Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Bc. - Verejná správa

Bc. - Verejná správa

Študijný program: VEREJNÁ SPRÁVA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: prvý - bakalársky študijný program
Získaný titul: bakalár (v skratke "Bc.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia.  

Profil absolventa študijného programu


Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je schopný vykonávať odborné funkcie na všetkých úrovniach a úsekoch činnosti v orgánoch štátnej správy aj samosprávy, v inštitúciách služieb orientovaných na programovanie a podporu regionálneho a miestneho rozvoja (Regionálne rozvojové agentúry, inštitúcie poskytujúce poradenské a projektové služby, obecné a regionálne podnikateľské inkubátory a i.) v organizáciách riadených verejnou správou a mimovládnych organizáciách. Disponuje potrebným rozsahom vedomostí a zručností aj pre výkon funkcií prednostov mestských a obecných úradov, obecných kontrolórov, prednostov obvodných úradov špecializovanej štátnej správy, riadiacich pracovníkov v organizáciách verejného sektora a ďalších pracovných pozíciách.

Teoretické vedomosti

Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je odborníkom, ktorý nadobudol základné poznatky z ekonomickej teórie a hospodárskej politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, právnych disciplín, osobitne správneho a ústavného práva, marketingu, manažmentu, teórie financií a komunitárneho práva, politológie, komunikácie s verejnosťou, z medzinárodnej politiky, štatistiky účtovníctva, matematiky, štatistiky , informatiky a i. predmetov, a z metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je schopný na základe uvedených teoretických poznatkov a metód hodnotenia, analýzy a komparácie kvantitatívnych údajov ale aj kvalitatívnych charakteristík, tvorivo získané vedomosti pri riešení praktických problémov v kompetencii orgánov štátnej správy a samosprávy, odhaľovať nedostatky v systéme verejnej správy, odborne hodnotiť navrhované zmeny na základe dostupných faktov a platných zákonov, tvorivo pristupovať k riešeniu operatívnych, ale aj programových úloh, uplatňovať moderné metódy hodnotenia kvality a výkonnosti

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent pozná etické princípy komunikácie s verejnosťou v úradnom jazyku, ale aj v jednom z cudzích jazykov využívaných v komunikácii s predstaviteľmi Európskej únie a dokáže ich aplikovať v súlade s charakterom svojho pracovného zaradenia. Je schopný poskytovať odborné informácie verejnosti a nadriadeným orgánom. Dokáže využívať softvérové systémy pri usmerňovaní ekonomického a sociálneho rozvoja v území. Môže efektívne pôsobiť v interdisciplinárnych riešiteľských tímoch. Dokáže si organizovať priebeh ďalšieho vzdelávania.

Prehľad predmetov

Poznámka: V 1. a 2. ročníku prebieha výučba podľa aktuálnej komplexnej akreditácii, 3. ročník dobieha podľa predchádzajúcej akreditácie.