Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Politika kvality

Politika kvality VŠEM

Zabezpečovanie a zvyšovanie  kvality vzdelávania na VŠEM vychádza z politiky kvality. Uplatňovaním politiky kvality v každodenných činnostiach a vo všetkých oblastiach sledujeme uspokojovanie súčasných a budúcich požiadaviek, nároky a želania všetkých členov akademickej obce pri efektívnom alokovaní, stimulovaní a redistribúcii disponibilných zdrojov, ľudské zdroje nevynímajúc.

Pri riadení, zabezpečovaní a zdokonaľovaní politiky kvality vzdelávania VŠEM presadzuje:

  • otvorený prístup vo všetkých formách a druhoch štúdií, uplatňovaním princípu rovnosti príležitostí pre všetkých záujemcov o štúdium,
  • zabezpečovanie spokojnosti študentov porozumením ich súčasných i budúcich potrieb, nárokov a želaní,
  • inovovanie existujúcich akreditovaných študijných programov a rozvíjanie nových študijných programov potrebných pre trh práce,
  • posilňovanie hrdosti študentov a budúcich absolventov VŠEM vytváraním motivačného prostredia na zapojenie sa študentov a zamestnancov do plnenia stanovených cieľov.
  • internacionalizáciu vzdelávania, rozvoj vedy a výskumu, spoluprácu a partnerské vzťahy s inými inštitúciami z regiónov Slovenska a zahraničnými inštitúciami ako aj s vysokými školami doma a v zahraničí,
  • motivovanie študentov a zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu, posilňovaní lojálnosti a k dobrým vzťahom medzi členmi akademickej obce,
  • plánovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie a zdokonaľovanie kvality všetkých procesov a činností ako odozvu na dynamicky sa rozvíjajúce požiadavky, talent a výnimočnosť zainteresovaných strán.

  Politika kvality