Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Systém kvality

Systém kvality VŠEM

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave sa od svojho vzniku zaoberá hodnotením kvality jednotlivých oblastí svojej činnosti. Snaha o systematické a komplexné vnútorné hodnotenie kvality si však vyžiadala integráciu prostredníctvom implementácie vhodného modelu. Dlhodobý zámer rozvoja našej vysokej školy stanovil priority vo všetkých oblastiach jej činnosti. V ňom sú určené hlavné ciele a prostriedky na ich dosiahnutie v snahe udržať si popredné postavenie ako výchovno-vzdelávacieho a výskumného pracoviska, ktoré poskytuje kvalitné a spoločensky žiaduce akreditované študijné programy pre trh práce v Slovenskej republike a krajinách EÚ.

Jednou z priorít dlhodobého zámeru rozvoja VŠEM v Bratislave, v nadväznosti na ustanovenia zákona o vysokých školách, je zabezpečovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti vysokej školy. Jej zabezpečovanie a zdokonaľovanie je v kontexte s medzinárodne uznávanými štandardmi kvality rozhodujúcim predpokladom pre úspešnosť vysokej školy v systémoch akreditácie a evalvácie tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. VŠEM v rámci vnútorného systému priebežne sleduje a hodnotí indikátory kvality, dynamiku interných a externých procesov a ich činnosti s cieľom identifikovať ich slabé a silné miesta. Vnútorný systém kvality je na vysokej škole budovaný ako súhrn systémov, zdrojov a informácií venovaných zachovaniu a zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, skúseností študentov a externých subjektov nevynímajúc. Pri tvorbe vnútorného systému kvality sme vychádzali z odporúčaní Európskej asociácie na zabezpečovanie kvality, Európskeho modelu výnimočnosti a procesne orientovaného systému kvality, ktorý využíva pri budovaní systému a jeho zabezpečovaní, zdokonaľovaní a meraní efektívnosti normy série ISO 9000. Naša vysoká škola implementuje na dosiahnutie stanovených cieľov do všetkých svojich procesov a činností stratégiu zabezpečovania a zvyšovania kvality.

Identifikácia procesov a činností na vysokej škole je základom procesného prístupu k manažérstvu kvality. Jeho výhodou je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v rámci ich systému, ako aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup poskytuje. Takýto prístup zdôrazňuje dôležitosť:

  • pochopenia a splnenia požiadaviek, nárokov a želaní,
  • chápania procesov v zmysle pridanej hodnoty,
  • získavania poznatkov o výkonnosti a efektívnosti procesov,
  • trvalého zlepšovania procesov na základe objektívnych meraní.

Na všetky procesy možno aplikovať metódu plánovania a monitorovania výkonnosti procesov. Základom je realizácia, meranie a kontrola vykonávaných činností, ktoré vedú k trvalému zlepšovaniu transparentnosti, zodpovednosti, spolupráce a informovanosti na vertikálnej a horizontálnej úrovni v rámci organizačnej štruktúry vysokej školy.