Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Mgr. - Manažment malého a stredného podnikania

Mgr. - Manažment malého a stredného podnikania

Študijný program:      MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: druhý - magisterský študijný program
Získaný titul: magister (v skratke "Mgr.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
A MARKETING
MANAŽMENT KVALITY A INOVÁCIE

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia. 

Profil absolventa študijného programu

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Manažment malého a stredného podnikania“ je nositeľom najnovších poznatkov z podnikovej ekonomiky a manažmentu, primeraných komunikačných a kooperujúcich zručností, schopný prijímať kvalifikované rozhodnutia v operatívnom, taktickom a strategickom manažmente, uplatňovať tvorivé prístupy pri využívaní poznatkovej ekonomiky, formulovaní dlhodobých zámerov a podnikovo – hospodárskych koncepcií. Je schopný uplatňovať progresívne manažérske metódy a funkcie pri dosahovaní dlhodobých a strednodobých cieľov podniku a jeho organizačných súčastí, analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, riešiť nerovnovážne stavy ekonomického, finančného a sociálneho prostredia podniku.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu „Manažment malého a stredného podnikania“ (2. stupeň) získa vedomosti z/zo

  • strategického manažmentu,
  • medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania,
  • finančného manažmentu,
  • finančnej analýzy a finančného plánovania,
  • organizácie manažérskej práce,
  • pracovného práva,
  • logistiky,
  • manažmentu kvality,
  • podnikateľského rizika,
  • vnútropodnikového controllingu a daní podnikateľských subjektov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Manažment malého a stredného podnikania“ je schopný samostatne analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, vnútropodnikové ekonomické a manažérske činnosti v podniku. Popri poznatkoch z ekonomických a manažérskych disciplín disponuje zručnosťami potrebnými na aplikáciu získaných vedomostí v oblasti ekonomiky, manažmentu a financovania podniku.
Absolvent dokáže kvalifikovane prijímať zložité manažérske rozhodnutia, zabezpečovať ich realizáciu a účinne vykonávať ekonomické manažérske funkcie v podniku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent dokáže organizovať prácu v tíme, realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, do podnikovej praxe, je zárukou úspešného vedenia pracovných skupín. Získané vedomosti a manažérske zručnosti mu umožnia samostatne a kvalifikovane rozhodovať. Je schopný identifikovať potreby svojho vlastného profesijného rozvoja, ako aj profesijného rozvoja svojich spolupracovníkov.
Zovšeobecňovaním praktických poznatkov bude prispievať k rozvoju ekonomickej teórie, k využívaniu informačno–komunikačných technológií a progresívnych manažérskych postupov.
Je tvorcom podnikovej misie a nositeľom kvalitatívneho, projektového a krízového manažmentu a individuálnej zodpovednosti za dosiahnuté výsledky firemného podnikania.

Ďalšie informácie k študijnému programu: