Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ombudsman VŠEM

Od januára 2024 bola na VŠEM vytvorená pozícia Ombudsman VŠEM, ktorého úlohou je pomáhať študentom, zamestnancom a pedagógom. Ombudsman je ochranca práv študentiek, študentov, zamestnankýň, zamestnancov a ďalších osôb v obdobnom postavení v situáciách, v ktorých ich záujmy a oprávnené nároky môžu byť, sú, alebo boli ohrozené v dôsledku nevhodného alebo rozdielneho zaobchádzania, konfliktnej situácie, diskriminácie a násilia založeného na rodovej príslušnosti, nečinnosti orgánov vysokej školy, ktoré mali konať, a podobne. 

Ombudsman VŠEM má nasledovné kompetencie:  

  • prijíma a rieši podnety súvisiace s porušovaním práv, záujmov, oprávnených nárokov, rodovú rovnosť a poskytuje podporu a pomoc osobám žiadajúcim o pomoc;  
  • monitoruje a preskúmava vykonávanie aktivít a politík týkajúcich sa dodržiavaním práv a záujmov, rodovej rovnosti a formuluje odporúčania na zlepšenie;  
  • vykonáva výskum a analýzu údajov o otázkach porušovania práv, záujmov, oprávnených nárokov a rodovej rovnosti a šíri informácie akademickej obci; 
  • vykonáva školenia a buduje kapacity pre zamestnancov/zamestnankyne ako aj študentky/študentov v oblasti uplatňovania rodového hľadiska a práv každého jednotlivca/ každej jednotlivkyne;  
  • spolupracuje s inými vnútroštátnymi a medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú právami žien a mužov a ich rodovou rovnosťou;  
  • vykonáva ďalšie aktivity a činnosti, ktoré sú potrebné na podporu a zabezpečenie platnosti princípov ochranu práv, rodovej rovnosti ako aj a rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie. 

Ombudsman VŠEM je pri svojej činnosti a rozhodovaní nezávislý a zodpovedá sa rektorovi VŠEM. Má právomoc požadovať a prijímať informácie od členov vedenia VŠEM a súčastí vysokej školy prípadne od študentiek/študentov a zamestnankýň/zamestnancov, pokiaľ to vyžaduje povaha podnetu. Ombudsman po zistení okolností a spracovaní podnetu môže vypracovať správy a odporúčania pre vedenie VŠEM, resp. jej súčasti. Predkladá rektorovi a vedeniu VŠEM správu o svojej činnosti, dosiahnutých výsledkoch a problémoch za uplynulý kalendárny rok.  

Dňa 2.1.2024 bol na na pozíciu Ombudsmana VŠEM vymenovaný Rektorom VŠEM

 

 

 

 

 
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
stanislav.filip@vsemba.sk

Ombudsmana VŠEM môžete kontaktovať: