Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra e-governmentu a digitálnych technológií

Katedra e-governmentu a digitálnych technológií

   
Vedúci katedry: doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA

Jedným z kritických faktorov úspechu vysokej školy v informačnej spoločnosti je kvalita vzdelávania s vysokou podporou informačných technológií. Z toho dôvodu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu sa vytvoril väčší priestor na aplikovanie informatiky do štruktúry školy v podobe zriadenia Laboratória didaktiky a výpočtovej techniky (LDVT) v roku 2006, ktoré svojou odbornou činnosťou prispieva k vytváraniu potrebných predpokladov na získanie konkurenčnej výhody na trhu práce budúcich absolventov VŠEM. Laboratórium didaktickej a výpočtovej techniky (LDVT) zabezpečuje aktivity, ktoré súvisia s využitím informačných technológií v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. LDVT zabezpečuje a gestoruje  pedagogický proces v predmetoch Informatika v 1. a 2. Ročníku a Informačné systémy regiónov a verejnej správy v 3. ročníku v bakalárskom štúdiu v dennej i externej forme.  Metodicky usmerňuje a zaškoľuje  učiteľov a pracovníkov školy pri využívaní didaktickej a výpočtovej techniky, spolupracuje pri zabezpečovaní prevádzky počítačových učební.  Participuje tiež na vedecko-výskumných projektoch a projektoch ďalšieho vzdelávania 

Personálne zabezpečenie katedry

  Docenti:

  • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA

  Odborní asistenti:

  • RNDr. Tatiana CIBÁKOVÁ
  • PaedDr. Jana KOUTNÁ, PhD.
  • Ing. Viliam NÁGL, CSc.

  Predmet Informatika na VŠEMvs približuje študentovi problematiku informačných technológií a výpočtovej techniky z pohľadu používateľa a potrieb budúceho absolventa vysokej školy s ekonomickým a manažérskym zameraním. Absolvent predmetu Informatika získa základnú orientáciu vo svete informačných technológií, a nadobudne prehľad o vlastnostiach a funkciách informačných systémov, s ktorými sa môže stretnúť v podniku. Taktiež nadobudne a/alebo si overí zručnosti vo využívaní pokročilých funkcií základných kancelárskych aplikácií na príklade balíka Office 2010. (Predmet Informatika sa nezaoberá princípami činnosti počítačov a jeho súčastí, ani technickými a technologickými aspektami výpočtovej techniky a informatiky.)