Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Zamestnanci

ERASMUS PLUS - mobilita učiteľov a pracovníkov

Základné informácie

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj pedagogických i nepedagogických zamestnancov vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom realizácie krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Program podporuje získavanie a vzájomnú výmenu skúseností a účastníkom umožňuje neustále vzdelávanie sa a zvyšovanie svojich kompetencií a zručností, a to prostredníctvom poznatkového prenosu resp. zdieľania know-how. Cieľovým výsledkom takýchto aktivít podporovaných programom ERASMUS+ je celkový odborný rast pracovníka. Zameranie aktivít počas mobility je vymedzené pravidlami programu ERASMUS+.
 • ERASMUS+ mobilita učiteľov
  • výučba realizovaná formou prednášok, seminárov, či cvičení.
 • ERASMUS+ mobilita nepedagogických pracovníkov
  • študijná návšteva,
  • školenie,
  • spoločná práca,
  • pracovné skupiny,
  • praktická príprava,
  • krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a podobne.

Výber pracovníkov

VŠEM vyberá pracovníkov prostredníctvom posúdenia ich prihlášok v rámci vopred avizovaného výberového konania, ktoré prebieha v zmysle Štatútu komisií pre výber uchádzačov o mobility v rámci programu ERASMUS+ na VŠEM v Bratislave.
Pracovníci VŠEM sú vyberaní na základe kritérií špecifikovaných v danom štatúte, a to predovšetkým: kvalita predloženého plánu výučby resp. pracovného plánu, realizácia mobility vo svetovom jazyku, význam mobility pre ďalší odborný rast pracovníka. Dôležitý je aj celkový prínos mobility nielen pre jednotlivca, ale pre celé pracovisko, ktorého je pracovník súčasťou.

Miesto možnej mobility

Pracovník môže ERASMUS+ mobilitu absolvovať v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii, s ktorou má VŠEM uzavretú tzv. inter-inštitucionálnu dohodu. V prípade záujmu o absolvovanie mobility v inej inštitúcii, je potrebné aby pracovník kontaktoval ERASMUS+ koordinátora a v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanou realizáciou mobility inicioval uzavretie dohody.

Doba trvania mobility

Doba trvania mobility bude upresnená v závislosti od konkrétneho prínosu a možností v zmysle kritérií programu ERASMUS+. Mobilita pracovníka môže trvať od 2 dní, obyčajne trvá 3-5 dní. Samotná výučba v prípade pedagogického pracovníka musí trvať minimálne 8 hodín.

Spôsob prihlásenia sa na mobilitu 

Po vyhlásení výberového konania predloží záujemca do stanovenej lehoty nasledovné dokumenty:
 • Plán výučby alebo Pracovný plán;
  Je nevyhnutné, aby pracovník starostlivo a pravdivo formuloval cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k odbornému zameraniu pracovníka a očakávaným výsledkom mobility, a to ako v oblasti výučby, tak aj ostatných aktivít realizovaných počas mobility. Pracovný plán, resp. Plán výučby musí pracovník odovzdať vyplnený v slovenskom jazyku ako aj v príslušnom cudzom jazyku realizácie mobility.
 • Plán odborného rastu pracovníka (v písomnej alebo ústnej forme spracovaný motivačný predpoklad vplyvu plánovanej mobility na celkový rast pedagogického alebo nepedagogického pracovníka a jeho pracoviska).

Realizácia mobility 

Po úspešnom absolvovaní výberového konania bude Plán výučby resp. Pracovný plán zaslaný na cieľovú vysokú školu v zahraničí. Až po potvrdení realizácie mobility bude možné pristúpiť k vyslaniu. Samotné vycestovanie na mobilitu následne prebieha v zmysle smernice o pracovných cestách, ale aj v zmysle podmienok programu ERASMUS+, ktorých súčasťou je aj finančná zmluva o poskytnutí grantu na pokrytie cestovných a pobytových nákladov spojených s mobilitou.

Po návrate z mobility

Do 10 pracovných dní od ukončenia pracovnej cesty, ak nie je dané v smernici o pracovných cestách inak, predloží pracovník nasledovné dokumenty:
 • Podklady k vyúčtovaniu cesty 
  Pracovník uvedie prechod hraníc zo SR a do SR a predloží originály dokladov:
  • palubné lístky z lietadla alebo lístky na vlak, autobus alebo na iný dopravný prostriedok,
  • originál dokladu o úhrade cestovného (pokladničný blok, výpis z účtu),
  • originál dokladu o úhrade ubytovania,
  • originál poistenia na cestu a originál dokladu o úhrade poistenia na obdobie trvania mobility,
  • originály ďalších možných nákladov, ktoré si pracovník nárokuje v zmysle príslušnej smernice.
 • Dokument prijímajúcej inštitúcie na hlavičkovom papieri potvrdzujúci dĺžku pobytu a realizované aktivity počas mobility plus
  • v prípade pedagogického pracovníka informáciu o zameraní a trvaní výučby (min. 8 h);
  • v prípade nepedagogického pracovníka informáciu o aktivitách absolvovaných počas mobility.
 • Správa z ERASMUS+ mobility, ktorú pracovník obdrží e-mailom po ukončení mobility.

Kontaktná osoba pre mobility zamestnancov VŠEM
Ing. Marián Kováč,
marian.kovac@vsemvs.sk
Kancelária č. 117, Furdekova 16, 851 04 Bratislava