Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akademická knižnica

Akademická knižnica VŠEM

Akademická knižnica bola zriadená na VŠEM na základe zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej dňa 1. júla 2007. Na základe tohto rozhodnutia bol vypracovaný štatút akademickej knižnice a knižničný a výpožičný poriadok.

Knižnica okrem štandardne poskytovaných služieb vypracováva rôzne informačné materiály a štatistiky určené pre študentov a pracovníkov školy. Fond knižnice tvorí fond periodík, knižný fond a fond záverečných prác. Fond knižnice je budovaný v súlade s odborným profilom a zameraním VŠEM a obsahuje hlavne publikácie z odboru regionálneho rozvoja, manažmentu, verejnej správy, účtovníctva, ako aj problematiky Európskej únie. Súčasťou fondu sú taktiež rôzne príručky, ako prekladové a výkladové slovníky, encyklopédie a manuály. Publikácie sa nakupujú vo viacerých exemplároch tak, aby boli dostupné pre prezenčné aj absenčné výpožičky. Pravidelne sú sledované knižné novinky z daných odborov a v spolupráci s vydavateľstvami je zabezpečená rýchla distribúcia vybraných titulov do knižničného fondu. Návštevníkmi knižnice sú prevažne študenti a pedagógovia VŠEM. Knižnica využíva od decembra 2012 knižnično-informačný systém DAWINCI, ktorý automatizuje a zefektívňuje všetky informačné toky a procesy knižnice. Systém sa využíva na registráciu čitateľov, akvizíciu, katalogizáciu, evidenciu výpožičiek, ako aj na evidenciu a štatistické vykazovanie publikačnej činnosti zamestnancov VŠEM, čím spĺňa podmienky dané zákonom č.455/2012 Z. z. o vysokých školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Užívatelia majú k dispozícii 6 osobných počítačov s bezplatným prístupom na internet a kopírovací stroj. Akademická knižnica je informačnou základňou vysokej školy a tiež výskumným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom.

Zamestnanci knižnice zabezpečujú distribúciu učebných textov vydaných pre potreby študentov VŠEM, distribúciu všetkých zborníkov vydaných na VŠEM, vedeckých časopisov Verejná správa a regionálny rozvoj a študentského časopisu ČasOpis. Vypracovávajú štatistiky pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR a pre súborný katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podieľajú sa na prípravách a priebehu bakalárskych a magisterských skúšok, konferencií a iných podujatí organizovaných VŠEM a pripravujú informačné materiály z fondu knižnice určené na digitalizáciu.