Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Vnútorný systém kvality 2014-2022

Vnútorný systém kvality VŠEM

 

V centre vnútorného systému kvality VŠEMvs bola:

  • výchova a vzdelávanie vysokoškolských odborníkov s poznatkami, vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce v konkurenčnom prostredí doma a v zahraničí,
  • rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti verejnej správy, malého a stredného podnikania a vytvoriť tak základňu na zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho súčasti s cieľom rozvoja a podpory talentu a výnimočnosti subjektov vzdelávania,
  • posilniť pozíciu VŠEMvs pri jej začleňovaní sa do siete vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike a v európskom vzdelávacom a  výskumnom priestore,
  • pripraviť vysokej školy na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vysokoškolského vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike s rešpektovaním požiadaviek konkurencieschopnosti v Európskej únii,
  • plánovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie a zdokonaľovanie kvality všetkých procesov a činností ako odozvu na dynamicky sa rozvíjajúce požiadavky, talent a výnimočnosť zainteresovaných strán.

 Vnútorný systém kvality