Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Bc. a Mgr. štúdium

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pôsobí po procese jej komplexnej akreditácie, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 ako neuniverzitná vysoká škola s akreditáciou na bakalárske a magisterské štúdium s priznanými právami udeľovať akademické tituly:

Akreditované bakalárske študijné programy (titul „bakalár"):

Akreditované magisterské študijné programy (titul „magister“):

Organizácia štúdia

Pri organizácii štúdia sa od začiatku existencie vysokej školy uplatňuje  kreditový systém štúdia, (v súlade so zásadami Európskeho kreditového systému, European Credit Transfer System - ECTS), ktorý  vytvára podmienky pre transparentnosť a porovnateľnosť náročnosti štúdia medzi vysokými školami a je základným nástrojom pre rozvoj mobilít študentov v rámci programu ERASMUS. Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade so stanovenými študijnými zásadami. Prostredníctvom kreditového systému štúdia sa uplatňuje prístup založený na pružnosti a otvorenosti profilácie štúdia podľa záujmu študentov.

Jedinečnou črtou poskytovaného vzdelávania je primerané zabezpečenie všetkých vyučovaných predmetov študijnou literatúrou. V procese vzdelávania sa využívajú aktivizujúce metódy vyučovania (problémové poňatie, práca v tíme, prípadové štúdie a pod.). Do vzdelávacieho procesu sú zapájaní aj významní manažéri z hospodárskej praxe.