Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rigorózne konanie - PhDr.

Rigorózne konanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave ponúka  záujemcom o rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

  • v študijnom programe: VEREJNÁ SPRÁVA
    v študijnom odbore: Ekonómia a manažment
  • v študijnom programe: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
    v študijnom odbore: Ekonómia a manažment

uchádzať sa o udelenie akademického titulu „doktor filozofie“  (v skratke PhDr.)

v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 53, ods.8 a 9 a vnútorného predpisu VŠEM - ​Smernica č. 4/2022 - o rigoróznom konaní na VŠEM v Bratislave 

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Na rigorózne skúšky sa môžu prihlásiť absolventi vysokoškolského štúdia, po jednom roku praxe, ktorí získali akademický titul „magister“ v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj a v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v príbuznom študijnom odbore.

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Uchádzač pošle vyplnenú a podpísanú prihlášku na rigoróznu skúšku na adresu:
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova ul. 16
851 04 Bratislava

v  termínoch: do 30.6.2022 (výber témy rigoróznej práce a predpokladaný začiatok rigorózneho konania 8-9/2022)

                        do 31.12.2022 (výber témy rigoróznej práce a predpokladaný začiatok rigorózneho konania 1-2/2023)


Kontaktná osoba: 
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium VŠEM
e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
Tel: +421 908 388 362

Mgr. Michaela Belešová

študijná referentka pre rigorózne konanie

michaela.belesova@vsemba.sk
tel
.: +421 918 688 870


Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu (prosíme vyplniť na PC a podpísanú poslať) a uchádzač v nej okrem svojich osobných údajov uvedie:
- študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie;

 

- študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky

- k prihláške je potrebné pripojiť:

- overenú fotokópiu diplomu a overenú fotokópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie) o štátnej skúške;
- overenú fotokópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister";
- ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené fotokópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní     alebo nostrifikačnú doložku;
- zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má;
- potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie;
- aktuálny životopis.

Náklady spojené s realizáciou rigorózneho konania hradí VŠEM v poplatkov spojených s rigoróznym konaním.

Po dohodnutí témy rigoróznej práce uhradí uchádzač o rigoróznu skúšku poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a zároveň odovzdá na pedagogické oddelenie vyplnené a podpísané Zadanie k rigoróznej práci.

Poplatky spojené s rigoróznym konaním uchádzač uhrádza na účet SK38 1100 0000 0029 2187 8925 (Tatra Banka), ako variabilný symbol uchádzač uvádza svoj dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR (napr. uchádzač narodený 21.marca 1987 uvedie do kolónky VS: 21031987).