Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Vedenie porád, prezentácia ...

Vedenie porád, prezentácia na poradách a pracovných stretnutiach

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:     

 • poznať princípy organizovania efektívnej porady a pracovných stretnutí
 • vedieť plánovať,  riadiť a viesť efektívne porady a pracovné stretnutia
 • poznať zásady prípravy prezentácie a vedieť pripraviť prezentáciu
 • vedieť riadiť interakciu na pracovných stretnutiach a poradách

Obsah kurzu

 • Riadenie a vedenie  porád a pracovných stretnutí ako manažérska aktivita

 • Typy  porád, roly  účastníkov stretnutí a porád

 • Plánovanie a príprava porád a pracovných stretnutí

 • Prezentácia na porade, pracovnom stretnutí

 • Príprava prezentácie, vizuálna podpora

 • Etika a kultúra rečového prejavu, zvuková stránka reči, štýl reči, verbálna pohotovosť a reč tela pri prezentácii

 • Vedenie diskusie, otázky v diskusii, formulovanie záverov

 • Riadenie interaktivity na pracovných stretnutiach

 • Moderovanie mítingov a porád – úloha moderátora

 • Argumentácia na poradách a mítingoch, argumentačné techniky

 • Analýza príkladov z praxe účastníkov

 • Riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätá väzba           

Rozsah kurzu

2 dni + 1 deň