Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Interkultúrny manažment

Interkultúrny manažment v medzinárodnom podnikaní a obchode

Ciele programu

Problematika interkultúrneho manažmentu nie je zatiaľ pokrytá v študijných programoch magisterského štúdia, hoci poznanie princípov uplatňovania interkultúrneho manažmentu v medzinárodnom podnikaní a obchode sa zaraďuje medzi významné podmienky úspešnosti podnikania.
Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov porozumieť významu interkultúrneho manažmentu v súvislosti s rozvojom globalizácie a medzinárodného podnikania.

Cieľová skupina

 • Študenti magisterského štúdia VŠEMvs
 • Absolventi magisterského/inžinierskeho štúdia

Obsah programu

 • Význam kultúry v globalizácii, medzinárodnej ekonomickej integrácii a medzinárodnom podnikaní:
  • Pojem kultúra, zložky a dimenzie kultúry.
  • Základné dimenzie kultúr.
  • Hodnotové systémy.
  • Typy kultúr a odlišnosť kultúr.
  • Kultúrna diverzita. 
  • Kultúrne štandardy a normy.
  • Kultúrna identita.
  • Multikultúrne a interkultúrne prostredie.
 • Interkultúrny manažment:
  • Interkultúrne faktory.
  • Interkultúrna kompetencia.
  • Ako definovať cudziu kultúru.
  • Ako zmapovať cudziu kultúru. 
  • Adaptácia v interkultúrnom prostredí.
 • Medzinárodné podnikanie z hľadiska interkultúrneho manažmentu:
  • Interkultúrne prostredie  pre medzinárodné podnikanie.
  • Interkultúrna kompetencia.
  • Komunikácia v interkultúrnom prostredí medzinárodného podnikania.        

Organizačná forma vzdelávania

Skupinová

Rozsah

8 vyučovacích hodín

Lektor

 • PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, CSc.

Forma ukončenia

Osvedčenie o účasti