Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Projekt - Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) úspešne realizuje projekt OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1.-01  “Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvality Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave” za účelom zlepšenia kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu na VŠEM s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelávania, najmä v prípade znevýhodnených skupín a zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce. 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Vôľa zlepšovať prístup k vzdelávaniu nemôže ostať iba v deklaratívnej úrovni, musí sa stať vodiacim motívom všetkých procesov vzdelávacej inštitúcie, byť súčasťou plánovania, organizovania a kontrolovania všetkých činností, čo predpokladá zapojenie manažmentu, zamestnancov, študentov VŠEM a jej stakeholderov.

Vytýčená problematika projektu je previazaná s prioritnými cieľmi MŠVVaŠ SR a SAAVŠ. Základným pilierom na dosiahnutie hlavných cieľov vnútorného systému kvality vzdelávania VŠEM je implementácia, aplikácia a trvalé udržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek práva EÚ („European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“) a vnútroštátneho práva.


Projekt sa skladá z realizácie hlavnej aktivity: “Podpora aktualizácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania” s nadväzujúcimi podaktivitami:

 • Inovácia a revízia vnútorných predpisov, dokumentov, štruktúr a procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.
 • Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania cieľových skupín v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.
 • Koordinácia projektu


Hlavným cieľom projektu je vypracovať a zaviesť do praxe vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM, ktorý bude zahŕňať všetky ťažiskové oblasti činnosti vysokej školy pri napĺňaní jej poslania. Budovanie efektívneho systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM nadväzuje na existujúci vnútorný systém kvality vysokej školy, spĺňajúci požiadavky a štandardy SAAVŠ, ako aj požiadavky európskeho vzdelávacieho a vedecko-výskumného priestoru.

Cieľovou skupinou aktivít predkladaného projektu sú:

 • manažment vysokej školy,
 • vybraní študenti (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít),
 • vybraní vysokoškolskí učitelia a zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja.


Realizácia projektu je naplánovaná na 18 mesiacov v období od 01/2022 do 06/2023:

 1. Od 01/2022 do 06/2023 projektovým tímom VŠEM za realizuje podaktivita č. 1: Inovácia a revízia vnútorných predpisov, dokumentov, štruktúr a procesov Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.

  Výsledkami (výstupmi) realizácie podaktivity č. 1 zatiaľ sú:

  • aktualizácia vnútorných predpisov, dokumentov, štruktúr a procesov Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM,
  • podpísané 3 memoranda o spolupráci (a dodatkov k nim) zo subjektami verejnej správy a hospodárskymi.

   

 2. Od 5/2023 do 06/2023 projektovým tímom VŠEM bude sa realizovať podaktivita č. 2: Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania cieľových skupín v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality  vysokoškolského vzdelávania na VŠEM.
 • Prostredníctvom poskytnutého vzdelávania a zvyšovania informovanosti projektový tím zabezpečí:
  • zvýšenie informovanosti zamestnancov, študentov a zainteresovaných strán o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania VŠEM s prepojením na prax,
  • zvýšenie profesijných kompetencií v oblasti inovácií, interkulturality a vzájomného hodnotenia vo vysokoškolskom vzdelávaní z hľadiska zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEM,
  • rast tvorivej činnosti a zvyšovanie kvality publikačných výstupov na VŠEM zvýšenie metodologickej vybavenosti tvorivých pracovníkov VŠEM v oblasti štatistických a ekonometrických nástrojov a modelov
  • rozvoj vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na VŠEM v súvzťažnosti s Európskymi tendenciami.

Ambíciou prijímateľa je zabezpečiť dlhodobú efektívnu udržateľnosť Vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠEM (taktiež zabezpečiť udržateľnosť merateľných ukazovateľov projektu minimálne do 31.12.2024).

Formulár príkladov dobrej praxe