Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumná spolupráca so zahraničnými partnerskými školami patrí medzi silné stránky VŠEM. Výsledky na úseku medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce obohatili teóriu aj spoločenskú prax verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a posilnili medzinárodnú kredibilitu VŠEM. 

Prehľad medzinárodných výskumných projektov VŠEM v Bratislave: 

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2024-M Management of the processes of recovery and sustainable development of public and economic law entities of the EU member states, in particular Slovakia and Ukraine doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA prof. Mikuláš Sidak, DrSc.
prof. Svitlana Labunska, DrSc.
prof. Volodymyr Yermachenko, PhD.
prof. Olena Rayevneva, DrSc.
prof. Ing. Monika Hudáková, PhD.
prof. Ladislav Kabát, PhD.
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. 
Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
Ing. Mykchaylo Kunychka, PhD.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.
prof. Volodymyr Ponomarenko
doc. Karina Nemashkalo
prof. Vasyl Otenko
prof. Lyudmila Malyaretz
prof. Nadyja Proskurnina
prof. Tetyana Lepeyko
prof. Olena Iastremska
doc. Maksim Serpukhov
doc. Oksana Pysarchuk 
doc. Inna Gruzina

2024 - 2025 

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2023-M A Study of the Motives, Drivers and Determinants of OFDI from China to the EU: thew case of Chinese OFDI in Slovak Republic  

doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. Niaoer Yao
Can XU 
Ninel Seniuk, Dr. 
Frieder Glimm
prof.h.c. prof. Ing. Monika
Hudáková, PhD. MBA
2023 - 2024
2/2023-M  Development of different organization and business structures in public and private sectors of health care, pharmaceutical industry, healt education and promotion of health, rehabilitation, wellness and beauty sectors: international experience doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. doc. Dubrovina Nadiya, PhD. 
Mgr. Ľubica Filipová, PhD. 
prof. Viktoria Klymenko, DrSc.
prof. Oksana Tulai, DrSc. 
doc. Yurii Tovkach, CSc.
Yeltay Rakhmanov, MD. PhD.
prof. Lidiya Guryanova, Dr.Sc.
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. MHA
Mgr. Daniela Podmanická
Vira Dubrovina, PhD.
prof. Olena Kolesnikova, Dr.Sc.
prof. Rita Sagaidak-Nikityuk, Dr.Sc.
dr. Andrzej Siwied, MD, PhD.
2023 - 2025 
3/2023-M Sociálno-ekonomická stratégia vývoja klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a jej význam pre súkromný a verejný sektor doc. Ing. František Vojtech, PhD. doc. PhDr. PaedDr. Marcel
Lincényi, PhD. 
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
Ing. Michal Levický, PhD.
prof. Petro Mykhaylovych Skrypchuk
JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.
2023 - 2024 
4/2023-M The meaning and application of social responsibility in selected companies
prof.h.c. prof. Ing. Monika Hudáková,
PhD. MBA
Pedro Miguel Baptista Pinheiro, PhD. 
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. DBA
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.
doc. Nadija Dubrovina, PhD.  
doc. PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD. MBA 
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.
Mgr. Andrej Rácik, PhD. 
Ing. Jozef Adamko, PhD. 
Ing. Nina Baculíková, PhD. 
Stefan Graser
Veronika Grimberger
Dirk Osada
2023 - 2025
5/2023-M  Management of sustainable development of business entities and tourist destinantions of EU member states and Ukraine prof. Mikuláš Sidak, DrSc.  doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
prof. Svitlana Labunska, PhD.
prof. Volodymyr Yermachenko, PhD.
prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
prof. Ing. Ladislav Kabát, PhD. 
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.
doc. Ing. Mykchaylo Kunychka, PhD. 
doc. JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
prof. Oleksandr Litvinov, DrSc.
prof. M. Saiensus, DrSc.
prof. Anatolii Kovalov, DrSc.
prof. Semenova, DrSc.
prof. L. Zherdetska, DrSc.
doc. K. Tarasova, CSs.
doc. N. Hrebennyk, CSc.
 
2023 - 2025 
6/2023-M  Možnosti využitia organizačnej kultúry v multikultúrnom prostredí ako faktora motivácie zamestnancov Dr. h. c. prof. mpx.h.c. prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD. MBA
Dr. h. c. prof. mpx.h.c. prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD. MBA
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
Ing. Katarína Hoesová Švejnová, PhD.
prof. Olga Cherednichenko, D. Sc.


2023 - 2025 

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
 

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2021-M Cirkulárna ekonomika - akcelerátor
prechodu na klimaticky neutrálne
hospodárstvo
(The circular economy
is an accelerator of
the transition 
to a climate-neutral economy) 

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. Matúšová, S.
Baculíková, N. 
Kováč, M.
Víghová, A. 
Gasperová, J.
Fraňo, D.
Švihlíková, I.
Antošová, G.
Bukoros, T.
Harushchak-
Yefimenko, L. M.
Šcerbak, V. M.
Lytvynovskyi, J.
Krásna, D.
Szabóová, D.
2021 - 2023
predĺžený do r. 2025
2/2021-M  Modernizácia podnikateľského
prostredia v krajinách Európy
v podmienkach súčasných
výziev s cieľom zabezpečenia
stáleho hospodárskeho rastu
(Modernizing the Business Areas
in European Countries in the Current
Challenges with the Aimof Ensure
Sustainable Economic Growth)
(Модернизация предпринимательской
средыв европейских странах
в условиях текущихвызововдля
обеспечения устойчивого
экономического роста)

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  Sidak, M.
Fabuš, M.
Táncošová, J.
Lincényi, M.
Víghová, A.
Dubrovina, N.
Filip, S.
Resler, S.
Vasilyeva, O.
Šerbak, J. N.
Zaigrajeva, O. V.
Šarkova, A. V.
Belova, T. V.
Lelovský, M.  
2021 - 2022 
 3/2021-M Manažérske kompetencie
a inovácie vo vzdelávaní v dobe
post-COVID 19
(Managerial Competencies and
Innovations in Education
in Post-Covid 19)
 PhDr. Silvia Matúšová, CSc. Kollár, V.
Kirchmayer, J.
Kováč, M.
Gasperová, J.
Bukoros, T.
Lytvynovskyi, J.
Terentieva, A.
Yakovleva, O.
Tamášová, V.
2021-2023
predĺžený do r. 2025
Číslo projektu NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2020-M Medzinárodné podnikateľské prostredie - concept determinujúci súčasné premeny a megatrendy budúceho vývoja (s dôrazom na kvantifikáciu javov a reakciu firiem) prof. Ing. Eva Cihelková, CSc  Fabuš, M.
Dudáš, T.
03/2020 - 02/2022
2/2020-M Uplatniteľnosť princípov manažmentu rizík v hopodárskej praxi Ing. Marián Kováč, PhD. Matúšová, S.
Filip, S.
Kádek,P.
Hudák, J.
Drotárová, J.
2020 - 2022
3/2020-M Improving Healthcare efficiency: new trends and challenges doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. Dubrovina, N.
Boyko, V.
Tulai, O.
Tovkach, Y.
Gulašová, I.
2020 - 2022
4/2020-M Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní v krajinách V4 a na Ukrajine Dr. h. c. prof. mpx.h.c.prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD., MBA
Hudáková, M.
Levický, M.
Švejnová, K.
Resler, M.
Magda, R.
Horbovyy, A.
2020 - 2022
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
Číslo projektu NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2018-M Benchmarking - inteligentné portfólio na meranie kvality a riadenie vzdelávania na vysokých školách Bulharska a Slovenska prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.  Cibák, Ľ.
Fabuš, M.
Filip, S.
Matúšová, S.
Fraňo, D.
Todorová, D.
Kolev, P.
Gergova, N.
Christova, M.
Krásna, D.
Szabóová, D.
2018 - 2024
2/2018-M Problems and Suggestions - Comparison of Commercial Environment between China - Slovakia and Facilitation of Trade and Investment Ing. Michal Fabuš, PhD.  Cibák, Ľ.
Táncošová, J.
Kollár, V.
Matúšová, S.
Kováč, M.
Sidak, M.
Krchová, H.
Zhang, H.
Zhemg, Ch.
Li, S.
Wang, Z.
Hag, X.
Cui, O.
Yang, F.
Ma, W.
Ma, J.
2018 - 2020 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2017-M Finančná kontrola - základný nástroj systému riadenia daňovej politiky štátu  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Ing. Agnesa Víghová, PhD.
(zástupca vedúcej riešiteľského kolektívu)
Fabian, Š.
Kirsanov, S. A.
Safonov, E. N.
2017 – 2018
2/2017-M Rozvoj Eurokarpatského regiónu v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Ing. Michal Levický, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu) 
Horbovyy, A.
Magda, R.
Resler, M.
2017 – 2019


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2014-M Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy – úspechy a perspektívy rozvoja prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. viď. riešiteľov
v čiastkových
projektoch 
2014 – 2016
1/2014-M-1.1. Čiastkový projekt - Ekonomické efekty a perspektívy rozvoja euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy Ing. Michal Levický, PhD. doc. Gucwa-Lešny
doc. Neumanová
Ing. Vojtech 
2014 – 2016
1/2014-M-1.2. Čiastkový projekt - Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. prof. Hudáková
doc. Kučera
Ing. Kováč
Ing. Gozorová
Mgr. Gasperová
Mgr. Horváthová
Ing. Mgr. Križo 
2014 – 2016
1/2014-M-1.3. Čiastkový projekt - Cezhraničná spolupráca malých a stredných podnikov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. prof. Táncošová
Ing. Kováč
Ing. Ondrušková
Mgr. Mižičková
doc. Beresecká 
2014 – 2016
1/2014-M-1.4. Čiastkový projekt - Monitorovanie účinkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach poľského a slovenského hospodárstva Ing. Michal Fabuš, PhD. Ing. Mgr. Križo
PhDr. Nebeský
prof. Polinski 
2014 – 2016
1/2014-M-1.5. Čiastkový projekt - Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov doc. Ing. Antonín Kučera, CSc., MBA prof. Hudák
Ing. Rovný
Mgr. Siwierski 
2014 – 2016
1/2014-M-1.6. Čiastkový projekt - Riešenie ekonomických rizík v malom a strednom podnikaní prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. doc. Klučka
doc. Strelcová
Ing. Hudáková
Ing. Kelíšek
Ing. Janasová
Dr. hab. Cwik 
2014 – 2016
1/2014-M-1.7. Čiastkový projekt - Cezhraničná spoluráca ukrajinských podnikov v karpatskom regióne prof. Marina Resler, PhD. prof. Horbovyy
prof. Horbach 
2014 – 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA 
1/2013-M Foreign Economic Activity of Ukraine for Accession in EU: Experience of V4 Countries Ing. Marián Kováč   2013 – 2015
2/2013-M Cesta Poľska do eurozóny na základe skúseností Slovenska doc. Ing. Elena Beňová, CSc. Fabuš, M.
Paulík, D. 
2013 – 2014
3/2013-M Local Public Sector Reforms: An International Comparison PhDr. Jana Gašparíková, PhD.   2013 – 2015
4/2013-M The National Qualification Framework NQF in V4 Countries – the Analysis of the Implementation Level  doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  Gozora, V.
Šimák, L.
Seidl, J.
Sventeková, E. 
2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2011-M Zlepšenie ekonomickej efektívnosti a bezpečnosti dopravných systémov v krajinách V4 prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. Monika Hudáková
Stanislav Filip
Marián Kováč 
2011 – 2012
2/2011-M  Výskumné centrum pre malé a stredné podniky ELIPS  doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská,
PhD
.
Helena Strážovská  2011 – 2013 
3/2011-M  CRANET – The Cranfield Network on International Human Resource Management  doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. Katarína Stachová
Zdenko Stacho 
2011 – dlhodobo
4/2011-M  PUMAKO – Spolupráca v manažmente verejnej správy Ing. Silvia Švecová, PhD.  Viera Cibáková
Stanislav Filip
Marta Hamalová
Ivana Gecíková
Ľuboš Cibák 
2011 – 2013 
5/2011-M  The model of V4 countries in youth integration in joint scientific and cultural space  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  Marián Kováč  2011 – 2012 
6/2011-M  Analýza stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
(zástupca ved. riešit. kolektívu)
 
Vladimír Gozora
Judita Táncošová
Marta Hamalová
Zoltán Rózsa
Stanislav Filip
Ľuboš Cibák
Michal Fabuš 
2011 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2010-M Dunajský vedomostný klaster prof. dr. Štefan Volner, CSc.   2009 – 2015
2/2010-M Human Potential Development in Central and Eastern Central EU states prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. Lincényi, M.
Švejnová, K.
2010 – 2023
3/2010-M Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v SR a ČR  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  Rózsa, Z.
Hamalová, M.
Kachaňáková, A.
Filip, S.
Majtánová, A.
Čejková, V.
Dobrotková, K.
Malý, I.
Selešovský, J.
Valouch, P.
Řežuchová, M.
Hyánek, V.
Krajíček, J.
Pánek, D.
Řezáč, F.
Lyčková, T. 
2010 – 2013 
4/2010-M  Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance and  Worker Outcomes  PhDr. Jana Gašparíková, PhD Štefánik, M.  2010 – 2012 
5/2010-M TWINREGION – Cezhraničná vedomostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň – Bratislava  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.    2010 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2009-M Monitorovanie účinkov vstupu krajín V4 do EÚ na podnikanie a regionálny rozvoj prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
Táncošová, J.
Belajová, A.
Švecová, S.
Papcunová, V.
Gecíková, I.
Cibák, Ľ.
Stanková, M. 
2009 – 2012