Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študenti - stáže

ERASMUS PLUS študenti - stáže

Základné informácie

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku resp. v inej organizácii (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, inštitúcia verejnej správy a podobne) v zahraničí v rámci krajín zapojených do programu ERASMUS+, pričom študent počas tohto obdobia môže získať čiastočnú finančnú podporu z Európskej únie.
Cieľom stáže je predovšetkým pomôcť študentom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva. Študenti i absolventi VŠEM majú možnosť získať pracovné návyky, odborné a praktické zručnosti, spoznať svoje možnosti, schopnosti a zlepšiť tak svoju uplatniteľnosť na trhu práce. V neposlednom rade prostredníctvom osvojenia si hospodárskych a sociálnych podmienok v hostiteľskej krajine získať možnosť ich uplatnenia v domácej krajine.

Pre koho je mobilita určená

Pre každého riadne zapísaného študenta alebo absolventa VŠEM, ktorý je:
 • občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
 • absolvent VŠEM môže realizovať stáž do 1 roka od ukončenia štúdia, avšak výberového konania sa musí zúčastniť ešte ako študent.

Finančná podpora

Výška grantu závisí od krajiny realizácie mobility. Krajiny sú rozdelené do 2 skupín nasledovne:

 • 670 € / mesačne na stáž = Krajiny s nízkymi životnými nákladmi: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko 
 • 720 € / mesačne na stáž = Krajiny s vysokými a strednými životnými nákladmi: Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko,  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko 

 

Doba trvania stáže 

Stáž je možné realizovať v dĺžke trvania od 2 do 12 mesiacov, finančnú podporu je však z kapacitných dôvodov možné poskytnúť najviac na obdobie 3 mesiacov.
Študent/absolvent môže v rámci jedného stupňa (bakalárske/magisterské štúdium) absolvovať ERASMUS+ mobility najviac v úhrnnej dĺžke 12 mesiacov.

Miesto a zameranie stáže

Pracovná stáž sa môže realizovať v oblastiach príbuzných študijnému odboru študenta/absolventa v nasledovných typoch organizácií:
 • podniky,
 • orgán verejnej správy na akejkoľvek úrovni,
 • neziskové organizácie,
 • školiace a výskumné centrá,
 • ostatné organizácie vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.

Študent si stáž môže nájsť sám na nasledujúcich webstránkach:

http://www.praxisnetwork.eu/

http://globalplacement.com/

https://erasmusintern.org/


Špecificky dávame do pozornosti možnosť absolvovať pracovnú stáž v partnerskej inštitúcii
Internationaler Bund (výhradne v nemeckom jazyku).
Pracovnú stáž môže študent realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku a Macedónsku.
Stáž nie je možné realizovať v európskych inštitúciách  a iných orgánoch EÚ vrátane európskych agentúr, v organizáciách, ktoré riadia európske programy.

Ako sa dostať na ERASMUS+ pracovnú stáž 

 • Výber hostiteľskej organizácie
  Prvým krokom v rámci prípravy mobility za účelom stáže je výber hostiteľskej organizácie a prekonzultovanie vhodnosti zamerania stáže vzhľadom na študijný odbor študenta/absolventa. Následne je potrebné zabezpečiť si doklad o predbežnej akceptácii študenta na ERASMUS+ pracovnú stáž.
  • Akceptačný list musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri prijímajúcej organizácie.
  • Akceptačný list musí byť  opečiatkovaný a podpísaný konzultantom (supervisor - osoba zodpovedná za dohľad nad študentom).
 • Výberové konanie
  Ďalším krokom po výbere cieľovej destinácie je pripraviť si všetky dokumenty potrebné pre  výberové konanie.
  Povinné súčasti, ktoré si študent pripraví pre výberové konanie:
  • Predbežný súhlas s realizáciou stáže – Akceptačný list
  • Výpis skúšok (študijné oddelenie, bez poplatku)
  • Životopis v slovenskom jazyku a v jazyku realizácie stáže
  • Motivačný list v slovenskom jazyku, a v jazyku realizácie stáže
  • Dokumenty pre výberové konanie môže študent odovzdať kedykoľvek v priebehu akademického roka. Nasleduje osobná účasť na avizovanom termíne výberového konania, ktoré prebieha v zmysle Štatútu komisie pre výber uchádzačov o mobility v rámci programu ERASMUS+. Súčasťou štatútu sú aj kritériá pre výber uchádzačov a ich bodová váha.

Pred vycestovaním 

 • Pracovný plán stáže
  Po úspešnom absolvovaní výberového konania je potrebné aby úspešný uchádzač v spolupráci s ERASMUS+ koordinátorom a po dohode so stanoveným tútorom v hostiteľskej organizácii vyplnil formulár Zmluva o stáži (Learning Agreement for Traineeship).
  Až keď hostiteľská organizácia vráti podpísanú Zmluvu o stáži, je možné pristúpiť k vyslaniu študenta. Dokumenty je nevyhnutné predkladať s dostatočným časovým predstihom.
 • Akceptácia a vysielacia procedúra
  Pred vycestovaním je potrebné odovzdať nasledovné dokumenty:
  • Predložiť kópiu zmluvy o bežnom účte v akejkoľvek banke v SR na vlastné meno (číslo účtu a adresu pobočky banky)
  • Zabezpečiť si a priniesť potvrdenie o poistení na celú dĺžku pobytu (podrobnosti – POISTENIE)
  • Podpísať Zmluvu o grante - osobne po predložení všetkých dokumentov
   Na základe Zmluvy o grante študent dostanete na svoj účet finančný grant.Grant je príspevkom na uskutočnenie mobility a je určený na dofinancovanie nákladov študenta, ktoré vzniknú v súvislosti s pobytom študenta v zahraničí (poistenie, cestovné, ubytovanie, strava, atď.).

Počas stáže 

Počas pobytu študent dodržiava pravidlá platné v hostiteľskej organizácii a riadi sa pokynmi tútora, resp. nadriadených. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte koordinátora na vysielajúcej VŠ. Nevyhnutné zmeny v Zmluve o stáži je potrebné uskutočniť do 30 dní od nástupu na stáž a musia byť formálne zdokumentované a schválené prijímajúcou i vysielajúcou inštitúciou, ako i študentom.

Po návrate zo stáže 

Po návrate z mobility je v zmysle zmluvy o grante potrebné do 30 dní predložiť:

 • Traineeship certificate
  Traineeship certificate je dokument, v ktorom zahraničný supervisor vyhodnotí všetky aspekty práce študenta/absolventa v organizácii. Supervisor hodnotí nadobudnuté znalosti, zručnosti, intelektuálne a praktické, ako aj kompetencie nadobudnuté počas ERASMUS+ praktickej stáže.  Dokument musí obsahovať originál podpisu supervisora, pečiatku podniku/firmy a dátum vystavenia.
  Vyhodnotenie práce vyhotoví zahraničný zamestnávateľ v súlade obsahom Zmluvy o stáži.
 • Správu študenta o stáži (vypĺňa sa online). Správu z Erasmus+ mobility vyplní študent prostredníctvom informácie, ktorú obdrží na svoju e-mailovú adresu ku dňu ukončenia mobility.

V prípade nepredloženia dokumentov hrozí v zmysle zmluvy o grante povinnosť študenta vrátiť grant.