Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

   
Vedúca katedry: doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD.

Základným poslaním katedry verejnej správy v rámci pedagogického procesu je prispieť k profesionálnej úrovni študentov pre potreby praxe verejnej správy, odvetví verejného sektora a inštitúcií Európskej únie. Kľúčovými predmetmi štúdia na bakalárskom stupni v študijnom programe verejná správa a študijnom odbore verejná správa a  regionálny rozvoj sú teória riadenia organizácie  verejnej správy,  ekonomika verejného sektora so všeobecným zameraním na celú oblasť verejného sektora a tiež na ekonómiu vzdelávania, úvod do štúdia verejnej správy, národohospodárska politika, ktorá je špecificky zameraná na sociálnu politiku a politológia. Na magisterskom stupni sa katedra orientuje na komunálnu ekonomiku a politiku, regionálnu ekonomiku a politiku, verejné rozpočty, finančný manažment vo verejnom sektore, financovanie verejno-prospešných subjektov, sociálnu politiku a sociálne systémy v Európe.

Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť sledovanie vývoja v ekonomickej teórii a praxi, osobitne v oblasti verejnej správy a zabezpečiť odovzdávanie odborných vedomostí a zručností za účelom zvýšenia kvalifikácie a vyššej úrovne výkonnosti manažmentu vo verejnej správe. Katedra je aj vedeckým pracoviskom vysokej školy. Jej poslaním je zapojenie sa do spoločensky aktuálnych výskumných projektov v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Členovia katedry sa intenzívne podieľajú na výskumných projektoch a štúdiách pre potreby praxe, najmä na úrovni najvyšších orgánov verejnej správy, ako sú Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR a vrcholových záujmových orgánov samosprávy, ako je Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. Katedra prezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti na konferenciách a odborných seminároch doma i v zahraničí a sama je spoluorganizátorom konferencií a vedeckých seminárov k problematike verejnej správy. Tiež sa usiluje o aktívne rozvíjanie publikačnej činnosti vo vzťahu k verejnej správe. 

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori/funkčné miesto profesor:

 •  Dr.h.c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.
 • prof. Ing. Vojtech STANEK, PhD.
 •  doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD.
 •  doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

Docenti:

 •  doc. Ing. Eva ROMANČÍKOVÁ, PhD.
 •  doc. PhDr. Martin KLUS, PhD. MBA

Odborní asistenti:

 • PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ 
 • PhDr. Silvia VADKERTIOVÁ, PhD.
 •  Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.

Externí doktorandi:

 • PhDr. Matej KOLENČÍK
 • PhDr. Bc. Marek SEMERÁD, MBA

Poslaním predmetu je osvojiť si základy teórie verejného sektora, faktory, ktoré determinujú objektívnu existenciu verejného sektora v trhovej ekonomike, jeho obsah, rozsah, subjekty, efektívnosť a nástroje riadenia so zameraním na mechanizmus verejnej voľby. Štruktúra a postavenie verejného sektora v ekonomike, špecifiká jeho fungovania v SR a EÚ, vrátane pôsobenia jednotlivých subjektov v rámci verejného sektora.
Pri štúdiu predmetu by si mali študenti osvojiť najvýznamnejšie poznatky ekonomiky vzdelávania a spoznať základné prístupy v oblastiach ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu a dopytu po vzdelaní. Predmet skúma výhody, ktoré vyplývajú zo vzdelania pre jednotlivca, podnik, spoločnosť. Venuje pozornosť základným kritickým faktorom, otázkam efektívnosti, spravodlivosti a rovnosti vo vzdelávacom systéme. Formuluje základné postuláty vzdelávacej politiky vo vzťahu k verejnej správe a kontexte rozvoja európskeho priestoru znalostí. Prispieva k formovaniu stratégie rozvoja vzdelávacieho systému a systému celoživotného vzdelávania v podmienkach SR. Pri výučbe predmetu sa kladie dôraz na sociálno-ekonomické aspekty vzdelávania, uplatňovanie manažérskych metód riadenia vo vzdelávacom systéme a hodnotenie efektívnosti, účinnosti a kvality vo vzdelávaní.
Študent PhD. získava vedomosti v oblasti hodnotenia makroekonomických a mikroekonomických aspektov a aktuálnych ekonomických teórií vo vzťahu k organizácii a fungovaniu verejného sektora. Na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností získa schopnosť aplikovať metódy posudzovania efektívnosti a rovnosti vo verejnom sektore. Výsledkom vzdelávania budú aj kompetencie analyzovať náklady a prínosy vo verejnom sektore, formulovať komplexné závery z vlastného bádania a formulovať odporúčania aj v kontexte jeho vzťahu k iným odvetviam s akceptovaním vývoja SR.
Poslaním predmetu je osvojiť si základy zdravotného systému, zdravotnej starostlivosti. Predmet skúma otázky z oblastí liečebná starostlivosť, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a stavovské organizácie v zdravotníctve. Študent porozumie platobným metódam za poskytnuté zdravotné služby, otázkam trh a zdravotníctva a úlohe štátu, vládnej regulácii v zdravotníctve, uhrádzania zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia.
Predmet reaguje na aktuálne trendy novej manažérskej ekonomickej politiky, založenej na aktívnom prístupe k rozvoju spravovaného územia, na komplexnom využívaní vlastného endogénneho rozvojového potenciálu obcí. Decentralizácia verejnej správy v SR vytvorila vhodné právne, organizačné a ekonomické prostredie pre aktívnu účasť obcí na národných rozvojových procesoch, rozvoj ich kompetentnosti a finančnej autonómnosti. Vytvorili sa predpoklady pre riadenie verejných vecí od obcí smerom k centrálnej moci, zvýšenie participácie občanov na rozhodovacích procesoch a zároveň zodpovednosť obcí za komplexný hospodársky a sociálny rozvoj v území svojej pôsobnosti. Obce realizujú svoje funkcie prostredníctvom sústavy komunálnych politík, špecifických metód a nástrojov, ktoré tvoria obsah predmetu.
Predmet poskytuje študentom PhD. štúdia osvojiť si sumu poznatkov o organizácii, postupoch a nástrojoch manažmentu rizika a kríz vo verejnej správe SR a EÚ. Výsledkom vzdelávania budú vedomosti, ale aj kompetencie študentov analyzovať a hodnotiť krízové javy v územných celkoch a prijímať návrhy opatrení na ich riešenie a tiež schopnosť niesť spoluzodpovednosť za sebaochranu a ochranu obyvateľstva a za bezpečnosť územných celkov.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentovi priestor pre pochopenie významu regionálnej analýzy v regionálnom rozvoji, prezentovať teoretické prístupy, praktické poznatky a metodické postupy regionálnej analýzy. Z metodického hľadiska sa položí dôraz na rôzne typy analýz, a to od jednoduchých deskriptívnych metód až po komplexnejšie matematicko-štatistické metódy. Študent získa vedomosti, ktoré môže využiť na riešenie konkrétnych úloh v rozvoji regiónu, pri modelovaní vzťahov medzi rôznymi aktérmi regionálneho rozvoja a pri koncipovaní rozvojových plánov a stratégií v regióne. Súčasťou predmetu je tiež poukázať na postavenie informačných systémov ako základných zdrojových údajov pre regionálnu analýzu.
Štúdium poskytne študentom poznatky z teórie regiónov, z regionalizácie a regionálnej typológie, o faktoroch rozvoja a ich vplyve na rozvoj regiónu, o vyjadrení a hodnotení výsledkov regionálneho rozvoja a regionálnych rozvojových disparitách. Predmet tiež poskytne študentom prehľad o novších koncepciách, ktoré sa uplatňujú v regionálnom rozvoji a riešení rozvojových disparít i o fungujúcom systéme kohéznej politiky EU a regionálnej politiky v SR.
Obsahom predmetu je osvojenie si základných teoretických poznatkov a pojmov teórie verejnej správy (rozmanitosť jej teoretických východísk z oblasti právnych, ekonomických a ďalších spoločenských vied), úloh verejnej správy ako výkonnej formy štátnej moci a prístupov k formovaniu jej organizačných štruktúr. Osvetľuje nevyhnutnosť reforiem verejnej správy, príčiny uplatňovania rôznych reformných stratégií a zdôvodňuje uplatnenie stratégie umierneného manažérizmu v podmienkach SR. V predmete sa na základe teoretických poznatkov zhodnotí systém verejnej správy v SR a charakterizuje rozsah a charakter zmien jeho prvkov aj z pohľadu kritérií tvorby jednotného administratívneho priestoru v EÚ. Pri výučbe predmetu sa kladie dôraz na ekonomické aspekty verejnej správy, uplatňovanie manažérskych metód riadenia a hodnotenia jej efektívnosti a kvality.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o sociálnych službách a s nimi súvisiace legislatívne predpisy v rámci Európskej únie a v Slovenskej republike. Súčasne objasňuje povinnosti poskytovateľov, nároky prijímateľov sociálnych služieb, jednotlivé druhy, formy, rozsah a štandardy sociálnych služieb. Analyzuje zabezpečovanie sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie, a to zvyšovaním sociálnej inklúzie dotknutých osôb. Poskytuje študentom vedomosti o novej filozofie v smerovaní sociálnych služieb v procese deinštucializácie a zavedením štandardov kvality.
Predmet umožňuje absolventom získať vedomosti z teórie a politiky trhu práce a politiky zamestnanosti na Slovensku a v Európe v nadväznosti na manažment ľudských zdrojov v organizáciách, objasniť im význam tohto prepojenia pre efektívne formovanie a využívanie ľudských zdrojov na základe vytvárania adekvátnych podmienok umožňujúcich každému zúčastňovať sa na produktívnej práci a mať z nej výhody a uspokojenie. Poznanie otázok spojených s ľudským kapitálom, jeho základnými formami, podmienkami zamestnanosti a cenou práce umožňuje študentom orientovať sa na súčasných trhoch práce, pričom získajú poznatky o subjektoch služieb zamestnanosti u nás a v Európskej únii. Pripravujeme absolventov na zvládnutie problematiky flexibility ako spôsobu riadenia pracovnej sily v organizácii a využívanie foriem flexiistoty. Kladieme dôraz na produktivitu práce, sociálny dialóg, motiváciu pracovného správania a schopnosť adaptability a flexibility v myslení.
Predmet si kladie za cieľ prispieť k vytváraniu poznatkovej základne, umožňujúcej počas štúdia ďalších predmetov odboru verejná správa ich vnímanie vo vzájomných súvislostiach a v širšom kontexte aktivít jednotlivých subjektov. Do obsahu predmetu je zaradený aj vývoj verejnej správy v SR, jeho aktuálna organizačná štruktúra, charakteristika duálneho modelu a funkčné postavenie organizačných štruktúr územnej štátnej správy a územnej samosprávy v systéme verejnej správy.
Predmet umožňuje získať vedomosti o verejnom zdravotníctve ako systéme starostlivosti o zdravie populácie. Prináša študentom poznatky o systéme verejného zdravotníctva, jeho historickom vývoji a medzinárodných aspektoch. Analyzuje determinanty zdravia a nerovnosti v zdraví, ktoré zásadne ovplyvňujú kontext úloh verejného zdravotníctva, jednotlivé piliere verejného zdravotníctva a jeho doménové oblasti činnosti. Pripravujeme študentov na zvládnutie základných rámcov vzťahu systému verejného zdravotníctva a štátnej správy.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky so zreteľom na fungovanie verejnej správy v podmienkach Európy a EÚ. Predmet umožňuje študentovi orientáciu v rozlišovaní vzťahu medzi jednotlivými rovinami centralizácie a decentralizácie verejnej správy. Predmet analyzuje vzdialenosť a príbuznosť jednotlivých systémov vo verejnej správe v Slovenskej republike a v štátoch Európy a EÚ. Rovnako poukazuje na fungovanie verejnej správy i mimo európskych štátov. Predmet zabezpečuje pre študentom prehľad o členení a úloh verejnej správy v jednotlivých krajinách EÚ, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna, keďže je nevyhnutná potreba komparácie systé¬mu verejnej správy u nás a v ostatných členských štátoch Európskej únie s cieľom modernizácie v tejto oblasti.