Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Daňový proces

Daňový proces z hľadiska daňovej kontroly a daňovej exekúcie

Ciele programu

Dosiahnuť u poslucháčov pochopenie podstaty, základných úloh, cieľov a princípov daňovej kontroly a daňovej exekúcie z hľadiska daňovej teórie i praxe

Cieľová skupina

Všetky daňové subjekty s akcentom na podnikateľský sektor

 • samostatne zárobkovo činné osoby + živnostníci – fyzické osoby;
 • spoločnosti s ručením obmedzeným – právnické osoby.

Požadované vstupné vzdelanie

Ukončené stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa

Absolvent pozná procesný postup daňovej kontroly a daňovej exekúcie nutný k správnemu zdaňovaniu v podmienkach SR, čím výrazne znižuje daňové riziko za chyby z nevedomostí a nesprávnosti postupu.

Obsah programu

 • Prvý modul - Daňová kontrola
  • Zákon číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – základné pojmy
  • Základné zásady správy daní 
  • Daňové tajomstvo 
  • Úkony zabezpečujúce priebeh a účely správy daní 
  • Dokazovanie a dôkazná núdza 
  • Doručovanie písomnostíDaňová kontrola univerzálne - pojem, druhy, význam
  • Daňová kontrola špeciálne = ex going (ex ante) – priebežná
  • Daňová kontrola špeciálne = ex post – periodická
  • Pomôcky k daňovej kontrole
 • Druhý modul - Daňová exekúcia
  • Daňové vymáhanie – pojem, druhy, význam
  • Daňové exekučné konanie 12/ Výkon daňovej exekúcie a jeho druhy
  • Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy
  • Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky a postihnutím iných majetkových práv
  • Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecí
  • Dražba – priebeh a náležitosti
  • Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovosti
  • Daňová exekúcia predajom cenných papierov
  • Daňová exekúcia predajom nehnuteľností
  • Daňová exekúcia predajom podniku

Organizačná forma vzdelávania

 • Prezenčná

Metódy vzdelávania

 • Prednáška s príkladmi
 • Dialóg a diskusia 

Rozsah

10 dní po 8 hodín - 80 hodín

Forma záverečnej skúšky

 • Účastník môže vykonať záverečné skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.
 • Skúška bude zrealizovaná formou odborného testu, kde je požadovaná úspešnosť minimálne 60 %.

Odborný garant

 • Ing. Emil BURÁK, PhD.

Lektori

 • Ing. Emil BURÁK, PhD.
 • Ing. Michal ORIHEL, PhD.

Forma ukončenia

Certifikát VŠEMvs