Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Školné a poplatky

Školné a poplatky

Poplatok za prijímacie konanie

  • Výška poplatku: 30,- €
  • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
  • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY.

Školné

  • Školné je možné uhradiť v 8 mesačných splátkach, v 2 polročných splátkach alebo naraz ročnou splátkou.
  • Polročné a ročné splátky sú cenovo zvýhodnené.
  • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
  • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať osobné číslo študenta, ktoré je uvedené v zmluve o štúdiu.
Bakalársky stupeň


Platba Mesačne Semestrálne Ročne
denné a externé štúdium pre uchádzačov z Bratislavy 8 x 200 = 1 600 € 2 x 750 € = 1 500 € 1 400 €
externé štúdium pre uchádzačov mimo Bratislavy 8 x 160 € = 1 280 € 2 x 600 € = 1 200 € 1 100 €
denné štúdium v angličtine záloha 400 € 2 x 1 100 € = 2 200 € 1 900 €
       
Magisterský stupeň


Platba Mesačne Semestrálne Ročne
denné a externé štúdium pre uchádzačov z Bratislavy 8 x 240 € = 1 920 € 2 x 900 € = 1 800 € 1 700 €
externé štúdium pre uchádzačov mimo Bratislavy 8 x 200 € = 1 600 € 2 x 750 € = 1 500 € 1 400 €