Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

O nás

Poslanie a profil

Poslaním VŠEM je

  • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
  • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
  • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
  • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni. 

Oblasti pôsobenia VŠEM

 Oblasť vzdelávania 

  • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov  vo vzdelávaní,  
  • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného  odboru ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.

 Oblasť výskumu

  • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania (Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj),
  • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu  verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
  • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Naši absolventi – úspešní profesionáli

Absolventi VŠEM nachádzajú  široké uplatnenie vo sfére verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a podľa štatistík úradov práce  dosahujú úplnú  zamestnanosť. Tým, že sa do obsahu štúdia  prostredníctvom špičkových pedagógov neustále prenášajú najnovšie poznatky z oblasti verenej správy, regionálneho rozvoja ako aj manažmentu malého a stredného podnikania, absolventi VŠEM získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po ukončení štúdia sú schopní, riešiť rozvojové problémy vzniknuté v mestách, obciach a vo vidieckych regiónoch a presne špecifikovať rozvojové problémy regiónu a vybrať vhodné nástroje na ich riešenie. Využitie informatiky vo vzdelávacom procese im pomáha v praxi identifikovať informačné zdroje a spracovať dosiahnuté výsledky. Zaradenie výučby práva do štúdia poskytuje absolventom také poznatky z vybraných právnych odvetví, ktoré vedia v praxi efektívne využiť pri riešení praktických aspektov jednotlivých druhov rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Dobrá jazyková vybavenosť umožňuje študentom uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce.