Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Mgr. - Verejná správa

Mgr. Verejná správa

Študijný program:    VEREJNÁ SPRÁVA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: druhý - magisterský študijný program
Získaný titul: magister (v skratke "Mgr.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
VEREJNÁ SPRÁVA V
EURÓPSKEJ ÚNII
KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia. 

Profil absolventa študijného programu

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je predurčený na pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora. Absolvent sa môže uplatniť aj v manažérskych pozíciách a pozíciách špecialistu v podnikoch a organizáciách, ktoré sú podriadené verejnej správe a slúžia na regionálny a municipálny rozvoj hospodárstva.

Teoretické vedomosti

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je odborníkom, ktorý nadobudol kľúčové poznatky z ekonomických teórií a hospodárskych politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia verejnej správy a verejného sektora, správneho, pracovného a komunitárneho práva, politológie a sociálnych vied a z metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy, ktoré vznikajú pri výkone verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Popri poznatkoch z uvedených disciplín získava aj zručnosti nevyhnutné na aplikáciu osvojených vedomostí vo sfére verejnej správy. Dokáže tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi orgánov všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, v praxi orgánov samosprávy, vie analyzovať a porovnávať rozmanité koncepcie a nachádzať nové riešenia praktických problémov na základe odborných a exaktných metód. Ovláda vedecké metódy diagnostikovania a programovania spoločensko-občianskych procesov v štáte, regióne, meste a obci. Vie identifikovať kľúčové problémy verejnej správy v kontexte európskej regionálnej politiky vrátane uplatnenia vhodných nástrojov na ich riešenie. Je schopný skúmať príčiny diferencovaného sociálno-ekonomického rozvoja regiónov a obcí. Ovláda metódy vypracovania rozvojových a projektov v súlade s politikami a kritériami orgánov Európskej únie. Je spôsobilý navrhovať riešenia vo forme rozvojových projektov a programov pre územia a obce. Absolvent je schopný analyzovať a zdôvodňovať sociálno-ekonomické procesy v pôsobnosti verejnej správy, špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé etapy tvorby a realizácie programov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent disponuje interpersonálnymi zručnosťami, aby mohol pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Má rozvinuté riadiace schopnosti a dokáže samostatne a kvalifikovane rozhodovať vo veciach verejnej správy. Vie identifikovať potreby svojho vlastného profesionálneho rozvoja. Pozná a rešpektuje profesionálny, právny, spoločenský a etický kódex verejnej správy.

Prehľad predmetov