Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Vedenie ľudí

Vedenie ľudí (leadership a motivácia zamestnancov)

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:   

 • poznať vlastnú profesiovú rolu pri vedení ľudí a riadení procesov
 • poznať svoj osobnostný typ (MBTI) a poznať nástroje, ako využívať jeho silné stránky
 • vedieť, čo je podstatou lídrovstva
 • vedieť, aké sú štýly vedenia ľudí: poznať podstatu funkčného vedenia ľudí a ako ho uplatňovať v praxi
 • poznať účinné nástroje motivácie a vedieť s nimi pracovať
 • vedieť, čo ľudí demotivuje a ako možno demotivátory eliminovať

Obsah kurzu

 • Profesionalita a úlohy vedúceho zamestnanca, typy manažérov a lídrov                  
  • identifikácia profesiovej roly vedúceho - manažérska a vodcovská pozícia
  • špecifiká prístupu manažérov a lídrov - aké sú rozdiely medzi riadením a vedením
  • sebapoznávanie ako predpoklad poznávania iných
  • typológia MBTI, posúdenie vlastného typu, silné a slabé stránky   
 •     Líderstvo     
  • štýly vedenia: výhody a nevýhody jednotlivých štýlov
  • preferovaný vlastný  štýl vedenia ľudí
  • funkčné vedenie ľudí: flexibilný štýl vedenia (situačný model vedenia)
  • uplatňovanie flexibilného štýlu vedenia ľudí v praxi
  • charakteristiky ľudí v práci - teória X/Y – praktické využitie pri vedení ľudí   
 • Špecifiká vedenia ľudí v období zavádzania zmien       
  • modely riadenia zmien, základné fázy procesu zmeny, krivka zmeny
  • chyby pri zavádzaní zmien, eliminácia chýb pri zavádzaní zmien
  • odpor k zmenám a jeho príčiny
  • ovplyvňovanie negatívnych postojov ku zmenám   
 • Motivácia ako nástroj vedenia ľudí       
  • vplyv motivácie na aktivizáciu ľudských zdrojov
  • motivácia a potreby zamestnancov: vplyv motivácie na pracovnú spokojnosť
  • motivácia a stimulácia: vzťah motivačných a stimulačných faktorov
  • čo ľudí motivuje – faktory motivácie: typy pre prax
  • ako identifikovať a eliminovať faktory nespokojnosti v práci (demotivátory)
  • rozvoj zamestnancov – úloha vedúceho zamestnanca pri rozvoji spolupracovníkov            
 • Modelové situácie
  • analýza príkladov z praxe účastníkov
  • riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätná väzba      

Rozsah kurzu

2 dni