Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Manažérske prístupy

Manažérske prístupy a metódy v praxi obecnej samosprávy

Cieľová skupina

Novozvolení starostovia a poprední volení a výkonní reprezentanti obecných samospráv.

Vzdelávacie ciele programu

Oboznámiť účastníkov

 • s aktuálnym postavením obecných samospráv v systéme verejnej správy SR, so  systémovými  a vecnými problémami pôsobenia obecných samospráv a prístupmi k ich riešeniu,
 • s  právnymi, materiálnymi a ekonomickými predpokladmi pre uplatňovanie nových manažérskych prístupov k riadeniu obcí,
 • s vybranými metódami hodnotenia výkonnosti a kvality samosprávneho manažmentu.

Obsah programu

 • Postavenie obcí v systéme verejnej správy v SR
  • Charakteristika procesu komunálnej reformy - ciele, ich realizácia
  • Decentralizácia a deľba kompetencií medzi štát a samosprávu - silné a slabé stránky
  • Riešenie dilemy medzi rozsahom obecných kompetencií a veľkým podielom malých obcí v štruktúre osídlenia SR, skúsenosti SR a ČR, Poľska a iných štátov
  • Identifikácia nevyhnutných zmien na komunálnej úrovni verejnej správy: v organizačnej štruktúre, deľbe kompetencií, v systéme financovania
 • Manažment v samospráve
  • Zodpovednosť obce za hospodársky, sociálny a environmentálny rozvojZmena postavenia obce z administrátora na manažéra spravovaného územia
  • Obec ako podnikateľ a ako tvorca podnikateľského prostredia
  • Charakteristika manažmentu obce
  • Nástroje obecného manažmentu
  • Úloha partnerstiev v manažmente rozvoja
  • Úloha občianskej participácie na manažmente rozvoja
  • Najčastejšie využívané metódy hodnotenia kvality a výkonnosti samosprávneho manažmentu (CAF, Benchmarking)

Spôsob realizácie programu

Zostavovatelia programu predpokladajú určitú úroveň znalostí problematiky, preto by sa celý program mal realizovať formou úvodných teoretických vstupov lektorov k problémom, ich priblížením prostredníctvom prípadových štúdií z domácej a zahraničnej komunálnej praxe a následnou diskusiou účastníkov.

Rozsah

12 vyučovacích hodín (2 dni) 

Lektori

 • doc. Ing. Marta HAMALOVÁ, CSc.
 • hosť. prof. Ing. Viktor NIŽŇANSKÝ, PhD.
 • Ing. Ivana  GECÍKOVÁ, PhD.

Forma ukončenia

Certifikát VŠEMvs