Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Centrum ďalšieho vzdelávania VŠEM

Centrum ďalšieho vzdelávania je vnútornou organizačnou jednotkou Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave (ďalej len VŠEM). Poslaním inštitútu je vytvárať a realizovať aktivity ďalšieho vzdelávania, predovšetkým tie, ktoré nadväzujú na študijné programy VŠEM, využívajú výsledky jej vedecko-výskumnej činnosti,  zároveň zohľadňujú aktuálne potreby a požiadavky praxe, najmä v oblasti verejnej správy, malého a stredného podnikania. Inštitút navrhuje a realizuje aktivity ďalšieho vzdelávania na základe využívania pedagogickej, výskumnej a aplikačnej kapacity VŠEM.

Poslaním Centra ďalšieho vzdelávania je tvorba, príprava a realizácia  ďalšieho vzdelávania na základe výsledkov vedeckého výskumu, požiadaviek spoločenskej praxe a cieľov VŠEM.

Centrum ďalšieho vzdelávania je primárne zameraný na rozvoj kompetencií záujemcov o vzdelávanie  v oblasti verejnej správy, malého a stredného podnikania a v ďalších oblastiach, ako i na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Centrum ďalšieho vzdelávania v zmysle svojho poslania plní nasledovné činnosti

 • výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na rozšírenie, doplnenie, inováciu  a špecializáciu kvalifikačných predpokladov. Táto činnosť má profilový význam;
 • organizačná a koordinačná činnosť, ktorá sa zameriava najmä na plánovanie vzdelávania, jeho personálne zabezpečenie, akreditáciu vzdelávacích programov a spoluprácu s ústavmi VŠEM ako aj s  externými spolupracovníkmi;
 • vedecko-výskumná a vývojová činnosť, ktorá sa sústreďuje na výskum týkajúci sa ďalšieho vzdelávania vo verejnej správe a riešenie projektov z tejto oblasti.

Centrum ďalšieho vzdelávania realizuje najmä tieto aktivity

 • vytvára projekty vzdelávacích programov, ktoré predkladá na akreditáciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne na iné ústredné orgány štátnej správy,
 • vypracováva vzdelávacie projekty na získanie grantov z fondov EÚ, pripadne z iných fondov podporujúcich vzdelávanie, vedu a výskum v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 • zabezpečuje organizáciu a logistiku vlastných vzdelávacích aktivít,
 • spolupracuje s organizáciami praxe pri analýze vzdelávacích potrieb, vytvára vzdelávacie programy podľa požiadaviek  konkrétnych organizácií, sleduje využívanie vzdelávania v praxi, výsledky /poznatky kreatívne, invenčne a inovatívne aplikuje pri tvorbe a implementácii nových vzdelávacích projektov a programov.

Kontakt na centrum ďalšieho vzdelávania: PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD., silvia.matusova@vsemba.sk.

Centrum ďalšieho vzdelávania zahŕňa viaceré referáty

Referát celoživotného vzdelávania

Referát celoživotného vzdelávania zameriava svoju činnosť na:

 • možnosti každému záujemcovi doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie prípadne sa rekvalifikovať, a tým získať lepšie uplatnenie na trhu práce,
 • analýzu vzdelávacích potrieb v regiónoch, najmä prostredníctvom svojich regionálnych informačných stredísk (RIS), a následné realizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na uspokojovanie týchto potrieb,
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejnej správy a malého a stredného podnikania.

AKTIVITY REFERÁTU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Referát doplňujúceho pedagogického štúdia

Vedúca referátu - PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD. - silvia.matusova@vsemba.sk

Referát doplňujúceho pedagogického štúdia zameriava svoju činnosť na:

 • tvorbu a realizáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia v súlade s príslušnou legislatívou,
 • tvorbu a realizáciu programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

AKTIVITY REFERÁTU DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA