Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Vnútorný systém kvality po 2022

Vnútorný systém kvality po 2022

Kvalita vo všetkých procesoch a činnostiach patrí k najvyšším prioritám vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave. VŠEM v súlade so svojím poslaním zabezpečuje a zodpovedá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ako aj za kvalitu realizovaných vedeckovýskumných a ďalších tvorivých činností. Zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality a jej sústavnú implementáciu vo všetkých činnostiach zabezpečuj vnútorný systém kvality, ktorý nadväzuje na vnútorný systém kvality VŠEMvs v Bratislave a reflektuje európske štandardy a štandardy SAAVŠ. K pilierom vnútorného systému VŠEM patrí prepojenie vysokoškolského vzdelávania s vedeckými poznatkami, s aktuálnymi požiadavkami hospodárskej a spoločenskej praxe a orientácia na študenta a jeho potreby. 

Implementácia vnútorného systému, ako aj jeho výsledky sú pravidelne monitorované za účelom jeho systematického zlepšovania a rozvoja. Významným nástrojom jeho systematického zlepšovania je vyhodnocovanie spätnej väzby študentov s ohľadom  na ich spokojnosť s poskytovaným vzdelávaním a ostatnými aspektami ich vysokoškolskej skúsenosti na VŠEM v Bratislave.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na VŠEM bol schválený VR VŠEM a AS VŠEM po jeho predchádzajúcou vnútornou revíziou Akreditačnou radou VŠEM s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a s akreditačnými štandardami, ktoré, v súlade s týmto zákonom, zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

 

 Vnútorný systém kvality

 Internal Quality Assurance System