Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0

"VÝZVY OBEHOVEJ SPOLOČNOSTI V EKONOMIKE 4.0"

ÚVOD

Projekt financovaný z nórskeho grantového mechanizmu a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, registrovaný pod číslom  BIN SGS02_2021_011, je postavený na dlhodobom neustálom zlepšovaní univerzitného vzdelávacieho procesu s previazanosťou na prax.


POĎAKOVANIE
Projekt „Circular Society Challenges in the Economy 4.0“ získla grant z Nórska v sume 158 865 EUR z prostredníctvom Nórskeho grantového mechanizmu. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR vo výške 28 035 €.


CIELE PROJEKTU

 • Integrovať trvalo udržateľný rozvoj do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom nasledujúcich hlavných atribútov:
  • Reforma učebných osnov súčasných študijných programov;
  • Rozvoj alebo aktualizácia jednotlivých špecializovaných vzdelávacích kurzov alebo modulov;
  • Rozvoj alebo aktualizácia interdisciplinárnych kurzov na zabezpečenie prierezových zručností v oblastiach: digitálna gramotnosť, environmentálna gramotnosť, ekonomika 4.0.
 • Prispieť k integrácii nových pokrízových inovatívnych technológií do univerzitného vzdelania a odbornej prípravy.


OPIS PROJEKTU
Projektová iniciatíva je postavená na dlhodobom neustálom zlepšovaní univerzitného vzdelávacieho procesu a metód so zameraním na nasledovné priority.

 • Integrácia nových technológií z post-pandemického obdobia do vzdelávania a odbornej prípravy na uplatnenie nových modelov výučby a odbornej prípravy;
 • Vývoj vzdelávacích modulov/učebných osnov Environmentálna ekonómia, Environmentálny manažment, Obehová ekonomika;
 • Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov/absolventov VŠ s možnosťou uplatnenia v zelených inovatívnych pracovných pozíciách na úrovni verejných a súkromných organizácii na Slovensku;
 • Zvyšovanie environmentálneho povedomia vysokoškolských pedagógov s cieľom posilniť ich nové učiteľské zručnosti v digitálnej ére použiteľné pre ďalšie vzdelávanie študentov denného a externého štúdia.


UDALOSTI

Otváracia konferencia – 29.11.2022
Workshopy
Výročná Konferencia
Vzdelávacie aktivity
Verejné prezentácie a publikačné výstupy
Záverečná konferencia


PARTNERI

Špecifické zameranie projektu je orientované na spoluprácu s partnermi z verejného, súkromného  a záujmového sektora, za účelom prenosu znalostí a dobrej praxe:


KONTAKTY

projekt@vsemba.sk
Kontaktné osoby:
Projektový manažér: Ing. Marián Kováč, PhD.
E-mail: marian.kovac@vsemba.sk
Tel.: +421 917 986 739


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

 • Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
 • Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
 • „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe".