Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Centrum pre výskum

Centrum pre výskum

Ťažiskové úlohy vedeckovýskumnej činnosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu sa realizujú pod priamou gesciou ústavov a katedier. Činnosť Centra je zameraná na koordináciu výskumnej činnosti VŠEM a na podporu a prípravu projektov na čerpanie  fondov EÚ. Medzi jeho základné úlohy a povinnosti patrí:

 • poskytovanie tematickej podpory výskumným projektom VŠEM,
 • združovanie a riadenie zamestnancov VŠEM , ktorých prevažná časť pracovnej náplne má charakter výskumnej práce,
 • organizácia vzdelávacích aktivít pre rozvoj a podporu štatistickej gramotnosti pracovníkov školy, 
 • podpora riešiteľov výskumných úloh pri tvorbe metodík výskumných programov, 
 • podpora autorov vedeckých príspevkov pri ich spracovávaní a prezentácii. 

Centrum je podriadené prorektorovi pre vedu a výskum. Spolupracuje s ústavmi a katedrami VŠEM, vedúcimi výskumných projektov a externými riešiteľmi výskumných projektov.

Riaditeľ centra: prof. Ing. Ladislav KABÁT, CSc.
e-mail: ladislav.kabat@vsemba.sk


Zainteresované inštitúcie:

 • ACFE - Association of the Certified Fraud Examiners,
 • ACFCS Association of Certified Financial Crime Specialists,
 • APPAM – Association for Public Policy and Management,  
 • NISPA – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe,
 • Štatistický úrad SR.

Výskumné oblasti:

 • Metodické nástroje hodnotenia efektívnosti fungovania inštitúcií verejnej správy,
 • Analýza a hodnotenie činnosti inštitúcií verejnej správy,
 • Malé a stredné podniky v konkurenčnom prostredí,
 • Kvalita štatistických údajov- data mining, 
 • Počítačom podporovaná výučba.