Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Uchádzači

Študijné programy a prijímacie konanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie má právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTŮDIA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Manažment malého a stredného podnikania bakalársky - Bc. denná
externá
3 roky
4 roky
Manažment malého a stredného podnikania magisterský - Mgr. denná
externá
2 roky
3 roky
Manažment malého a stredného podnikania doktorandský - PhD. denná
externá
3 roky
4 roky

 

  ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTŮDIA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
  Verejná správa                                      bakalársky - Bc.           denná
  externá                   
  3 roky
  4 roky
  Verejná správa magisterský - Mgr. denná
  externá
  2 roky
  3 roky
  Verejná správa
  doktorandský - PhD. denná
  externá
  3 roky
  4 roky

  Prijímacie konanie na bakalárske alebo magisterské štúdium na VŠEM v Bratislave

  1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.
  2. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
   Prihlášky je potrebné podať do 31. marca, resp. do 30. júna, alebo v doplňujúcom termíne do 30. septembra aktuálneho kalendárneho roka.
   V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín.
  3. Prihláška každého uchádzača o štúdium na VŠEM musí byť podaná v elektronickej forme a na tlačive VŠEM, ktoré elektronická prihláška automaticky vygeneruje. Toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať s nižšie uvedenými prílohami na adresu:

   Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
   Rektorát 
   Furdekova 16
   851 04 Bratislava


   Platnosť elektronickej prihlášky je podmienená zaslaním prihlášky aj v papierovej forme so všetkými prílohami.
   Elektronická prihláška na akademický rok 2024/2025 je zverejnená tu. 
     
  4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná  rektorom vysokej školy na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného predchádzajúceho štúdia. Podľa študijného priemeru  vytvorí poradie uchádzačov navrhnutých na prijatie.
  5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
  6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania zašle VŠEM uchádzačom o štúdium do 30 dní od zasadnutia prijímacej komisie. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
  7. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely. 

  Podmienky pre prijatie uchádzačov

  Bakalársky stupeň štúdia

  • Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEM je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole s maturitou.
  • Povinnou prílohou prihlášky na bakalársky stupeň štúdia je
   • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
   • štruktúrovaný životopis,
   • originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
  • Uchádzač, ktorý ukončí stredoškolské štúdium v prebiehajúcom akademickom roku, je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.

  Smernica k prijímaciemu konaniu na 1. a 2. stupeň štúdia na VŠEM pre ak. rok 2024/2025

  Magisterský stupeň štúdia

  • Základnou podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné ukončenie  štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch alebo v príbuzných  študijných programoch.
  • Uchádzači z iných vysokých škôl budú na magisterské štúdium prijatí s tým, že absolvujú diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu študijného programu, na ktorý sa prihlásili. O diferenčných skúškach rozhodne rektorka VŠEM na základe odporúčania príslušného riaditeľa ústavu. Za vykonanie  diferenčných skúšok je stanovený poplatok v zmysle platnej Smernice o poplatkoch VŠEM.
  • Povinnou prílohou prihlášky je 
   • úradne overená fotokópia bakalárskeho diplomu *,
   • potvrdený výpis všetkých známok vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru *,
   • štrukturovaný životopis,
   • originál dokladu o zaplatení  poplatku za prihlášku.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

  * Neplatí pre absolventov VŠEM

  Smernica k prijímaciemu konaniu na 1. a 2. stupeň štúdia na VŠEM pre ak. rok 2024/2025

  Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na VŠEM v Bratislave

  1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje na základe prijímacích skúšok pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh predsedu odborovej komisie rektor VŠEM.
  2. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
  3. Prijímacia skúška  sa realizuje v akreditovaných študijných programoch kombinovanou formou a pozostáva z
   1. odbornej časti súvisiacej so zvoleným študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomne a spracuje k nej  rámcový projekt v podobe téz (rozsah 10 strán A4 s počtom približne 20 000 znakov) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku
   2. anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača;
   3. splnenia ďalších podmienok určených vysokou školou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača;
   4. prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnosti, publikovania vo vedeckom/odbornom časopise a pod., dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.
  4. Uchádzač sa na VŠEM hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
   Prihlášky je potrebné podávať najneskôr do 15. augusta aktuálneho kalendárneho roka.
   V odôvodnených prípadoch VŠEM môže stanoviť ďalší doplňujúci termín. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
  5. PRIHLÁŠKA:
   Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe na tlačivách ŠEVT 49 400 do 15. augusta.
   Podpísanú prihlášku vrátane príloh je potrebné zaslať v zmysle pokynov pre prijímacie konanie na kontaktnú adresu:

   Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
   Rektorát
   Furdekova 16
   851 04 Bratislava 5
    
    
  6. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
   1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
   2. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
   3. zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).
  7. K prihláške uchádzač priloží:
   1. životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
   2. úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní;
   3. súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
   4. originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
  8. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe odporúčania prijímacej komisie a na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM.
  9. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
  10. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.  

  Podmienky pre prijatie uchádzačov

   

  Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEM je:

  • úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho)
   v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • znalosť anglického jazyka.

  Povinnou prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:

  • životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
  • úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní*;
  • súpis svojich publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej alebo vedeckej činnosti,
  • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku.

  * Neplatí pre absolventov VŠEM

   

  Kontaktná osoby pre doktorandské štúdium:
  doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
  prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium na VŠEM
  e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
  tel.: +421 908 388 362

  Smernica k prijímaciemu konaniu na 3. stupeň štúdia na VŠEM pre ak. rok 2024/2025
  Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM pre ak. rok 2024/2025

  Smernica organizácie doktorandského štúdia na VŠEM v Bratislave