Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra malého a stredného podnikania

Katedra malého a stredného podnikania

   
Vedúca katedry: doc. PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. 


Základným poslaním katedry je sprostredkovávať študentom základné teoretické poznatky súvisiace s vymedzením postavenia a úloh malých a stredných podnikov v ekonomike krajiny, regiónov a obcí ako aj praktických postupov (právnych, organizačných a ekonomických) pri ich zakladaní a prevádzkovaní s cieľom motivovať ich k zakladaniu vlastných podnikov.

V tejto súvislosti svoj výskum zameriava na problémy rastu ekonomickej výkonnosti, ekonomickej efektívnosti a regionálnych disparít v malom a strednom podnikaní.

V neposlednom rade sa katedra zameriava na riešenie problémov trhu práce a manažmentu ľudských zdrojov. Katedra je zároveň gestorujúcim pracoviskom prevádzkových praxí študentov v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania a v študijnom programe Verejná správa. Katedra zabezpečuje aj výučbu vybraných predmetov v anglickom .

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori:

 • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc. 

Docenti:

 • doc. Ing. František VOJTECH, PhD.
 •  doc. PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. 

Odborní asistenti: 

 • Ing. Michal LEVICKÝ, PhD. 
 •  Ing. Mgr. BSc. Hussein MKIYES 

Výskumníci:

 •  prof. Olga CHEREDNICHENKO, DrSc.
 •  prof. Olena RAYEVNYEVA, DrSc.
 •  prof. Olena YAKOVLEVA, PhD.
 •  Dr. Ninel SENIUK, PhD.

Externí doktorandi:

 • Ing. Mária PETRUŠČÁKOVÁ
 • Mgr. Nikola KOSTOVČÍKOVÁ
 • Mgr. Andrej SREBALA

 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s podstatou a dôležitosťou malého a stredného podnikania pre ekonomiku a rozvoj spoločnosti. V rámci predmetu študenti získajú základné poznatky o podnikateľskom myslení podnikateľov, o vytváraní podnikateľských zámerov a o základných predpokladoch pre dosiahnutie úspešnosti malých a stredných podnikov. Absolvent bude schopný charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ, vysvetliť druhy foriem podnikanie nielen na Slovensku, vybrať vhodnú formu podnikania. Nadobudne zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dopady návrhov na ekonomiku podniku.
Cieľom predmetu je rozvíjať schopnosti zakladania a úspešného riadenia malých a stredných podnikov. V rámci predmetu získajú študenti základné poznatky o životnom cykle podniku, predovšetkým o fázach zakladania a rozvoja podniku, a o tvorbe podnikateľských a rozvojových zámerov podniku.
Po absolvovaní predmetu je absolvent schopný čítať hospodárske operácie  a výsledky účtovnej závierky v organizácii a prakticky s nimi pracovať, vie sa orientovať v informačnej sústave, ďalej vysvetliť tvorbu výpočtov a vyhodnocovaní ekonomických ukazovateľov, ekonomických bilancií. Absolvent pozná základné atribúty účtovného informačného systému, koncepčný rámec účtovných výkazov, stavebné prvky súvahy - majetok a jeho zdroje  s aplikáciou akruálnej bázy a stavebné prvky výsledovky : náklady a výnosy. Absolvent predmetu bude schopný analyzovať a vyhodnocovať podnikové ukazovatele, analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti, zostavovať účtovanú závierku, pripravovať finančné výkazy, riešiť daňovú problematiku, daňové priznania, aplikovať princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva, analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.
Cieľom predmetu je rozvíjať základné vedomosti a zručnosti z daňovníctva, poskytnúť komplexný prehľad o daňovej politike, daňovej sústave a správe daní, poplatkov v podmienkach Slovenskej republiky  a rozvíjať základné zručnosti v daňovej agende v podnikateľských subjektoch v SR (výpočet daňové povinnosti a  typy daňových priznaní). Absolvent bude schopný vysvetliť hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normy, definovať legislatívu v oblasti daní a popísať pravidlá daňovej legislatívy. Zvládne riešiť základnú daňovú problematiku ako aj daňové priznania . Nadobudne zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných a externých predpisov a zaužívaných princípov.
Absolvent študijného programu Manažment malého a stredného podnikania na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže identifikovať a analyzovať a riadiť podnikateľské riziká a príležitostí vonkajšieho, tak aj vnútorného prostredia podniku. Získa zručnosti aplikovať postupy a metódy manažmentu rizika v praxi podnikateľských subjektov, aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a starostlivosti o životné prostredie. Absolvovaní predmetu študent nadobudne schopnosť zodpovedať za výsledky svojej práce a práce tímu, kreativitu, flexibilitu a schopnosť komunikovať ako aj ďalej sa vzdelávať v odbore a dodržiavať bezpečnostné štandardy.
Vedomosti : charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ, popísať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecne, definovať rámce podnikateľskej etiky, popísať firemné štandardy – smernice, organizačné štruktúry, základné zákonné normy a pod., charakterizovať význam etiky v podnikaní. Zručnosti : spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať etický program podniku; spolupracovať pri tvorbe interných predpisov v oblasti podnikateľskej etiky a zabezpečiť ich aktuálnosť v súlade s príslušnou legislatívou, navrhovať opatrenia k náprave nežiadúceho vývoja etiky v podniku. Kompetentnosti : samostatnosť v organizovaný a plánovaní práce, schopnosť kreativity, schopnosť aplikovať zásady tímovej práce, analyzovať a tvorivo riešiť problémové situácie a niesť za riešenie zodpovednosť.
Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent schopný poznať súvislosti a závislosti ekonomických a finančných procesov v podniku, ako aj špecifikovať tvorbu finančnej analýzy a analýzy rizík. Pozná algoritmy vykonávania finančných analýz ex – post a ex – ante, čím bude vedieť vysvetliť tvorbu finančnej analýzy, výpočtov a vyhodnocovaní ekonomických ukazovateľov, ekonomických bilancií ako aj získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať. Dôležitou nadobudnutou schopnosťou študenta má byť i schopnosť navrhovať na základe poznania finančnej situácie podniku opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu súčasného finančného stavu podniku, tj. spracovávať finančno-ekonomickú analýzu podniku ako aj analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti. Z hľadiska kompetencií nadobudne samostatnosť v rozhodovaní, schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy, zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dopady návrhov na ekonomiku podniku, zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností.
Cieľom úspešného absolvovania predmetu je poskytnúť absolventom najnovšie poznatky o systémových postupoch a metódach využívaných vo finančných analýzach, priblížiť filozofiu fungovania kontrolingu v podniku, objasniť pojem finančný plán, postup jeho zostavenia, modely, metódy, nástroje a techniky hodnotenia finančného plánu. Prehĺbiť analytické myslenie vedomosťami a zručnosťami v oblasti finančných a ekonomických analýz a procesu plánovania a zdôrazniť pohotovosť rozhodovania a následnosť plánovacieho procesu. Absolventi budú ďalej schopný aplikovať vzájomný vzťah nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku, vytvárať finančnú analýzu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie a získajú schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Cieľom predmetu je získanie základných teoretických a praktických poznatkov o hospodárskom a sociálnom rozvoji a jeho stratégii, poznanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo svete a jeho tendencií. Implementácia týchto teoretických a praktických poznatkov v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby jej rozvoj bol v súlade so svetovým trendom.
Cieľom predmetu je priblížiť študentom postavenie etiky a spoločenskej zodpovednosti vo verejnej správe.
Absolvent získa teoretické a praktické poznatky z environmentálneho manažmentu s dôrazom na nástroje environmentálneho manažmentu: formalizované systémy, nástroje orientované na produkty a nástroje orientované procesy. Pochopí podstatu environmentálnej problematiky a bude schopný neustále sa vzdelávať v odbore.
Absolvovaním predmetu získa študent teoretické a praktické vedomosti o finančnej kontrole vo verejnej správe, o jej predmete, princípoch a obsahovom zameraní. Oboznámi sa s pôsobnosťou orgánov, osobitne s postavením Ministerstva financií SR ako centrálneho orgánu zodpovedného za verejné financie a celú kontrolnú činnosť. Študent si osvojí legislatívny a inštitucionálny rámec finančnej kontroly v SR a štátoch EÚ. Takisto aj systém finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve ako súčasti finančného riadenia.