Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Učebnice a učebné texty VŠEM

Učebnice a učebné texty VŠEMvs

Na VŠEM sú všetky vyučované predmety primerane zabezpečené študijnou literatúrou.

Už v roku 2006 bolo v rámci edičného plánu VŠEMvs a riešenia projektov KEGA vydaných 10 učebných textov. V roku 2007 bolo vydaných ďalších 10 učebných textov a 3 učebnice. Aj v roku 2008 s podporou školy pokračovalo s podporou školy  úsilie o kompletizáciu učebných textov a učebníc.

Od roku 2004 bolo vydaných celkovo takmer 100 vysokoškolských učebníc a učebných textov, čím sa dosiahlo skoro úplné pokrytie predmetov vlastnými študijnými textami a učebnicami. Uvedený fakt jednoznačne dokumentuje snahu VŠEMvs o zabezpečenie kvality štúdia, ako aj o podporu študentov na úspešné zvládnutie štúdia.
 
   

 • Ako písať záverečnú prácu + CD: Metodická príručka / Viera Cibáková, Anna Kachaňáková, Judita Táncošová, Katarína Stachová, Jozef Kirchmayer, Jana Nová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 45 s., príl. - ISBN 978-80-970272-5-4.
 • Cenové stratégie / Michal Oláh. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 82 s. - ISBN 80-89143-33-4.
 • Daňový manažment I.: skriptá, učebný text pre študentov VŠEMvs Batislava / Emil Burák, Michal Orihel. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 192 s. - ISBN 978-80-8137-007-6.
 • Daňový manažment II.: skriptá, učebný text pre študentov VŠEMvs Batislava / Emil Burák, Michal Orihel. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 207 s. - ISBN 978-80-89600-01-4.
 • Ekonómia / Judita Táncošová a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2013. - 295 s. - ISBN 978-80-8078-598-7.
 • Ekonómia a životné prostredie / Eva Romančíková. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2011. - 224 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-426-3.
 • Ekonomické analýzy / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 152 s. - ISBN 80-89143-38-5.
 • Ekonomika tretieho sektora / Kornélia Beličková, Sylvia Bukovová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 125 s. - ISBN 978-80-89143-45-0.
 • Ekonomika verejného sektora: praktikum / Elena Beňová, Erika Neubauerová, SilviaŠvecová, Ivana Kovácsová. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 126 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-537-6.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 131 s. - ISBN 80-89143-14-8.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 132 s. - ISBN 80-89143-29-6.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 3. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 144 s. - ISBN 978-80-89143-48-1.
 • Ekonomika verejného sektora / Viera Cibáková, Elena Beňová, Erika Neubauerová, Mária Drábeková, Silvia Švecová. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 356 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-473-7.
 • Environmentálna ekonómia / Vladimír Zapletal. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 130 s. - ISBN 80-89143-36-9.
 • Environmentálna ekonómia / Vladimír Zapletal. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 141 s. - ISBN 80-89143-22-9.
 • Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska / František Palko. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 136 s. - ISBN 978-80-89393-51-0.
 • Finančná kontrola / Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 240 s. - ISBN 978-80-89393-40-4.
 • Finančná kontrola / Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 260 s. - ISBN 978-80-89143-98-6.
 • Hospodárska politika Európskej únie / Viliam Kováč. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 204 s. - ISBN 978-80-89458-04-2.
 • Hospodárska politika vybrané kapitoly / Jozef Habánik, Iveta Dudová, Michal Fabuš, František Palko, Emil Burák. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2012. - 273 s. - ISBN 978-80-89393-87-9.
 • Informačné systémy regiónov a verejnej správy: Praktikum / Mojmír Kokles, Michal Grell. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 149 s. - ISBN 978-80-89143-71-9.
 • Integračné procesy v Európe / Silvia Matúšová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 347 s. príl. - ISBN 978-80-89600-03-8.
 • Investičná a inovačná politika / Ignác Prno. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 218 s. - ISBN 978-80-89143-85-6.
 • Komunálna ekonomika a politika: Praktikum / Ivana Gecíková, Ivana Kovácsová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 119 s. - ISBN 978-80-89600-15-1.
 • Komunálna ekonomika a politika / Marta Hamalová, Anna Belajová, Miriam Šebová. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 260 s. - ISBN 978-80-89393-38-1.
 • Komunálna ekonomika a politika / Marta Hamalová, Anna Belajová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 299 s. - ISBN 978-80-89458-11-0.
 • Logistika (CD): (vybrané state) / Kristína Viestová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 170 s. - ISBN 978-80-970802-7-3.
 • Malé a stredné podnikanie / Alena Daňková a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 270 s. - ISBN 978-80-970495-2-2.
 • Malé a stredné podniky Základy / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 133 s. - ISBN 978-80-89458-07-3.
 • Malý lexikón marketingu / Kristína Viestová, Jana Štofilová. - prvé. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 223 s.
 • Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip, Ladislav Šimák. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 208 s. - ISBN 978-80-89143-43-6.
 • Manažment kvality / Vojtech Kollár. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 210 s. - ISBN 978-80-89600-11-3.
 • Manažment rizika / Stanislav Filip, Ladislav Šimák, MariánKováč. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 199 s. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-49-7.
 • Marketing služieb / Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Ľuboš Cibák. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - 214 s. - ISBN 978-80-8078-210-8.
 • Marketing služieb v organizáciách verejného sektora / Viera Cibáková, Ľuboš Cibák, Zoltán Rózsa. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 262 s. - ISBN 978-80-89143-57-3.
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy / Ivana Gecíková, Viera Papcunová. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 148 s. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-39-8.
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy / Ivana Gecíková, Viera Papcunová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 169 s. - ISBN 978-80-89458-08-0.
 • Nástroje ekonomiky verejného sektora / Erika Neubauerová, Kornélia Beličková. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 182 s. - ISBN 978-80-89143-77-1.
 • Nástroje ekonomiky verejného sektora / Erika Neubauerová, Kornélia Beličková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 182 s. - ISBN 80-89143-26-1.
 • Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie / Silvia Matúšová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 140 s. - ISBN 978-80-89143-90-0.
 • Organizačná kultúra: praktikum / Anna Kachaňáková, Katarína Stachová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 124 s. príl. - ISBN 978-80-8137-011-3.
 • Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2010. - 137 s. - ISBN 978-80-8078-304-4.
 • Personálny manažment / Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová, Zuzana Joniaková. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - 235 s. - ISBN 978-80-8078-192-7.
 • Personálny manažment: praktikum / Katarína Stachová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 114 s. príl. - ISBN 978-80-8137-010-6.
 • Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií / Ladislav Novák, Stanislav Filip a kol. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 308 s. - ISBN 978-80-970272-4-7.
 • Podnikové financie: Praktikum / Irina Bondareva, Veronika Jánošová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 169 s. príl. - ISBN 978-80-970802-8-0.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2007. - 255 s. - (Ekonómia, 202). - ISBN 978-80-8078-093-7.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 233 s. - ISBN 80-89143-30-X.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2010. - 352 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-808-8078-317-4.
 • Poistný trh: teória a prax / Viktória Čejková, Dana Martinovičová, Svatopluk Nečas. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2011. - 222 s. príl. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-399-0.
 • Poistný trh / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 103 s., príl. - ISBN 978-80-89143-65-8.
 • Poistný trh: Praktikum / Viktória Čejková a kolektív. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 127 s. - ISBN 978-80-89600-16-8.
 • Poisťovníctvo: Praktikum / Viktória Čejková, Eva Grmanová, Jozef Adamko. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 99 s. - ISBN 978-80-970802-6-6.
 • Poisťovníctvo: úvod do teórie / Viktória Čejková, Dana Martinovičová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 135 s. - ISBN 978-80-89143-60-3.
 • Politológia I.: učebná matrica (dištančné štúdium) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 72 s. - ISBN 978-80-8137-008-3.
 • Politológia I.: (skriptá) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 150 s. - ISBN 978-80-89143-95-5.
 • Politológia I. (učebný text) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 206 s. - ISBN 978-80-8137-009-0.
 • Politológia II.: učebná matrica (dištančné štúdium) / Štefan Volner. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 95 s. - ISBN 978-80-8137-012-0.
 • Politológia II.: (Medzinárodný systém) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 154 s. - ISBN 978-80-970272-6-1.
 • Praktikum z ekonómie / Judita Táncošová a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 66 s. - ISBN 978-80-8137-004-5.
 • Projektový manažment / Vladimír Gozora. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 216 s. - ISBN 978-80-89413-70-2.
 • Projektový manažment / Vladimír Gozora. - Druhé upravené vydanie. - Bratislava: Merkury, 2012. - 224 s. - ISBN 978-80-89143-70-2.
 • Regionálny a mestský marketing: vybrané state / Kristína Viestová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 142 s. - ISBN 978-80-970495-3-9.
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika / Koloman Ivanička, Alžbeta Ivaničková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 250 s. - ISBN 978-80-89143-46-7.
 • Selected chapters of labour law of the Slovak republic / Michal Kuril. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 177 s. - ISBN 978-80-89143-66-5.
 • Teória, riadenie a organizácia verejnejsprávy. 2. časť: Organizácia verejnej správy / Marta Hamalová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 144 s. - ISBN 978-80-89143-63-4.
 • Teória, riadenie a organizácia verejnejsprávy. 1. časť: Teória verejnej správy / Marta Hamalová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 132 s. - ISBN 978-80-89143-58-0.
 • Účtovníctvo / Nora Štangová, Eva Hajduchová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 198 s. - ISBN 978-80-970495-5-3.
 • Účtovníctvo: Praktikum / Nora Štangová, Agneša Víghová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 107 s. - ISBN 978-80-970802-59.
 • Účtovníctvo v kontexte verejnej správy a malých a stredných podnikov / Nora Štangová, Agnesa Víghová, Eva Hajduchová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 439 s. príl. - ISBN 978-80-970802-9-7.
 • Úvod do štúdia verejnej správy / Marta Hamalová, Anna Belajová, Milena Majorošová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 138 s. - ISBN 978-80-8137-002-1.
 • Úvod do teórie financií a meny / Viera Sysáková, Valéria Nináčová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 187 s. - ISBN 978-80-89143-59-7.
 • Úvod do teórie marketingu / Viera Cibáková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2004. - 141 s. - ISBN 80-89143-12-1.
 • Úvod do teórie marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková, Zoltán Rózsa. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 164 s. - ISBN 80-89143-23-7.
 • Úvod do teórie verejného sektora / Elena Beňová, Viera Cibáková, Peter Plavčan. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 145 s. - ISBN 80-89143-24-5.
 • Úvod do verejnej správy: Základy verejnej správy / Viera Papcunová, Ivana Gecíková, Ivana Kovácsová, Milena Majorošová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - 75 s. - ISBN 978-80-970802-3-5.
 • Verejná správa a správne právo / Peter Škultéty. - Druhé, doplnené vydanie. - Bratislava: VEDA, 2011. - 142 s. - ISBN 978-80-224-1203-2.
 • Všeobecná ekonomická teória / Magdaléna Přívarová, Marta Martincová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 240 s. - ISBN 80-89143-25-3.
 • Vybrané kapitoly obchodného práva so zameraním na obchodné záväzkové vzťahy / Katarína Válková, Silvia Kaveschanová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 199 s. - ISBN 978-80-89143-42-9.
 • Základy ekonomiky verejného sektora / Viera Cibáková, Valéria Nináčová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 172 s. - ISBN 80-89143-39-3.
 • Základy financií a meny / Dušan Paulík, Elena Beňová, Irina Bondareva, Viktória Čejková, Eva Romančíková. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 313 s. - ISBN 978-80-89600-06-9.
 • Základy finančného manažmentu: úvod do teórie / Valéria Nináčová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 274 s. - ISBN 978-80-89143-62-7.
 • Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8087-193-4.
 • Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák. - 2. prepracované vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 329 s. - ISBN 978-80-8078-455-3.
 • Základy marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2007. - 224 s. - ISBN 978-80-8078-156-9.
 • Základy pracovného práva / Michal Kuril a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 455 s. - ISBN 978-80-89143-97-9.
 • Základy práva / Róbert Brtko. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 209 s. príl. - ISBN 978-80-8137-013-7.
 • Základy práva Európskej únie / Viera Strážnická. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 299 s. - ISBN 978-80-89458-01-1.
 • Základy sociálnej psychológie / Jozef Polakovič. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 123 s. - ISBN 978-80-89143-47-4.
 • Základy správneho práva / Peter Škultéty. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 231 s. - ISBN 978-80-89143-67-2.
 • Základy teórie verejných financií / Jana Péliová, Zuzana Vincúrová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 136 s. - ISBN 80-89143-37-7.
 • Základy ústavného práva / Klaudia Marczyová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 205 s. - ISBN 978-80-89143-99-4.
 • Základy verejnej správy / Viera Papcunová, Ivana Gecíková. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - 166 s. - ISBN 978-80-970802-0-4.
 • Zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone závislej práce / Ľuboš Cibák, Michal Kuril. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 318 s. - ISBN 978-80-970272-7-8.