Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Priestorové a IT vybavenie

Priestorové zabezpečenie a IT vybavenie

Priestorové zabezpečenie 

Hlavné sídlo vysokej školy sa v súčasnosti nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch v rozsiahlej, priestrannej administratívnej a polyfunkčnej budove na Furdekovej ul. v Bratislave. Budova má celkovú plochu takmer 8 tis. m2, z ktorých väčšinu má k dispozícii VŠEM. Budova prešla zásadnou rekonštrukciou, ktorej súčasťou bola aj výmena a obnova všetkých inžinierskych sietí a celej infraštruktúry budovy.

Najvýznamnejšou pridanou hodnotou na zabezpečenie študijných programov sú však prednáškové priestory. K dispozícii je 6 moderných prednáškových miestností, každá s kapacitou min. 120/170 miest na sedenie. Dispozičné riešenie každej prednáškovej miestnosti je realizované tak, že všetky susedné miestnosti je možné spájať až do kapacity 450 miest a dosiahnuť takú kapacitu, aká je potrebná podľa aktuálneho počtu študentov v konkrétnom ročníku konkrétneho študijného programu. Celková kapacita je 738 miest. Spájanie a rozdeľovanie prednáškových miestností umožňuje systém posuvných stien s vysokou zvukovou izoláciou od dodávateľa z Belgicka, ktorý sa na takéto riešenia špecializuje. Zmena dispozície prednáškovej miestnosti netrvá viac ako 2-3 minúty, všetky technické a didaktické systémy (audio, video, osvetlenie, ventilácia) sa automaticky prispôsobia zmenenej dispozícii.

Okrem týchto šiestich modulárnych prednáškových miestností predpokladá dispozičné riešenie budovy aj využitie šiestich nezávislých seminárnych miestností s kapacitou do 40 miest. Tieto priestory je možné zmenou usporiadania stolov podľa potreby využívať aj na väčšie porady, zasadnutie vedeckej rady, alebo na štátne skúšky a obhajoby.

Súčasťou spoločných priestorov sú aj špecializované konzultačné miestnosti. Konzultácie s pedagógmi takto prebiehajú v špecializovaných priestoroch prístupných pre študentov priamo zo spoločných priestorov.

Informačné zabezpečenie

Postupné budovanie a kontinuálne zlepšovanie informačného zabezpečenia školy považuje VŠEM za svoju najvyššiu prioritu. Strategickým cieľom VŠEMvs je prostredníctvom priekopníckeho nasadenia a progresívneho využívania informačných a komunikačných technológií dosiahnuť takú kvalitu pedagogického procesu, ktorá bude z dlhodobého hľadiska tvoriť konkurenčnú výhodu VŠEM. Zámerom VŠEM je nielen extenzívne a pasívne využitie informačnej techniky a technológií, ale postupná digitalizácia celého pedagogického procesu. Pod digitalizáciou pedagogického procesu pritom nemá VŠEMvs na zreteli len zabezpečenie výkonného a efektívneho akademického informačného systému, ale skutočnú digitalizáciu pedagogického procesu vo všetkých svojich fázach, a to ako v príprave na výučbu, počas výučby samotnej, ako aj pri hodnotení výučby. A to ako pre priamu, tak aj pre nepriamu pedagogickú činnosť.

Prioritou VŠEM je každoročne zvyšovať kapacitu výpočtovej techniky a pripojenia do internetovej siete, či už v počítačových učebniach alebo internetových študovniach, či verejne prístupných termináloch, aby bol zabezpečený  ideálny prístup či už k interným alebo externým informačným zdrojom.

VŠEM prevádzkuje vlastnú internetovú študovňu, kde je pre študentov k dispozícii ďalších 20 počítačov (notebookov) s pripojením na internet.
Rovnako bolo začiatkom akademického roka 2012/2013 v priestoroch na Furdekovej pre študentov sprístupnených ďalších 6 počítačových terminálov s dotykovou obrazovkou a pripojením do internetu, nachádzajúcich sa v spoločných priestoroch vo vestibule pred prednáškovými aulami, a ktoré slúžia pre študentov najmä na účely verejného prístupu k informačným zdrojom počas voľného času a prestávok vo vyučovaní.

VŠEM využíva na zabezpečenie ako vzdelávacích, tak aj interných procesov niekoľko vzájomne prepojených informačných systémov. Väčšina týchto informačných systémov je špeciálne vyvinutá a kontinuálne rozširovaná a upravovaná podľa špecifických požiadaviek VŠEM.

Zámerom VŠEM je postupná integrácia jednotlivých portálov a súčastí informačných systémov VŠEM do jednotného korporátneho informačného vizuálu, s jednotnou navigáciou a jednotným dizajnom. Ďalším zámerom VŠEM je postupne sprístupňovať pre študentov vybrané údaje z interných IS tak, aby mohol študent on-line pristupovať k svojim základným údajom a aktualizovať ich, vidieť svoje aktuálne hodnotenia a výsledky, komunikovať so svojimi pedagógmi.

Spoločným cieľom VŠEM a zámerom ďalšieho rozvoja všetkých informačných systémov a informačného zabezpečenia je dosiahnuť maximálnu možnú mieru digitalizácie pedagogického procesu, ktorá umožní odbúrať technické a procesné problémy pri zabezpečení samotného pedagogického procesu. Maximum úsilia venujeme systematickému zvyšovaniu kvality pedagogického procesu.

Informačné zabezpečenie vysokej školy je v súčasnosti na vysokej úrovni, a znesie porovnanie s ľubovoľnou školou podobného zamerania a rozsahu. VŠEM má ambíciu patriť medzi tie vysoké školy, ktoré budú príkladom pre ostatných a to ako v rozsahu, tak aj v efektivite využívania informačno-komunikačných technológií v pedagogickom procese, hlavne pokiaľ ide o mieru a komplexnosť digitalizácie celého procesu výučby.

VŠEM má eminentný záujem vytvoriť a poskytnúť také zabezpečenie vzdelávacieho procesu, aby bolo umožnené každému študentovi dosiahnuť a vyťažiť zo štúdia na vysokej škole maximum a aby mohol každý pedagóg odovzdať svojim študentom maximálne množstvo svojich vedomostí i skúseností.