Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

VEGA

Projekty VEGA

Kategória projektov VEGA rieši témy základného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji ako aj v oblasti malých a stredných podnikov.

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0448/24 Výskum kľúčových determinantov ľudského kapitálu a ekonomického rastu v podmienkach rozvoja dígitálnej ekonomiky Ing. Jana Masárová, PhD. doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.  2024 - 2026
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0396/23 Smart riešenia a ich vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov v kontexte Agendy 2030 Ing. Eva Ivanová, CSc. doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.  2023 - 2025
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0429/22 Zhodnotenie dopadov oceňovania majetku na finančné zdravie poľnohospodárskych podnikov v SR Ing. Košovská , I. (SPU v Nitre)
prof. Hudáková, M.
(zástupca zodpovedného riešiteľa do 2023)
Ing. Váryová, I.
(zástupca zodpovedného riešiteľa na r. 2024)
Hudáková, M.
Gerhartová, G.
Bojňanský, J. do r. 2023
Nováková, P. do r. 2023
Škorecová,E.
Pietriková, M.
Poláková,Z.
Váryová, I.
Tóth, T.
Hennyeyová, K.
Švejnová, K. do r. 2023
Krchová, H. do r. 2023
Víghová, A.
Cibák, Ľ.
Ladvenicová, J.
Čeryová, D.
Országhová, D.
Hornyák Gregáňová, R.
Nebeský, Ľ.
Urbancová, H.
2022 - 2024


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0466/21 Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku s akcentom na vstup do podnikania v pred a po-pandemickom období Ing. Michal Levický, PhD.
doc. Ing. Milan Fila, PhD.
(zástupca vedúceho projektu) 
Mgr. Milan Maroš, PhD. 
Ing. Marcela Korenková, PhD. 
Mgr. Michaela Štubňová
prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA
Ing. Jozef Kučera, MSc
2021 - 2023
1/0415/2021 Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcientom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu Ing. Peter Šedík, PhD.  doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 
Ing. Michal Miškeje, PhD. 
Ing. Eva Oláhová, PhD.
RNDr. Darina Tothová, PhD.
Ing. Marek Galány
Ing. Martina Hudecová
Ing. Filip Tkáč
Ing. Kristína Predanócyová, PhD.
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.
Ing. Patrícia Joanidis, PhD.
Ing. Renata Kollárhová, PhD.
Ing. Erik Janšto, PhD.
Ing. Katarína Bírová
Ing. Adriana Rusková
2021 - 2023
1/0575/2021 Formovanie európskeho sociálneho priestoru doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.  prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD. 
PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD. 
Ing. Katarína Švejnová Hoesová, PhD.
2021 - 2023
Neriešený
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
1/0355/2016 Analýza determinantov tvorby koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0014/2015 Koherentná spolupráca a usmernenie verejnej politiky ako cesty k získavaniu dôvery v sociálne trhové hospodárstvo prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. 2015 – 2017
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0079/2014 Bariéry rastu konkurencieschopnosti (organizácií pôsobiacich na Slovensku) s ohľadom na využitie a rozvoj inovačného potenciálu ľudského kapitálu Ing. Katarína Stachová, PhD. 2014 – 2016
1/0179/2014 Sú ekonomické krízy v 21. storočí nevyhnutné? Teoreticko-metodologické východiská skúmania dynamického ekonomického systému prof. dr. Štefan Volner, CSc. 2014 – 2016
1/0208/2014 Poistný trh aefektívnosť poisťovní prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2014 – 2016
1/0337/2014 Rekonfigurácia sociálneho štátu v novej sociálnej realite doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2014 – 2016
1/0451/2014 Vzdelávanie, tréning a výchova projektových manažérov organizácií verejnej a záujmovej samosprávyv nadväznosti na čerpanie štrukturálnych fondov JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. 2014 – 2015
1/0525/2014 Záruky administratívnej legalitya ochrany práv jednotlivca v kontexte reformy verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 2014 – 2015
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
1/0927/2013 Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj v novej ére podnikania doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 2013 – 2015
1/0950/2013 Manažment organizácií v postindustriálnej civilizácii prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc. 2013 – 2014
1/0807/2013 Samosprávny manažment ako determinant rozvoja obcí Ing. Ivana Gecíková, PhD. 2013 – 2014
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0594/2011 Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov SR Ing. Michal Fabuš, PhD. 2011 – 2013
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0652/2008 Optimalizácia procesov manažérstva rizík katastrof v územných obvodoch samosprávnych celkov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2009 – 2010
2/0206/2009 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2009 – 2012