Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Termíny a prijímacie konanie

Termíny a ďalšie informácie

Dni Otvorených Dverí

 • 06. 12. 2022 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (UTOROK)

  Termíny podania prihlášok na Bc. a Mgr. štúdium 

  v slovenskom a anglickom jazyku

  • Elektronickú prihlášku na AR 2023/24 zverejníme čoskoro

  Kontaktná osoba pre uchádzačov na Bc. a Mgr. štúdium v slovenskom jazyku:
  Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
  e-mail: lubica.filipova@vsemba.sk
  tel.: +421 905 11 11 83
  whats up: +421 905 11 11 83

  Kontaktná osoba pre uchádzačov na Bc. a Mgr. štúdium v anglickom jazyku:

  Termíny podania prihlášok na PhD. štúdium 

  (v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku)

  • do 22. 8. 2022 - doplňujúci termín 
  • do 30. 6. 2022 - prvý termín

  Prijímacie konanie na bakalárske alebo magisterské štúdium na VŠEM v Bratislave

  1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.
  2. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
   Prihlášky je potrebné podať do 31. marcaresp. do 30. júna, alebo v doplňujúcom termíne do 31. augusta aktuálneho kalendárneho roka.
   V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín.
  3. Prihláška každého uchádzača o štúdium na VŠEM musí byť podaná v elektronickej forme a na tlačive VŠEM, ktoré elektronická prihláška automaticky vygeneruje.
   Toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať s nižšie uvedenými prílohami na adresu:

   Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
   Rektorát 
   Furdekova 16
   851 04 Bratislava

   Platnosť elektronickej prihlášky je podmienená zaslaním prihlášky aj v papierovej forme so všetkými prílohami.
   Elektronická prihláška na akademický rok 2022/2023 je zverejnená tu.   
  4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná  rektorkou vysokej školy na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného predchádzajúceho štúdia. Podľa študijného priemeru  vytvorí poradie uchádzačov navrhnutých na prijatie. U uchádzačov na externé štúdium zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
  5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
  6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania zašle VŠEM uchádzačom o štúdium do 30 dní od zasadnutia prijímacej komisie. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
  7. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely. 

  Podmienky pre prijatie uchádzačov

  Bakalársky stupeň štúdia

  • Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEM je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole s maturitou.
  • Povinnou prílohou prihlášky na bakalársky stupeň štúdia je
   • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
   • štruktúrovaný životopis,
   • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.
  • Uchádzač, ktorý ukončí stredoškolské štúdium v prebiehajúcom akademickom roku, je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.

  Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023

  Magisterský stupeň štúdia

  • Základnou podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné ukončenie  štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch alebo v príbuzných  študijných programoch.
  • Uchádzači z iných vysokých škôl budú na magisterské štúdium prijatí s tým, že absolvujú diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu študijného programu, na ktorý sa prihlásili. O diferenčných skúškach rozhodne rektor VŠEM na základe odporúčania príslušného riaditeľa ústavu. Za vykonanie  diferenčných skúšok je stanovený poplatok v zmysle platnej Smernice o poplatkoch VŠEM.
  • Povinnou prílohou prihlášky je 
   • úradne overená fotokópia bakalárskeho diplomu *,
   • potvrdený výpis všetkých známok vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru *,
   • štrukturovaný životopis,
   • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

  * Neplatí pre absolventov VŠEM

  Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 

  Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na VŠEM v Bratislave

  1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektor VŠEM.
  2. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
  3. Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z:
   1. odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 10 strán A4 s počtom približne 20 000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku; anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
   2. splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača;
   3. prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnostipublikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.
  4. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
  5. Prihlášky je potrebné podávať do 22. augusta aktuálneho kalendárneho roka. V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

  6. PRIHLÁŠKA:

   Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400 do 30. augusta 2022. Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu 

   Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
   Rektorát
   Furdekova 16
   851 04 Bratislava 5      
  7. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
   1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
   2. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
   3. zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).
  8. K prihláške uchádzač priloží:
   • životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
   • úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní; absolventi VŠEM sú oprávnení predložiť neoverenú fotokópiu vysokoškolského diplomu,
   • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach.
   • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v printovej a elektronickej podobe
   • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  9. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe odporúčania prijímacej komisie a na základe zásad schválenýc Akademickým senátom VŠEM.
  10. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
  11. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
  12. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.  

  Podmienky pre prijatie uchádzačov

   Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEM je:

  • úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho) v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore
  • znalosť anglického jazyka.

  Povinnou prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:

  • životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
  • úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní; absolventi VŠEM sú oprávnení predložiť neoverenú fotokópiu vysokoškolského diplomu
  • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v printovej a elektronickej podobe
  • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.

  Kontaktné osoby PhD. v slovenskom jazyku:
  Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.
  prorektor pre vzdelávanie
  e-mail: jozef.kirchmayer@vsemba.sk
  tel.: +421 908 75 44 70

  doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
  koordinátor doktorandského štúdia na VŠEM
  e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
  tel.: +421 908 388 362

  Kontaktná osoba PhD. v anglickom jazyku:
  doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
  koordinátor doktorandského štúdia na VŠEM
  e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
  tel.: +421 908 388 362