Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Uchádzač

Zásady prijímacieho konania

Prijímanie na bakalárske alebo magisterské štúdium na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.
 2. Uchádzač sa na VŠEMvs hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
  Prihlášky je potrebné podať do 31. marca, resp. do 31. júla, alebo v doplňujúcom termíne do 30. septembra aktuálneho kalendárneho roka.
  V odôvodnených prípadoch VŠEMvs môže stanoviť ďalší doplňujúci termín.
 3. Prihláška každého uchádzača o štúdium na VŠEMvs musí byť podaná v elektronickej forme a na tlačive VŠEMvs, ktoré elektronická prihláška automaticky vygeneruje.
  Toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať s nižšie uvedenými prílohami na adresu:

  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  Rektorát 
  Furdekova 16
  851 04 Bratislava


  Platnosť elektronickej prihlášky je podmienená zaslaním prihlášky aj v papierovej forme so všetkými prílohami.
  Elektronická prihláška na akademický rok 2021/2022 je zverejnená tu. 
    
 4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná  rektorkou vysokej školy na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného predchádzajúceho štúdia. Podľa študijného priemeru  vytvorí poradie uchádzačov navrhnutých na prijatie. U uchádzačov na externé štúdium zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
 5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektorka VŠEMvs na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs a na základe odporúčania prijímacej komisie.
 6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania zašle VŠEMvs uchádzačom o štúdium do 30 dní od zasadnutia prijímacej komisie. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 7. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely. 

Podmienky pre prijatie uchádzačov

Bakalársky stupeň štúdia

 • Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEMvs je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole s maturitou.
 • Povinnou prílohou prihlášky na bakalársky stupeň štúdia je
  • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
  • štruktúrovaný životopis,
  • originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
 • Uchádzač, ktorý ukončí stredoškolské štúdium v prebiehajúcom akademickom roku, je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.

Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022

Magisterský stupeň štúdia

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné ukončenie  štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch alebo v príbuzných  študijných programoch.
 • Uchádzači z iných vysokých škôl budú na magisterské štúdium prijatí s tým, že absolvujú diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu študijného programu, na ktorý sa prihlásili. O diferenčných skúškach rozhodne rektorka VŠEMvs na základe odporúčania príslušného riaditeľa ústavu. Za vykonanie  diferenčných skúšok je stanovený poplatok v zmysle platnej Smernice o poplatkoch VŠEMvs.
 • Povinnou prílohou prihlášky je 
  • úradne overená fotokópia bakalárskeho diplomu *,
  • potvrdený výpis všetkých známok vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru *,
  • štrukturovaný životopis,
  • originál dokladu o zaplatení  poplatku za prihlášku.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

* Neplatí pre absolventov VŠEMvs

Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022 

 


Prijímanie na doktorandské štúdium na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

1.       Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektorka VŠEMvs.
2.       Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
3.       Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:
- odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 10 strán A4 s počtom približne 20 000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača;
- prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnosti, publikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.

4.       Uchádzač sa na VŠEMvs hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
Prihlášky je potrebné podávať do 31. augusta aktuálneho kalendárneho roka.
V odôvodnených prípadoch VŠEMvs môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

5. PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEMvs sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400 do 31. augusta 2021. Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Rektorát
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5
      

6. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
- meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
- vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
- zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).
7.       K prihláške uchádzač priloží:
- životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
- úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní;
- súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
- originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
8.       O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektorka VŠEMvs na základe odporúčania prijímacej komisie a na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs.
9.       Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
10.       O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektorka VŠEMvs na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs a na základe odporúčania prijímacej komisie.
11.       Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.  

Podmienky pre prijatie uchádzačov

 

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEMvs je:
- úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho) v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore,
- znalosť anglického jazyka.

Povinnou prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:
- životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
- úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní*;
- súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
- originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.

* Neplatí pre absolventov VŠEMvs

 

Kontaktné osoby PhD. v slovenskom jazyku:
Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
e-mail: jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
tel.: +421 908 75 44 70

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
koordinátor doktorandského štúdia na VŠEMvs
e-mail: marcel.lincenyi@vsemvs.sk
tel.: +421 908 388 362

Kontaktná osoba PhD. v anglickom jazyku:
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
koordinátor doktorandského štúdia na VŠEMvs
e-mail: marcel.lincenyi@vsemvs.sk
tel.: +421 908 388 362

 

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022
Smernica o školnom na 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022

Organizačný a rokovací poriadok doktorandského štúdia na VŠEMvs v študijnom odbore Ekonómia a manažment

Témy dizertačných prác pre štud. program Verejná správa pre akademický rok 2020/2021
Témy dizertačných prác pre štud. program Manažment malého a stredného podnikania pre akademický rok 2020/2021
Témy dizertačných prác s anotáciami pre štud. program Manažment malého a stredného podnikania pre akademický rok 2020/2021