Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

009TnUAD-4/2021

009TnUAD-4/2021

Kód projektu: 009TnUAD-4/2021
Názov projektu: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme

Anotácia projektu
Projekt reaguje na aktuálnu naliehavú potrebu digitálnych didaktických pomôcok pre online vzdelávanie v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19, ale taktiež na nevyhnutnosť neustálej modernizácie regionálneho vzdelávania vyplývajúcu z vývoja najnovších informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k predmetu „Občianska náuka“ pre výchovu žiakov v sekundárnom vzdelávaní v Slovenskej republike z aktuálnej potreby modernizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Projekt má viaceré výstupy a prínosy v spoločenskej, ekonomickej a hospodárskej praxi. Nové digitálne didaktické pomôcky budú mať multifunkčné využitie, nakoľko umožnia online výučbu občianskej výchovy v prípade neočakávaných udalostí v spoločnosti, pomôžu pri efektívnejšom dištančnom vzdelávaní u neprítomných žiakov na výučbe alebo u žiakov so špecifickými problémami a zároveň budú využiteľné taktiež pri klasickej prezenčnej výučbe. Digitalizácia učebných pomôcok má potenciál zvýšiť záujem žiakov o vnímanie vlastenectva a národnú hrdosť v kontexte európanstva, multikulturalizmu a prevencie pred extrémizmom, ale taktiež môže motivovať samotných učiteľov o výučbu tohto predmetu. V neposlednom rade uvedená aktivita môže byť dobrým príkladom z praxe pre digitalizáciu didaktických pomôcok u ostatných predmetov v regionálnom školstve.

Hlavné výstupy projektu
Koncepcia a obsahová náplň digitálnych didaktických pomôcok k učebnému predmetu Občianska náuka – Hlavným výstupom realizovaného projektu bol návrh koncepcie a obsahovej náplne originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k učebnému predmetu „Občianske náuka“ pre výchovu žiakov v sekundárnom vzdelávaní v Slovenskej republike podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb spoločnosti a praxe. Riešiteľský kolektív didaktické pomôcky navrhol na základe výsledkov empirického výskumu medzi učiteľmi zabezpečujúcimi občiansku náuku na základných a stredných školách, a taktiež na základe výsledkov obsahovej analýzy stavu dostupných digitálnych didaktických pomôcok podľa platných vzdelávacích štandardov pre učebný predmet „Občianska náuka“ v rámci Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu „Človek a spoločnosť“ z potreby modernizácie a digitalizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Učebné pomôcky pozostávajú z elektronických publikácií a informačných materiálov v .pdf formáte (rozsah 15- 25 strán), ktoré sú zamerané na jednotlivé tematické celky platné pre vzdelávacie štandardy pre učebný predmet „Občianska náuka“ v rámci Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu v časti „Človek a spoločnosť“. Autori sa snažili učebné pomôcky navrhnúť tak, aby boli v budúcnosti využiteľné nielen v rámci klasickej prezenčnej výučby, ale taktiež aj v prípade dištančného online vzdelávania. Učebné pomôcky sú zdarma dostupné pre všetkých učiteľov občianskej náuky ako aj pre širokú verejnosť na stránkach oboch pracovísk projektu.

Výsledky empirického výskumu na vzorke učiteľov zabezpečujúci predmet Občianska náuka na základných a stredných školách

Riešiteľský kolektív v druhom kvartáli rok 2021 metodicky pripravil empirický výskum, ktorý bol v priebehu novembra a decembra 2021 realizovaný na výskumnom súbore 16 respondentov (učitelia základných a stredných škôl). Členovia riešiteľského kolektívu v prvom kvartáli roku 2022 vyhodnotili hĺbkové rozhovory s učiteľmi občianskej náuky, ktoré boli realizované v prvom roku riešenia v štvrtom kvartáli roku 2021 v rámci empirického výskumu s cieľom získať informácie ohľadom ich skúseností s online výučbou a taktiež požiadaviek na digitálne didaktické pomôcky pre dištančné vzdelávanie. Výsledky výskumu boli publikované v databázovaných časopisoch a taktiež prezentované na odborných podujatiach.

Výsledky obsahovej analýzy stavu dostupných digitálnych didaktických pomôcok podľa platných vzdelávacích štandardov pre učebný predmet „Občianska náuka“ v rámci Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu „Človek a spoločnosť“ z potreby modernizácie a digitalizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Členovia riešiteľského kolektívu v septembri 2021 začali s realizáciou obsahovej analýzy aktuálneho stavu dostupných didaktických pomôcok podľa platných vzdelávacích štandardov pre učebný predmet „Občianska náuka“ v rámci Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu „Človek a spoločnosť“. Členovia riešiteľského kolektívu analyzovali učebné plány a vzdelávacie štandardy pre predmet Občianska výchova na druhom stupni základných škôl v rámci vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ a taktiež učebné plány a vzdelávacie štandardy pre predmet Občianska výchova pre gymnáziá v rámci vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“. Analýza bola uskutočnená z potreby aktuálnej potreby prevencie silnejúcich prejavov extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, terorizmu a ostatných foriem intolerancie z multiodborového pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá). Realizácia a analýza obsahovej analýzy bola uskutočnená do konca roka 2021. Jej výsledky boli prezentované v publikovaných výstupoch a boli podkladom pre vypracovanie návrhu koncepcie a tvorby obsahovej náplne originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k učebnému predmetu „Občianska náuka“.

Workshopy a semináre

Odborné sympózium - Digitalizácia občianskej náuky v regionálnom školstve

Členovia riešiteľského kolektívu z Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s kolegami z Katedry manažmentu a marketingu Ústavu ekonómie a manažmentu VŠEM v Bratislave v rámci 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 9. novembra 2022 organizovali odborný online seminár "Digitalizácia občianskej náuky v regionálnom školstve". Odborné podujatie bolo určené pre odbornú verejnosť s cieľom prezentovať výstupy projektu. Hlavnými témami seminára boli:

  • Občianska náuka na sekundárnom vzdelávaní
  • Stav digitalizácie didaktických pomôcok v slovenskom školstve
  • Skúsenosti s online výučbou na základných a stredných školách počas celosvetovej pandémie Covid-19
  • Požiadavky praxe pre didaktické pomôcky v rámci dištančného vzdelávania z pohľadu učiteľov
  • Možnosti zvýšenia záujmu žiakov o vnímanie vlastenectva a národnú hrdosť v kontexte európanstva, multikulturalizmu a prevencie pred extrémizmom
  • Finančná gramotnosť ako súčasť občianskej náuky.

Odborné sympózium bolo zamerané na prezentovanie čiastkových výsledkov empirického výskumu hĺbkových rozhovorov s učiteľmi občianskej náuky a aktívne na ňom vystúpili členovia riešiteľského kolektívu.

Učebné pomôcky na stiahnutie:

Človek ako osobnosť
Človek a spoločnosť
Občan a SR
Demokracia a extrémizmus
Občan, právo a morálka
Trh a trhový mechanizmus
Trh práce a zamestnanosť
Peniaze a bankovníctvo
Marketing a spoločnosť
Spoločnosť a média
Slovenská republika ako člen Európskej únie