Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rigorózne konanie - PhDr.

Rigorózne konanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave ponúka záujemcom uchádzať sa o udelenie akademického titulu „doktor filozofie“ (v skratke PhDr.)  v študijnom odbore Ekonómia a manažment

v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania;

v študijnom programe Verejná správa

v zmysle § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a Vnútorného predpisu č. 04/2022 „Smernica o rigoróznom konaní na VŠEM v Bratislave“.

 

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

 

Podmienky prijatia na rigorózne konanie

Na rigorózne konanie sa môžu prihlásiť absolventi akreditovaného študijného programu v študijnom odbore Ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore, ktorí získali titul magister (v skratke „Mgr.“).

 

Uchádzač sa prihlasuje na rigorózne konanie písomne v termínoch:

zimný termín - do 31. decembra príslušného kalendárneho roka

letný termín - do 30. júna príslušného kalendárneho roka

 

Rigorózne konanie je možné absolvovať maximálne do 24 mesiacov odo dňa rozhodnutia o prijatí na konanie.

 

Prihláška na rigorózne konanie

Prihláška na rigorózne konanie musí mať písomnú formu a vrátane povinných príloh a do stanovených termínov doručená na adresu vysokej školy.

Uchádzač si vyberá podľa priority tri z vypísaných tém rigoróznych prác pre príslušný akademický rok v zvolenom študijnom programe.

Témy rigoróznych prác pre ŠP Manažment malého a stredného podnikania

Témy rigoróznych prác pre ŠP Verejná správa

 

Povinné prílohy prihlášky:

V prípade absolvovania zahraničnej vysokej školy aj overené fotokópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku;

  • súpis svojich publikovaných článkov alebo inej vedeckej a odbornej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (ak má);
  • štruktúrovaný životopis (formát A4);
  • potvrdenie o úhrade poplatku za prihlášku na rigorózne konanie.

Upozornenie: Prihláška bude zaevidovaná až po zaplatení poplatku za prihlášku na rigorózne konanie!

Náklady spojené s realizáciou rigorózneho konania hradí VŠEM v Bratislave z poplatkov spojených s rigoróznym konaním. Výška poplatku sa určuje na každý akademický rok v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách a Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM v Bratislave pre príslušný akademický rok.

 

Poplatky spojené s prijatím na rigorózne konanie pre ak. rok 2023/2024

 

Poplatok za prihlášku na rigorózne konanie

50

Prijímacie konanie a administrácia rigorózneho konania

100

Rigorózne konanie a rigorózna skúška

990

 

Poplatok za rigorózne konanie sa hradí bezhotovostne prevodom na účet vysokej školy.

 

Príjemca: VŠEM v Bratislave, Furdekova 16, 851 04  Bratislava

Banka príjemcu: Tatrabanka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06  Bratislava

IBAN: SK38 1100 0000 0029 2187 8925

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia

Špecifický symbol: kalendárny rok (napr. 2024)

Správa pre prijímateľa: RIGO - Meno a priezvisko študenta

 

Kontaktné údaje

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM v Bratislave)

Furdekova 16

851 04  Bratislava

 

Mgr. Michaela Belešová

študijná referentka pre rigorózne konanie

tel.: +421 918 688 870

@:  michaela.belesova@vsemba.sk

 

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium