Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Projekt - Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


INFORMÁCIA O PROJEKTE č. 312011BGH6 “INOVÁCIA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU ZABEZPEČOVANIA KVALITY VYSOKEJ ŠKOLY EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE” V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1.-01

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave úspešne realizovala od 01.2022 do 06.2023 projekt č. 312011BGH6 (OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1.-01 “Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave” za účelom zlepšenia kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu na VŠEM s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelávania, najmä v prípade znevýhodnených skupín a zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce. 

 

Projekt č. 312011BGH6 “Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave” bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1.-01 vo výške 183 856,90 Eur.


Vďaka projektu vôľa VŠEM zlepšovať prístup k vzdelávaniu neostala v deklaratívnej úrovni, keďže projekt “Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave” sa stal stimulom všetkých inovačných procesov VSZK a taktiež súčasťou plánovania, organizovania a kontrolovania všetkých činností VŠ.


Základným pilierom na dosiahnutie hlavných cieľov vnútorného systému kvality vzdelávania VŠEM bola implementácia, aplikácia a trvalé udržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek práva EÚ („European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“) a vnútroštátneho práva. Vytýčená problematika projektu bola previazaná s prioritnými cieľmi MŠVVaŠ SR a SAAVŠ. 


Hlavným cieľom projektu „Inovácia VSZK na VŠEMvs“ bolo vypracovať a zaviesť do praxe vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM, ktorý bude zahŕňať všetky ťažiskové oblasti činnosti vysokej školy pri napĺňaní jej poslania. Konštatujeme, že hlavný cieľ projektu bol naplnený. Ako argumenty uvedenej konštatácie dosiahnutia cieľa projektu, uvedieme determináciu celkových výsledkov za celé obdobie realizácie projektu:

 • inovovaný Vnútorný systém zabezpečenia kvality na VŠEM je postavený na medzinárodných štandardoch ENQA, Štandardoch SAAVŠ SR, normách ESG, politike kvality a vnútorných predpisoch VŠEM. VŠEM po realizácii projektu zabezpečuje riadne fungovanie moderného, inovatívneho a transparentného Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a efektívny systém, procedúry i nástroje pre pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch,
 • dosiahnutie parciálnych cieľov všetkých podaktivít,
 • naplnenie (príprava) výstupov všetkých podaktivít,
 • naplnenie nosných merateľných ukazovateľov projektu,
 • realizácia všetkých aktivít a podaktivít projektu (napr. inovácia organizačnej štruktúry VŠEM, vytvorenie nového systému spolupráce so stakeholdermi, vytvorenie nových orgánov na VŠEM, ktorí zabezpečia fungovanie Vnútorného systému zabezpečovania kvality na VŠ, nastavenie nových rozhodovacích mechanizmov na VŠEM, schválenie viac ako 30 vnútorných predpisov, informovanie a školenie cieľových skupín, permanentne rozhodovacie zasadnutia množstva orgánov VŠEM v súvislosti so sfunkčnením VSZK, a ďalšie),
 • zabezpečenie udržateľnosti projektu minimálne na dobu 18 mesiacov po ukončení projektu,
 • príprava, sfunkčnenie a zaslanie na kontrolu Vnútorného systému zabezpečovania kvality na VŠEM Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo,
 • monitoring efektívnosti, hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a správnosti fungovania VSZK na VŠEM,
 • príprava na administratívnu kontrolu na mieste efektívnosti fungovania Vnútorného systému zabezpečovania kvality na VŠEM začiatkom roka 2024 SAAVŠ.


Merateľné ukazovatele projektu boli 100 % naplnené:

 • P0423 Počet študentov VŠEM – viac ako 15 študentov,
 • P0963 Počet zamestnancov VŠEM, ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít – viac ako 20 zamestnancov,
 • P0277 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru - 4 subjekty
 • P0964 Počet zamestnancov VŠ, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity – viac ako 20 zamestnancov,
 • P0523 Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu – 2 subjekty (vytvorené právne inštitúty a inštitucionálne piliere na VŠEM pre zabezpečenie min. 2 fungujúcich partnerstiev),
 • P0965 Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality – 1 FTE. 


Opatrenia a aktivity plánované v žiadosti o NFP pre realizáciu v  období od 01.2021 do 06.2023 boli orientované na hlavnú aktivitu projektu a to na Podporu aktualizácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s troma podaktivitami. Dôraz od samého začiatku bol položený na:

 • prvú plánovanú podaktivitu: Inováciu a revíziu vnútorných predpisov, dokumentov, štruktúr a procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM. Cieľ podaktivity č. 1: revízia a zosúlaďovanie vnútorných dokumentov a procesov v súlade s požiadavkami SAAVŠ SR vrátane posilnenia zapojenia relevantných (zainteresovaných) strán so Štandardami SAAVŠ SR bol priebežne plnený po celú dobu realizácie projektu.
 • druhú podaktivitu: Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania cieľových skupín v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM. Cieľ podaktivity č. 2.: zvýšená informovanosť zamestnancov, študentov a zainteresovaných strán o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s prepojením na prax (lektorovanie v rámci projektu bolo vykonané v poslednej fáze projektu v Q2 2023). 
 • tretiu podaktivitu: Koordinácia projektu (bol vytvorený koordinačný tým projektu zo skúsených manažérov, vedeckých, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov VŠEM, čo zaistilo efektívnu realizáciu projektového cyklu a vytvorilo podmienky pre súlad s pravidlami a požiadavkami výzvy. Okrem toho boli vytvorené podmienky pre odborný tím tak, aby mohol optimálne dosahovať svoje vytýčené ciele a plánované výstupy podaktivít. Na vysokej úrovni môžeme hodnotiť koordináciu projektu, ktorá zabezpečila bezproblémový projektový, monitorovací a finančný manažment projektu.


Ad. Podaktivita č. 1: Inovácia a revízia vnútorných predpisov, dokumentov, štruktúr a procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.


Cieľ podaktivity č. 1 VŠEM (revízia a zosúladenie relevantných vnútorných dokumentov a procesov v súlade s požiadavkami SAAVŠ SR pre plné zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vrátane posilnenia zapojenia relevantných strán so Štandardami SAAVŠ SR) dosiahla.


Podaktivita č. 1 v priebehu 18 mesiacov (1.2022-6.2023) sa realizovala v korelácii na oblasti/štandardy (v súlade s prílohou č. 11 výzvy): 1-3, 5-11, 13-18, 20, 21 (tvorba a revízia vnútorných dokumentov a predpisov vysokej školy, revízia a implementácia štruktúr a procesov vnútorného systému, personálne, finančné a materiálne zdroje vnútorného systému, vymedzenie zainteresovaných strán, akademická etika, preskúmavanie podnetov a dodržiavanie predpisov, kultúra kvality, debyrokratizácia procesov, slobodný prístup k informáciám, tvorba a implementácia štruktúr a procesov na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov, prijímacie konanie, revízia a implementácia vnútorných dokumentov, podporných opatrení a postupov. Implementácia dokumentov a postupov pre systém uznávania kvalifikácie neformálneho a formálneho vzdelávania, postavenie učiteľov, zvyšovanie kvality služieb poskytovaných študentom, podpora študentov, implementácia efektívneho systému analyzovania, sledovania a vyhodnocovania vybraných súborov ukazovateľov, zavádzanie doplňujúcich mechanizmov získavania spätnej väzby).


Podaktivita č. 1 bola zameraná na:

 • revíziu a implementáciu štruktúr a procesov vnútorného systému - vytvorenie prípadných nových orgánov, transformácia súčasných pracovísk vysokej školy, zmena ich agendy a pod. v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality,
 • revíziu a implementáciu debyrokratizácie procesov,
 • plánovanie a zefektívnenie administratívnych procesov,
 • tvorbu  a  implementáciu dokumentov a politík pre podporu napredovania študentov počas štúdia a ich osobný a kariérny rozvoj (psychologické poradne, poradenské centrá napr. pre študentov so špecifickými potrebami alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia; právne poradenstvo, kariérne centrá, jazykové centrá, tútoring a mentoring, buddy systém, a pod.),
 • zvyšovanie kvality služieb poskytovaných študentom: činnosť knižníc, študovní a ďalších podporných činností, zvýšenie dostupnosti a portfólia online služieb,
 • plánovanie počtu a opis nových pozícií, ktoré sa plánujú vytvoriť v súvislosti s vnútorným systémom (na ktorých oddeleniach, s akou náplňou práce),
 • revíziu vnútorných dokumentov a predpisov VŠEM,
 • prípravu nových či prípravu noviel existujúcich vnútorných predpisov VŠEM ako napríklad: Študijný poriadok, Smernica o záverečných prácach, Smernica o doktorandskom štúdiu, Smernica o prijímacom konaní a ďalšie (vytvorenie systému pre výlučné online podávanie prihlášok, prijímacie skúšky, zapojenie stakeholderov do tvorby kritérií prijímacieho konania a pod.), vnútorných dokumentov, podporných opatrení a postupov pre podporu študentov so špecifickými potrebami a podporu študentov zo znevýhodneného prostredia, novelizácia vnútorných predpisov o výberových konaniach na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pravidiel nominácie členov výberových komisií výberových konaní, zverejňovanie informácií o výberových konaniach, inovácia smerníc pre podporu napredovania študentov počas štúdia a ich osobný a kariérny rozvoj  a ďalšie),
 • tvorbu (revíziu) a implementáciu systému identifikácie a spolupráce so stakeholdermi pre systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
 • revíziu orgánov (pracovných pozícií) / transformácia súčasných pracovísk vysokej školy v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality,
 • zvyšovanie kvality VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce,
 • zvýšenie kvalifikácie interných (študentov a zamestnancov vysokej školy) a externých stakeholderov,
 • revíziu a implementáciu štruktúr a procesov na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov,
 • revíziu orgánov na vytváranie, monitorovanie, úpravu a schvaľovanie študijných programov,
 • revíziu dokumentov a postupov na zvyšovanie akademickej etiky,
 • implementáciu dokumentov a postupov na zvyšovanie akademickej etiky,
 • revíziu dokumentov postupov vysokej školy proti plagiátorstvu a stanovenie plánovaných konkrétnych procesov a postupov,
 • identifikáciu zodpovedných osôb/orgánov na monitorovanie akademickej etiky,
 • aplikáciu princípov nediskriminácie a rodovej rovnosti,
 • preskúmavanie podnetov a dodržiavanie predpisov,
 • revíziu  a implementáciu dokumentov a postupov vo vzťahu k riešeniu podnetov a súladu i dodržiavania (vnútorných) predpisov,
 • implementáciu otvoreného prístupu k informáciám,
 • zavádzanie moderných a inovačných mechanizmov získavania spätnej väzby od študentov k pedagogickému procesu a ostatným oblastiam (napr. poskytovanie ubytovania, stravy, športové a kultúrne vyžitie a pod.), jej pravidelné vyhodnocovanie a mechanizmus prijímania opatrení vo vzťahu k zlepšeniu stavu,
 • modernizáciu systému sledovania a vyhodnocovania súboru nosných ukazovateľov:

a) miery úspešnosti a iné charakteristiky v rámci prijímacieho konania,

b) miery úspešnosti a dôvody neúspešnosti postupu v študijných programoch,

c) miery riadneho ukončenia štúdia v študijných programoch,

d) miery spokojnosti študentov s uskutočňovaním študijných programov a dostupnosťou zdrojov potrebných pre štúdium,

e) miery uplatniteľnosti vybranej vzorky absolventov študijných programov,

f) miery spokojnosti vybranej vzorky zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán s kvalitou absolventov študijných programov,

g) charakteristiky profilu učiteľov a ďalších zamestnancov,

h) výsledky tvorivých činností a mieru ich prepojenia so vzdelávaním,

ch) miery internacionalizácie činností vysokej školy,

 

 • preklady dokumentov vnútorného systému do cudzích jazykov, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy a zabezpečenie dostupnosti dokumentov aj pre študentov so špecifickými potrebami, vrátane zabezpečenia štandardov pre prístupnosť, funkčnosť a minimálne požiadavky na obsah webových sídiel a štandardov pre prístupnosť mobilných aplikácií (v zmysle § 113a i zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to aj pre študentov so špecifickými potrebami),
 • zverejnenie schválených dokumentov na webovom sídle ako aj v informačných systémoch vysokej školy, za účelom sprístupnenia informácií relevantným zainteresovaným stranám.


Inovovaná politika kvality VŠEM po realizácii projektu obsahuje :

 • nástroje vnútorného systému kvality na VŠEM (napr. mapa procesov, vnútorné smernice a nariadenia manažmentu a príkazy rektora vysokej školy),
 • permanentnú analýzu vzťahov medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumnou a ďalšou tvorivou činnosťou, vymedzenú v hlavých procesoch, so zameraním na jednotlivé stupne vzdelávania, vedecko-výskumnú činnosť vysokej školy a spoluprácu so spoločenskou a hospodárskou praxou,
 • organizáciu vnútorného systému kvality: rozdelenie zodpovednosti v oblasti zabezpečovania kvality prepojením hlavných, riadiacich a pomocných procesov na organizačnú štruktúru VŠEM (Radu pre kvalitu vzdelávania na VŠEM a ich súčasti),
 • monitorovanie a prehodnocovanie nosných aspektov  v oblasti zabezpečovania kvality vo všetkých jej procesoch a činnostiach. Zber, uchovávanie a distribúcia informácií a údajov je realizovaná prostredníctvom softwarového zabezpečenia vo vnútornom a vonkajšom prostredí VŠEM v Bratislave.
 • zapojenie študentov a zainteresovaných osôb (zamestnávateľov a iných autorít) do vnútorného systému kvality na VŠEM, ktoré je realizované ich členstvom v Rade pre kvalitu vzdelávania na VŠEM, členstvom a aktívnou účasťou v projekte ŠRVŠ v SR - Zodpovedné štúdium a v medzinárodnom prieskumnom projekte Trendence Graduate Barometer Europe,


Po realizácii projektu inovácia VSZK VŠEM taktiež zabezpečuje:

 • otvorený prístup vo všetkých stupňoch a formách vzdelávania uplatňovaním princípu rovnosti príležitostí pre všetkých záujemcov o štúdium,
 • neustále monitorovanie a zabezpečovanie spokojnosti študentov porozumením ich súčasných i budúcich potrieb, nárokov a želaní,
 • inovovanie existujúcich študijných programov a rozvíjanie nových študijných programov potrebných pre trh vzdelávania a trh práce, a s koreláciou na požiadavky jednotného trhu EÚ,
 • permanentné posilňovanie suverénnosti študentov a budúcich absolventov VŠEM vytváraním motivačného prostredia na zapojenie sa študentov a zamestnancov do plnenia stanovených cieľov v Dlhodobom zámere vysokej školy. Získavanie spätnej väzby od absolventov VŠEM ohľadom hodnotenia kvality štúdia na VŠEM a uplatnenia na trhu práce v SR a v zahraničí,
 • vytváranie podmienok na personálny a odborný rast každého člena akademickej obce VŠEM – študentov, učiteľov a manažérsky tím,
 • internacionalizáciu vzdelávania,
 • rozvoj vedy a výskumu,
 • spoluprácu a partnerské vzťahy s inými inštitúciami z regiónov Slovenska a zahraničnými vysokými školami a výskumnými inštitúciami.


Výsledky podaktivity č.1:

 • Vytvorenie pracovnej pozície v manažmente VŠEM - prorektor pre kvalitu a rozvoj na riadenie, revíziu a implementáciu vnútorného systému zabezpečovanie kvality, vypracovanie opisu pracovnej činnosti.
 • Posúdenie pôvodného systému kvality na VŠEM a ich porovnanie so štandardami SAAVŠ.
 • Inventarizácia stavu dokumentov vnútorného systému zvyšovania kvality VŠEM.
 • Revízia dokumentov potrebných pre vytvorenie efektívneho, logicky usporiadaného a komplexného VSZK na VŠEM.
 • Výber subjektov hospodárskej praxe, príprava memoránd o spolupráci, spoločné rokovania a podpísanie memoránd o spolupráci (s dvoma subjektmi verejnej správy  (Digitálna koalícia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky a mesto Nové Zámky) na podporu zvyšovania kvality ako aj hodnotenia študijného programu Verejná správa na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a s dvoma subjektmi podnikateľského prostredia (SNAP GROUP, s.r.o. a IT Asociácia Slovenska) na podporu zvyšovania kvality ako aj  hodnotenia študijného programu Manažment malého  a stredného podnikania na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania)
 • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb študentom modernizáciou a zavádzaním nových služieb prostredníctvom technológie pre vzdialený prístup (telepresence) a výučbového portálu Moodle, zvýšenie kvality služieb študentom poskytovaných knižnicou a to výberom a školením nového pracovníka knižnice ako aj online služieb
 • Prijatie opatrení na debyrokratizáciu procesov a skvalitnenie plánovania a zefektívnenia administratívnych procesov
 • Prijatie opatrení na rodovú rovnosť a ochranu práv a zákonom chránených záujmov všetkých kategórií osôb. 


Organizačné zabezpečenie/personálne pokrytie podaktivity bolo realizované podľa personálnej matice projektu.


Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity:  žiadateľ realizoval podaktivitu č. 1 s použitím vlastných personálnych, materiálnych, priestorových a technických zdrojov VŠEM. 


Realizácie podaktivity č. 1: 18 mes., od 01/2022 do 06/2023


Hlavnými benefitmi po realizácii podaktivity č. 1 pre cieľovú skupinu sú: efektívna a spravodlivá právna úprava vzniku, zmeny a zániku spoločenských vzťahov na VŠEM (čo bolo a je prioritnou zásadou nie len štátu, ale aj vysokých škôl v oblasti vnútorného systému zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania); správnosť právnej úpravy organizácie, nástrojov, subjektov, kompetencií a procedúr na VŠEM pozitívne ovplyvní efektívnosť vnútorného systému zvyšovania kvality vzdelávania.


Výstupy podaktivity č. 1:

a)    aktualizované interné dokumenty a smernice,
b)    podpísané zmluvy o spolupráci so subjektami hospodárskej praxe.


Ad. a) V kontexte právneho a inštitucionálneho naplnenia podaktivity č. 1 projektu – VŠEM vypracovala a schválila viac ako 30 novelizovaných alebo nových vnútorných predpisov vytvárajúcich právny rámec VSZK v súlade so štandardmi SAAVŠ SR.  Ich posudzovanie vo vedení VŠEM, v  Akreditačnej rade a v Akademickom senáte VŠEM. Zoznam novelizovaných a nových vnútorných predpisov (vnútorné predpisy zverejnene na webovom sídle VŠEM: https://www.vsemba.sk/ONas/UradnaTabula/InternePredpisy):

 • Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM v Bratislave
 • Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave pre akademický rok 2022/2023
 • Organizačná štruktúra VŠEM
 • Organizačný poriadok VŠEM
 • Smernica o rigoróznom konaní na VŠEM v Bratislave
 • Smernica organizácie doktorandského štúdia
 • Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠEM v Bratislave
 • Pravidlá riadenia domácich a medzinárodných vedeckovýskumných , rozvojových a iných projektov na VŠEM v Bratislave
 • Smernica o priraďovaní  učiteľov na zabezpečovanie študijných programov
 • Etický kódex VŠEM v Bratislave
 • Štatút komisie pre vedeckú etiku a akademickú integritu VŠEM v Bratislave.
 • Smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva na VŠEM v Bratislave
 • Pravidlá pre definovanie pracovných povinností v oblasti vzdelávacej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti tvorivých zamestnancov VŠEM v Bratislave
 • Smernica na vytváranie, úpravu, schvaľovanie, zrušenie študijných programov a podávanie žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov na VŠEM v Bratislave 
 • Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na VŠEM v Bratislave 
 • Smernica prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave pre Akademický rok 2023/2024.
 • Štatút VŠEM
 • Študijný poriadok VŠEM
 • Smernica na realizáciu zákona o slobode informácií na VŠEM
 • Smernica o vybavovaní sťažností na VŠEM
 • Smernica o rodovej rovnosti na VŠEM
 • Smernica o zbere, analýze a používaní informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu a zverejňovanie informácií.
 • Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov na VŠEM
 • Pravidlá pre uskutočňovanie volieb do Študentskej rady vysokých škôl na VŠEM
 • Volebný poriadok kandidáta na kandidáta rektora VŠEM
 • Volebný poriadok AS VŠEM
 • Štatút Študentského parlamentu VŠEM
 • Pravidlá používania insígnií a vykonávania akademických obradov na VŠEM
 • Monitorovanie na hodnotenie kvality vzdelávania na VŠEM v Bratislave
 • Smernica o spolupráci a externom posudzovaní vnútorného systému kvality VŠEM v Bratislave externými partnermi zo spoločenskej a hospodárskej praxe
 • Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na VŠEM
 • Smernica o tvorbe a schvaľovaní vnútorných predpisov na VŠEM v Bratislave
 • Pracovný poriadok VŠEM v Bratislave


Ad. b) V kontexte podaktivity č. 1 projektu – boli podpísané 4 zmluvy o spolupráci so subjektami hospodárskej praxe.


Ad. 2. Podaktivita č. 2: Zvýšená informovanosť zamestnancov, študentov a zainteresovaných strán o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s prepojením na prax:


VŠEM cieľ podaktivity č. 2 (prostredníctvom poskytnutého vzdelávania a zvyšovania informovanosti je cieľom: zvýšená informovanosť zamestnancov, študentov a zainteresovaných strán o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania VŠEM s prepojením na prax, zvýšenie profesijných kompetencií v oblasti inovácií, interkulturality a vzájomného hodnotenia vo vysokoškolskom vzdelávaní z hľadiska zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM, rast tvorivej činnosti a zvyšovanie kvality publikačných výstupov na VŠEM zvýšenie metodologickej vybavenosti tvorivých pracovníkov VŠEM v oblasti štatistických a ekonometrických nástrojov a modelov i rozvoj vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na VŠEM v súvzťažnosti s Európskymi tendenciami) splnila.


Podaktivita č. 2 v priebehu 2 mesiacov (5.2023-6.2023) sa realizovala v korelácii na oblasti/štandardy (v súlade s prílohou č. 11 výzvy): 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 (vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl zapojených do vnútorného systému, školenie akademickej etiky a kultúry kvality, školenie členov štruktúr VŠEM na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov, školenia zamestnancov vysokej školy v oblasti pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia, preškolenie zamestnancov pre poradnú činnosť v oblasti poskytovania možností neformálneho vzdelávania pre študentov, školenie v personálnej oblasti pre členov výberových komisií, kvalifikovaný podporný personál – zvyšovanie kvalifikácie administratívneho a ďalšieho podporného personálu, implementácia efektívneho systému analyzovania, sledovania a vyhodnocovania vybraných súborov ukazovateľov).


Popis podaktivity č. 2: 

 

V rámci podaktivity boli realizované školenia a workshopy, ktoré boli zabezpečované osobami zodpovednými za implementáciu a odbornými lektormi systému zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.

 

V rámci vytýčených činností podaktivity č. 2 lektori (VŠEM) zabezpečili:

a) poskytnutie potrebných informácií, metód a nástrojov využiteľných pri práci a používaní informačných zdrojov, ktoré pomôžu manažovať proces vedeckého publikovania s cieľom dostať kvalitné výsledky výskumu do spoločenskej a hospodárskej praxe,
b) zdokonalili profesijné kompetencie v oblasti: inovácií online vyučovania, digitalizácie vzdelávania a obsahu vzdelávania, interkulturality, metódy vzájomného hodnotenia (peer review),
c) zvýšenie metodologickej vybavenosti tvorivých pracovníkov VŠEM v oblasti štatistických a ekonometrických nástrojov a modelov,
d) zvýšenie informovanosti a školenia pre riadiacich pracovníkov o práci so zainteresovanými skupinami, školenia o atribútoch vnútorného systému zabezpečovania kvality,
e) informovanosť (nových študentov a zamestnancov) o plagiátorstve a etike.


Organizačné zabezpečenie/personálne pokrytie podaktivity bolo realizované v súlade s prílohou 1b (školenia a workshopy zabezpečili štyria lektori).


Spôsob zabezpečenia podaktivity č. 2:  žiadateľ realizoval podaktivitu č. 2 s použitím vlastných personálnych, materiálnych, priestorových a technických zdrojov VŠEM (bez navýšenia personálnych kapacít lektorov).


Podaktivitu č.2 VŠEM realizovala: v priebehu 2 mesiacov (05/2023-06/2023).


Cieľové skupiny:

 • manažment vysokej školy,
 • vybraní študenti (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít),
 • vybraní vysokoškolskí učitelia a zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja.


Hlavné benefity podaktivity č. 2 pre cieľovú skupinu (po realizácii projektu) sú:

 • zvýšenie úrovne poznatkov z predmetných aktivít a zlepšenie zručností, ktoré jednoznačne prispejú ku kvalite vzdelávania, výsledkom ktorého bude kvalitnejšie pripravený študent a absolvent VŠ.
 • absolvovanie vzdelávacej aktivity prispeje k rozvoju kľúčových pedagogických a digitálnych kompetencií účastníkov vzdelávania, a tým k zvyšovaniu kvality vzdelávania na VŠEM,
 • rozšírenie inštrumentária vybraných ekonometrických a štatistických metód ako nástroja objektivizácie ich vedeckovýskumných výsledkov, s rozšírením poznatkov pre správnu formuláciu úloh a výber spoľahlivých dát,
 • podporu pre posilnenie analytických poznatkov pre aktívne štúdium vedeckých príspevkov v medzinárodných časopisoch, s finálnym cieľom aktívne participovať na publikačnej aktivite v týchto medzinárodne uznávaných periodikách,
 • posilnenie vedomostnej bázy nevyhnutnej na zlepšenie pozície v publikovaní svojich vedeckých príspevkov v kvalitatívne náročnejšom prostredí,
 • rozšírenie vedomosti o programovej  vybavenosti pracovísk školy tak, aby spĺňala požiadavky pre kvalifikovanú prezentáciu vedeckých príspevkov, publikovaných v karentovaných časopisoch,
 • podpora tvorivej činnosti a zvyšovanie kvality publikačných výstupov na VŠEM,
 • cieľové skupiny zamestnancov, študentov a doktorandov budú profitovať zo zvýšenej kvality vzdelávania, ktoré im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce a prispôsobenie sa potrebám vedomostnej spoločnosti,
 • zamestnanci a manažment vysokej školy budú profitovať so zlepšeného systému riadenia a objektivizácie výsledkov hodnotenia výskumu, ktorý vytvorí podmienky na lepšie hodnotenie zamestnancov podľa dosiahnutých výsledkov a podporí ďalší rozvoj vedy a výskumu na vysokej škole,
 • odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k verejnosti budú profitovať všetky cieľové skupiny s ohľadom na zlepšenie celkového obrazu vysokej školy a tým aj vnímania kvality jej študentov, absolventov aj zamestnancov a dosahovaných výsledkov vzdelávania a výskumu v širokej verejnosti,
 • aktivita vytvorí inštitucionálne predpoklady pre ďalší rozvoj kvality vzdelávania, riadenia a výskumu na VŠEM podľa európskych štandardov ESG a v kontinuite so štandardami SAAVS. Výsledky aktivity budú mať vplyv na osvojenie si vnútorného systému zvyšovania kvality na VŠEM všetkými zamestnancami.


Výsledky podaktivity č. 2:

 • Výber štyroch odborných lektorov, ktorí budú realizovať plánované preškolenia a vyškolenia formou školení a workshopov s cieľovými skupinami so zameraním na zabezpečovanie a hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.
 • Výber cieľovej skupiny študentov pri zohľadnení študijných programov, stupňov vysokoškolského štúdia ako aj zohľadnení rovnosti mužov a žien.
 • Oslovenie cieľovej skupiny, poskytnutie informácií  o význame, cieľoch, metódach a rozsahu preškolenia a vyškolenia.
 • Výber cieľovej skupiny zamestnancov z radov manažmentu VŠEM, Akreditačnej rady, Akreditačných skupín, pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov oboch študijných  programov Verejná správa i Manažment malého a stredného podnikania pri zohľadnení študijných programov, stupňov vysokoškolského štúdia ako aj zohľadnení rovnosti mužov a žien.
 • Oslovenie cieľovej skupiny zamestnancov, poskytnutie informácií  o význame, cieľoch, metódach a rozsahu preškolenia a vyškolenia.
 • Vypracovanie metodiky, obsahového zamerania a foriem školení a workshopov.
 • Príprava harmonogramu realizácie školení a workshopov.
 • Spracúvanie písomných príprav a prezentácií.
 • Realizácia školení a workshopov.


Výstupy podaktivity č. 2 (po realizácii projektu) sú:

 • realizované vzdelávanie cieľových skupín (najmä členov Akreditačnej rady a Akreditačných pracovných skupín),
 • uskutočnené preškolenie a vyškolenie vybraných interných zamestnancov VŠEM,
 • realizované preškolenie a vyškolenie vybraných študentov VŠEM,
 • zvýšená informovanosť cieľových skupín v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 


Ad. 3. podaktivita č. 3: Koordinácia projektu

 

Výsledky:

 • Manažment a koordinácia projektu bola zabezpečovaná administratívnym (riadiacim) tímom: projektovým manažérom, finančným manažérom, manažérom monitorovania a administratívnym pracovníkom.
 • Organizácia pracovných porád a informatívnych stretnutí projektového tímu: riadiaceho tímu, expertov 1, expertov 2 a odborníkov seniorov a lektorov (zameraných na riadnu a efektívnu realizáciu plánovaných úloh, dosiahnutia stanovených cieľov a naplnenie merateľných ukazovateľov).
 • Priebežné monitorovanie realizácie projektu v mesačných intervaloch, posudzovanie uvažovaných rizík projektu.
 • Vypracúvanie pracovných výkazov na mesačnej báze.
 • Vypracúvanie a predkladanie žiadostí o poskytnutie zálohovej platby, žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby a ďalšie dokumenty.
 • Spolupráca s MŠVVŠ SR a zainteresovanými osobami.


V rámci koordinácie projektu bol zaistený súlad s horizontálnymi princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ďalej len "HP RMŽ a ND" a jeho udržateľný rozvoj, ďalej len "HP UR":

 • pri výbere príslušných personálnych kapacít projektu sa jednalo o  úplné dodržanie HP RMŽ, ako aj princípu HP ND, a to aj prostredníctvom transparentných kvalifikačných podmienok. V prípade nerozhodnosti medzi dvomi alebo viacerými rovnako kvalifikovanými osobami bola uprednostnená tá osoba, ktorej pohlavie alebo príslušnosť k znevýhodnenej skupine je menej zastúpené na VŠ resp. pri procese realizácie projektu,
 • pri príprave, plánovaní a realizácii mzdového ohodnotenia členov projektového tímu bolo uplatňované rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu na základe príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb, či podľa pohlavia,
 • pri výbere konkrétnych účastníkov cieľovej skupiny v rámci vzdelávacích, osvetových, či iných činností pri realizácii projektu boli uplatňované princípy vylučujúce akúkoľvek formu diskriminácie či už na základe pohlavia, rodu alebo príslušnosti k znevýhodnenej skupine,
 • VŠEM prijala Vnútorný predpis o rodovej rovnosti, ktorý zakotvil právny rámec realizácie inštitútu rodovej rovnosti na pôde VŠ.


V rámci súladu s HP UR:

 • úspešné riešenie projektu má pozitívny vplyv na posilnenie inovácií a ich zavádzanie do praxe vysokoškolského vzdelávania, došlo k zlepšeniu prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšeniu ich využívania a kvality,
 • zabezpečený prínos v oblasti investovania do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania - prostredníctvom školiacich aktivít pre študentov, členov odborných komisií študentských orgánov a združení, učiteľov a nepedagogických pracovníkov vysokých škôl,
 • zabezpečené prostredníctvom zvyšovania vzdelanostnej úrovne a kvality vysokoškolského vzdelávania s orientáciou na praktické aspekty, taktiež determinujeme pozitívny prínos pre pilier sociálneho aspektu rozvoja (formou podpory zamestnanosti, ďalej mobility pracovnej sily, a tiež podpory sociálneho začlenenia účastníkov školiacich aktivít ako aj ďalších nepriamych účastníkov na základe aktualizácie dokumentácie).


Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

 

V priebehu realizácie projektu boli do implementácie projektu vyvážene zapojení muži aj ženy. Aj v prípade realizácie workshopov a seminárov môžeme konštatovať, že obe pohlavia boli zastúpené rovnomerne a žiadne z pohlaví nebolo uprednostňované. 


Zabezpečenie aktivít a opatrení na udržateľnosť projektu „Inovácia VSZK na VŠEMvs“ v priebehu min. 18 mes. bude realizovať aj naďalej riadiaci tím projektu.


NA ZÁVER UVEDIEME PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:


Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) prostredníctvom projektu “Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave” realizovala inováciu vnútorného systému zabezpečovania kvality na VŠEM s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce. Úspešná realizácia projektu "Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave"  bola postavená na prioritných aspektoch (cieľoch, zásadách, metódach a ďalších) MŠVVaŠ SR a SAAVŠ v tejto oblasti. Základným pilierom na dosiahnutie hlavných cieľov vnútorného systému kvality vzdelávania VŠEM je implementácia, aplikácia a trvalé udržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek práva EÚ a vnútroštátneho práva. Markantnými príkladmi realizácii projektu v oblasti dobrej praxe sú:

 • realizovaná inovácia Vnútorného systému zabezpečovania kvality:

  zmenená organizačná štruktúra VŠEM s koreláciou na posilnenie postavenia samosprávy zamestnancov a študentov, a taktiež markantné posilnenie spolupráce vedenia VŠEM, študentov, absolventov a zainteresovaných osôb (potenciálnych zamestnancov – orgánov verejnej moci a podnikateľských subjektov) s cieľom posilnenia kvality vzdelávacieho procesu zo synergiou s praxou (podľa požiadaviek práva EÚ („European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ a zásad dobrej praxe) a vnútroštátneho práva SR),
 • organizácia spolupráce so stakeholdermi:

  podpísanie de iure 4 zmlúv (memoránd) o spolupráci a de facto praktická realizácia predmetnej spolupráce so stakeholdermi v oblasti inovácií Vnútorného systému zabezpečovania kvality (VSZK) na VŠEM (ITAS, SNAP, mesto Nové Zámky a Digitálna koalícia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky),
 • posilnenie inovačných činností VŠEM a digitálnych zručností študentov VŠEM:

  VŠEM dva roky za sebou bola uznaná ako Digitálna jednotka v oblasti vzdelávania na Slovensku. V tejto súvislosti konštatujeme že študentom VŠEM sa poskytujú vedomosti v oblastiach eGovermentu, epodnikania, ďalších oblastiach (v korelácii na študijné programy).
 • rodová rovnosť:

  prostredníctvom inovácií VSZK bol vytvorený systém princípov, pravidiel a plánov (prostredníctvom vnútorného predpisu) na VŠEM s cieľom zabezpečenia rodovej rovnosti,
 • zabezpečenie práv a zákonom chránených záujmov študentov zo špeciálnymi potrebami:

  prostredníctvom vnútorného predpisu a organizačnej štruktúre na VŠEM sú zabezpečené práva a zákonom chránené záujmy študentov zo špeciálnymi potrebami (určené zodpovedné osoby, ktoré sa starajú o študentov, zabezpečený bezbariérový prístup do budovy a v budove a ďalšie relevantné nástroje),
 • psychologická podpora študentov:

  dňa 27. 4. 2022 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov štátnej správy, VŠEM, neziskových organizácií a Centra psychologickej pomoci „Kto pomôže Ukrajine“ s ukrajinskými študentmi, učiteľmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí na VŠEM v súčasnosti študujú spoločné programy, alebo sú na mobilitách Erasmus+, ale aj študenti našich partnerských univerzít z Ukrajiny a ich rodičia, ktorým VŠEM poskytla pomoc ako utečencom. Na stretnutí sa zúčastnili aj slovenskí študenti, ktorí zastupovali študentskú časť Akademického senátu, ako aj Študentského parlamentu VŠEM. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť informácie a návody, ako pomáhať ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom v ťažkej životnej situácii. 


Príklady dobrej praxe VŠEM majú potenciál na prenos do rôznych oblastí a sfér spolupráce VŠ a posilnia vzdelávacie, výchovné a vedecké činností VŠEM (v oblastiach: rodovej rovnosti; zabezpečenia práv a zákonom chránených záujmov študentov so špeciálnymi potrebami; psychologickej podpory študentov; zabezpečenie udržateľnosti inovácií Vnútorného systému zabezpečovania kvality na VŠEM; spolupráce so stakeholdermi; posilnenie inovačných činností VŠEM a digitálnych zručností študentov VŠEM.

 

Ambíciou prijímateľa je zabezpečiť dlhodobú efektívnu udržateľnosť Vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠEM (taktiež zabezpečiť udržateľnosť merateľných ukazovateľov projektu minimálne do 31.12.2024).

Formulár príkladov dobrej praxe