Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Rozvoj osobnosti a EI

Rozvoj osobnosti a emocionálna inteligencia

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:   

 • mať spätnú väzbu o svojich silných a slabých stránkach z hľadiska osobnostných dispozícií, emocionálneho  a  návykového správania,
 • poznať kľúčové postupy, ktoré rozvíjajú osobnosť, predovšetkým z hľadiska emocionálnej inteligencie,
 • vedieť identifikovať aspekty emocionálnej inteligencie a  poznať princípy, ako ich rozvíjať,
 • hlbšie chápať vplyv vlastných osobnostných kvalít a vlastnej  emocionality na uplatnenie sa v sociálnom  prostredí i  v práci

Obsah kurzu   

 • Typy inteligencie, ako sa prejavujú a čo ovplyvňujú, vzťah IQ a EQ

 • Aspekty emocionálnej inteligencie (sebauvedomenie, sebaovládanie, sebamotivácia, empatia, sociálna interakcia)

 • Zdroje osobných rozdielov – rôzni ľudia vyžadujú rôzny prístup

 • Ako poznať dimenzie vlastnej osobnosti (MBTI)

 • Sebaovládanie -  ako ovládať vlastné emócie a emócie spolupracovníkov

 • Vplyv sebaovládania na dosahovanie výsledkov a utváranie vzťahov

 • Ako sa vysporiadať s negatívnymi emóciami

 • Sebamotivácia - aké sú kľúčové oblasti sebamotivácie

 • Faktory sebamotivácie, čo ovplyvňuje vnútornú motiváciu

 • Empatia  - ako dať najavo empatiu a ako ju rozvíjať

 • Sociálna interakcia - kľúčové oblasti sociálnej interakcie

 • Čo ovplyvňuje komunikáciu a spoluprácu medzi ľuďmi

 • Vzťahová (interpersonálna) inteligencia a jej vplyv ma úspech v sociálnej inteakcii

 • Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu

 • Analýza príkladov z praxe účastníkov

 • Riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätá väzba        

Rozsah kurzu

2 dni