Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Príhovor rektora

  • Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nového rektora VŠEMvs

     Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nového rektora VŠEM

  • Inaugurácia rektora VŠEMvs

     Inaugurácia rektora VŠEM dňa 28. septembra 2021

  • Magisterské promócie v Bratislave

     Bakalárske a magisterské promócie v Bratislave v dňoch 7. - 8. septembra 2021

Príhovor rektora VŠEM

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy a výskumu, a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V tomto kontexte si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska.

Opierajúc sa o uvedené, poslaním VŠEM od jej vzniku je najmä príprava kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch regionálnej a obecnej samosprávy a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách, ako aj kvalifikovaných manažérov pre malé a stredné podniky.

Vedecko–pedagogickí pracovníci vysokej školy sa počas uplynulých rokov podieľali na riešení významných a svojím charakterom dôležitých vedecko– výskumných úloh. Výsledky výskumných projektov prispeli k rozšíreniu teoretického poznania v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a rozvoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike. Výstupy, ktoré vysoká škola dosiahla, využíva dnes aj podnikateľská a hospodárska sféra.

Vysoká škola ponúka študentom atraktívne a spoločensky žiaduce bakalárske a magisterské programy a vytvára im priaznivé podmienky na štúdium. Prostredníctvom dynamického rozvoja vedy a výskumu sa zameriava na kritickú verifikáciu existujúcich poznatkov, na vytváranie, transfer, či aplikáciu nových poznatkov do vzdelávacieho procesu.

Absolventi vysokej školy sú tak schopní aplikovať do praxe verejnej správy a pri riadení malých a stredných podnikov najnovšie poznatky z oblasti teórie ekonomiky, manažmentu organizácií a manažmentu ľudských zdrojov, marketingu ako aj ostatných vedných disciplín.

V záujme zabezpečenia úzkeho prepojenia odbornej teoretickej prípravy s praktickými skúsenosťami Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave neustále buduje a rozširuje spoluprácu s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, hospodárskymi subjektmi, vládnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a inštitúciami nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

VŠEM pri plnení svojho poslania rešpektuje aj požiadavky a zámery národných a medzinárodných dokumentov, dohôd a programov. Najdôležitejším dokumentom z tohto hľadiska je Národná lisabonská stratégia. Jej primárnymi cieľmi sú moderná vzdelávacia politika, výchova a podpora kvalitných vedcov, účinná podpora podnikateľských aktivít a rozvoj informačnej spoločnosti. Vysoká škola sa svojou činnosťou významne podieľa na plnení uvedených úloh.

Za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti a ich internacionalizácie, vysoká škola nadviazala kontakty s viacerými vysokými školami v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, na Ukrajine, v Rusku a vo Francúzsku.

V roku 2009 vysoká škola získala členstvo v Európskej charte a prostredníctvom podprogramu Erasmus, ktorý sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ, rozširuje možnosti mobilít pre študentov VŠEM. Mobility v rámci Európskej únie pomôžu študentom na základe skúseností získaných počas pobytu na univerzitách v rôznych európskych krajinách adaptovať sa na podmienky európskeho trhu práce. Realizáciou konkrétnych medzinárodných aktivít sa vysoká škola stáva integrálnou súčasťou Európskeho vysokoškolského priestoru.

Uplynulé roky ukázali, že Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave je životaschopná, rozvíjajúca sa inštitúcia, ktorá pri zodpovednom prístupe manažmentu vysokej školy, vedecko-pedagogických pracovníkov, študentov a všetkých jej zamestnancov dokáže plniť aj tie najnáročnejšie a najodvážnejšie úlohy.

Sme si vedomí, že vedomostná spoločnosť má zásadný význam pri dosahovaní cieľov Európskeho spoločenstva. Aby sa naplnila potreba vybudovania zjednotenej a vplyvnejšej Európy, najmä prostredníctvom vytvárania a posilňovania jej intelektuálnych, kultúrnych, spoločenských, vedeckých a technických rozmerov, je potrebné, aby sa vysoké školy stali integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti. Pri dosahovaní tohto cieľa Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave chce mať aj v nasledujúcich rokoch nezastupiteľné miesto.