Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Referát cudzích jazykov

Referát cudzích jazykov je podporným, pedagogickým, vedeckovýskumným a poradenským pracoviskom. Jeho poslaním je organizovať a zabezpečovať jazykovú prípravu študentov. Ponukou výučby cudzích jazykov podporuje počiatočný záujem študentov o štúdium cudzích jazykov. Ako poradenské pracovisko svoju činnosť sústreďuje na študentov a pracoviská vysokej školy. Spolupracuje pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov. Vedecko-výskumnú činnosť sa orientuje na didaktiku cudzích jazykov v príprave vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a odborníkov v oblasti verejnej správy, na aplikovanú lingvistiku a na problematiku medzikultúrnej komunikácie.


Personálne zabezpečenie referátu

Lektori:

  • Ing. Jela KOVÁČOVÁ
  • Mgr. Lenka PROCHÁZKOVÁ, PhD.


Cieľom predmetu je oboznámenie študentov so slovnou zásobou používanou v odbore manažment, ekonómia verejná správa a malé a stredné podnikanie s plynulým používaním gramatické väzieb. Pri výučbe sa uplatňuje komunikatívny ako aj funkcionálny prístup s dôrazom na plynulé a zároveň správne ovládanie odborného jazyka a gramatiky. Predmet je takisto zameraný na rozvíjanie jazykových zručností ako rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie. Študenti majú na výber jazyky: anglický, francúzsky, nemecký, ruský.