Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Základy podvojného účtovníctva

Základy podvojného účtovníctva

Cieľová skupina

Osoby pracujúce alebo osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva

Požadované vstupné vzdelanie

Ukončené štvorročné a najviac osemročné vzdelanie na gymnáziu alebo ukončené štvorročné  a najviac päťročné  vzdelanie na strednej odbornej škole.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu 

 • získa odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov,
 • osvojí si postupy účtovania,
 • vie vypracovať uzávierku a závierku v podvojnom účtovníctve a jednoduchom účtovníctve a
 • vie správne uplatňovať daňovú legislatívu v účtovnej praxi.

Obsah programu

 • Základy podvojného účtovníctva
 • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
 • Účtová trieda 3 -  Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Účtová trieda 5 – Náklady
 • Účtová trieda 6 – Výnosy
 • Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty (účtovná uzávierka a účtovná závierka : súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb
 • Vyplnenie daňového priznania  k dani z príjmov právnických osôb      

Spôsob realizácie programu

Zostavovatelia programu predpokladajú určitú úroveň znalostí problematiky, preto by sa celý program mal realizovať formou úvodných teoretických vstupov lektorov k problémom, ich priblížením prostredníctvom prípadových štúdií z domácej a zahraničnej komunálnej praxe a následnou diskusiou účastníkov.

Organizačná forma vzdelávania

 • Prezenčná
 • Kombinovaná 

Metódy vzdelávania

 • Prednášky
 • Cvičenia

Rozsah

80 hodín - z toho prezenčne 64 hodín a dištančne 16 hodín

Forma záverečnej skúšky

 • Teoretická časť skúšky vo forme otázok.
 • Praktická časť skúšky  v podobe súvislého príkladu, ktorý obsahuje  konkrétne  účtovné prípady a úlohy zostavenia  účtovnej závierky.

Odborný garant

 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD.

Lektori

 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD.

Forma ukončenia

Certifikát VŠEMvs