Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akreditačné pracovné skupiny

Akreditačné pracovné skupiny

V súlade so smernicou sú vytvorené na VŠEM orgány zabezpečujúce tvorbu úpravu, schvaľovanie, zrušenie študijných programov a podávanie žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov na VŠEM a to konkrétne:
a) Akreditačnú radu VŠEM v Bratislave
b) Akreditačné pracovné skupiny (ad hoc).

Úlohou Akreditačnej pracovnej skupiny je pripraviť návrh nového alebo úprava existujúceho študijného programu ako podklad pre posúdenie Akreditačnou radou VŠEM v Bratislave.

 

Akreditačná pracovná skupina pre študijný program Manažment malého a stredného podnikania od 8. februára 2023

 • prof. h. c. prof. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD. MBA - osoba zodpovedná za študijný program
 • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. PaedDr. PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA - interný člen (od 11.4.2024)
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - interný člen (do 10.4.2024)
 • Mgr. Martin MARTINKOVIČ, PhD. - externý člen 
 • Ing. Marián PUTERA - externý člen
 • Amadeus CVACHO - študent
 • Matúš NOVÁK - študent
 • Mgr. Vladimír TALIAN - absolvent
 • Mgr. Nicolas TÓTH - absolvent

 Akreditačná pracovná skupina pre študijný program Manažment malého a stredného podnikania do 7. 2. 2023

Vstup do dokumentov pre členov akreditačnej pracovnej skupiny.

Akreditačná pracovná skupina pre študijný program Verejná správa od 8. februára 2023

 • prof. Mikuláš SIDAK, DrSc. - osoba zodpovedná za študijný program
 • prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • doc. PhDr. Martin KLUS, PhD. MBA - učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - interný člen (do 10.4.2024)
 • doc. PaedDr. PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. - interný člen
 • Ing. Ján HUDÁK, PhD. - externý člen 
 • Ing. Milan MUŠKA - externý člen 
 • Viktória HORVÁTH - študentka
 • Laura VARGOVÁ - študentka
 • Bc. Slavomír BOGDAN - študent
 • Bc. Adrián ŠEVEČEK - študent
 • Mgr. Ivette BALÁŽ - študentka
 • Mgr. Daniela PODMANICKÁ - študentka
 • PhDr. Mgr. art. Otokar KLEIN - absolvent
 • PhDr. Mgr. Ľubomír NEBESKÝ, PhD. - absolvent

 Akreditačná pracovná skupina pre študijný program Verejná správa do 7. 2. 2023

Vstup do dokumentov pre členov akreditačnej pracovnej skupiny