z Európskej únie. Daný študijný pobyt je realizovaný na základe dohody o štúdiu medzi vysielajúcou vysokou školou, prijímajúcou vysokou školou a študentom v zmysle podmienok programu a je plne uznaný domácou vysokoškolskou inštitúciou. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí obdrží študent písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia s vyznačeným obdobím realizácie a výpis dosiahnutých výsledkov štúdia. ERASMUS+ študijný pobyt v zahraničí tak nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej VŠ, pričom výsledky štúdia na zahraničnej VŠ sú študentovi uznané po ukončení študijného pobytu na základe dohody o štúdiu a konkrétneho výpisu výsledkov štúdia na partnerskej VŠ v zahraničí.

Pre koho je ERASMUS+ štúdium určené

O mobilitu študenta za účelom štúdia sa môžu uchádzať študenti všetkých stupňov, foriem a programov štúdia na VŠEM, ktorí majú alebo v čase vycestovania budú mať absolvovaný prvý ročník bakalárskeho štúdia.

Doba trvania mobility

Štúdium: 3-12 mesiacov

Študent sa môže zúčastniť študijného pobytu aj opakovane, najviac však v celkovej dĺžke 12 mesiacov na každom stupni štúdia (započítavajú sa aj ERASMUS+ stáže, resp. predchádzajúce mobility za účelom štúdia a stáže v rámci programu LLP ERASMUS+).

Príklady:
 1. V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 5 mesačnú ERASMUS+ mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium, ešte môže absolvovať napr. 7 mesačné štúdium alebo 5 mesačné štúdium a 2 mesačnú stáž ERASMUS+. 
 2. V 1. ročníku Mgr. štúdia môže študent absolvovať napr. 6 mesiacov na štúdiu a v 2. ročníku Mgr. štúdia 3 mesiace na štúdiu plus ako absolvent ešte 4 mesiace stáže.

Ako sa stať ERASMUS+ študentom

 • Študent si vyberie zo zoznamu ​ERASMUS partnerov univerzitu, s ktorou má VŠEM podpísanú ERASMUS+ dohodu.
 • Študent si vyplní ERASMUS+ prihlášku v listinnej podobe: ERASMUS+ prihlášku alebo v elektronickej podobe: PRIHLASKA. Návrh štúdia je potrebné vypĺňať s ohľadom na študijný plán na VŠEM. Informácie o ponúkaných predmetoch a organizácii štúdia na vybranej prijímajúcej vysokej škole si študent vyhľadá na web stránkach danej univerzity. V prípade nejasností študent kontaktuje ERASMUS+ koordinátora. Študent je povinný „priniesť“ si zo štúdia na zahraničnej univerzite minimálne 20 kreditov. Ako prílohu prihlášky, študent odovzdá: Životopis (v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom sa chystá absolvovať štúdium v zahraničí); Motivačný list (v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom sa chystá absolvovať štúdium v zahraničí).
 • Vyplnenú ERASMUS+ prihlášku študent odovzdá v stanovenom termíne podľa aktuálneho výberového konania. Osobná účasť na výberovom konaní je nevyhnutná (počas trvania mimoriadneho stavu v dôsledku pandémie aj online).  Výberové konanie sa uskutočňuje v zmysle Štatútu komisie pre výber uchádzačov o mobilitu.
 • Po zverejnení výsledkov výberového konania študent kontaktuje ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia vysielacej procedúry. V rámci nej študent vypíše Dohodu o štúdiu (Learning Agreement). Zaradenie už konkrétnych predmetov do tabuliek A a B dohody o štúdiu konzultuje s  ERASMUS+ koordinátorom. Po schválení a podpísaní dohody o štúdiu zo strany študenta a vysielajúcej inštitúcie nasleduje zaslanie dokumentu zahraničnej univerzite. Po jej potvrdení a vystavení akceptačného listu, je ERASMUS+ mobilita za účelom štúdia oficiálne potvrdená. Zahraničná univerzita môže žiadať, aby sa študent on-line zaregistroval, čiže vyplnil on-line prihlášku a on-line dohodu o obsahu štúdia a priložil ďalšie doklady. Študent musí postupovať podľa požiadaviek zahraničnej univerzity, inak ho univerzita nebude akceptovať na ERASMUS+ študijný pobyt.
 • Po potvrdení akceptácie študenta od zahraničnej vysokej školy, nasleduje samotné vyslanie študenta na štúdium do zahraničia a s tým spojená dokumentácia – Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a príslušné prílohy. Súčasťou vycestovania na zahraničnú mobilitu je tiež Žiadosť o individuálny študijný plán pre účely plnenia študijných povinností počas vycestovania.

Pred vycestovaním

 • Čo by si študent mal vybaviť pred vycestovaním do zahraničia?
  • Povinné zdravotné poistenie – za týmto účelom môže študent využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, avšak dôrazne sa odporúča zabezpečiť si komerčné poistenie pre prípad krytia zdravotnej starostlivosti v zahraničí (Odporúča sa aj uzavretie úrazového poistenia v zahraničí)
  • Ubytovanie, Doprava – zariaďovanie spojené s pobytom v zahraničí počas štúdia je plne v kompetencii študenta, v prípade, že vybraná zahraničná vysoká škola disponuje ubytovacími kapacitami, ERASMUS+ študent má právo uchádzať sa o ubytovanie v tomto zariadení.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium (ERASMUS+ Grant)
  Študent je povinný odovzdať nasledovné dokumenty (ERASMUS+ koordinátorovi)
  • Fotokópia európskeho preukazu zdravotného poistenia, a/alebo kópiu zmluvy o komerčnom poistení vrátane potvrdenia o zaplatení poistného.
  • Potvrdenie o vedení účtu v banke na meno študenta  (majiteľom účtu musí byť študent a musí sa jednať o banku v SR). Potvrdenie musí byť aktuálne, podpísané študentom, čím vyjadruje súhlas s danými údajmi. Potvrdenie ďalej obsahuje nasledovné údaje (Meno a priezvisko majiteľa účtu; Adresa trvalého pobytu majiteľa účtu; Číslo účtu; IBAN; BIC/SWIFT)
  • Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia, ak je študent jeho poberateľom. Študent, ktorý bude v čase ERASMUS+ študijného pobytu poberať sociálne štipendium, doloží rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia na daný akademický rok. Toto rozhodnutie možno doručiť ERASMUS+ koordinátorovi aj poštou alebo prostredníctvom poverenej osoby.
  • Študenti so zdravotným znevýhodnením alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môžu požiadať o špeciálny príspevok.
 • Zmluva o ERASMUS+ grante 
  • Študent, ktorý odovzdal všetky vyššie zmienené dokumenty bude vyzvaný na podpis zmluvy (podpis zmluvy musí vykonať študent osobne)
  • Zmluva obsahuje isté minimálne požiadavky dané podmienkami programu, ich súčasťou sú aj sankcie za nedodržanie niektorých pravidiel, či termínov, ale aj definovanie práv a povinností ERASMUS+ študenta    

 

Po príchode na zahraničnú VŠ

 • Študent sa riadi platnou legislatívou SR a prijímajúcej krajiny vo vzťahu k povinnostiam ohlasovať svoj pobyt na príslušných úradoch (bližšie informácie a podporu poskytuje koordinátor na partnerskej vysokej škole v zahraničí)
 • V prípade, že po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu nie sú zvolené predmety vyučované tak ako boli stanovené v Dohode o štúdiu, vyžiada si zoznam reálne ponúkaných predmetov a kontaktuje ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia zmien, ktoré budú vyplnené na tlačive Dohoda o štúdiu – zmeny počas mobility (Changes to the Original Proposed Learning Agreement). Po potvrdení príslušných zmien si študent zabezpečí súhlas a potvrdenie dokumentu od prijímajúcej inštitúcie a dokument zašle zástupcovi ERASMUS+ koordinátora .
 • V prípade akýchkoľvek problémov počas štúdia v zahraničí, študent kontaktuje bez zbytočného zdržania zástupcu ERASMUS+ koordinátora na VŠEM.

Po návrate z mobility

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium Dátum začiatku a ukončenia štúdia by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records) na zahraničnej inštitúcii s ECTS kreditmi, vrátane popisu známkovacieho systému danej VŠ.
 • Správa z ERASMUS+ mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu. Po vyplnení a odoslaní správy študent správu vytlačí, podpíše a odovzdá zástupcovi ERASMUS+ koordinátora.
 • Študent si vyplní Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility a odovzdá ju  ERASMUS+ koordinátorovi.