Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Centrum pre výskum

Centrum pre výskum

Ťažiskovými oblasťami vedeckovýskumnej činnosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je vedeckovýskumná činnosť katedier a činnosť Centra pre výskum. Činnosť Centra je zameraná okrem koordinácie výskumnej činnosti na VŠEMvs aj na podporu a prípravu projektov na čerpanie  fondov EÚ pre jednotlivé regióny SR. Medzi jeho základné úlohy a povinnosti patrí:

 • vykonávanie sledovateľského výskumu, ktorý slúži na zachytenie a zdokumentovanie hlavných a aktuálnych trendov v teórii a praxi verejnej správy a malého a stredného podnikania,
 • poskytovanie tematickej podpory výskumným projektom VŠEMvs ,
 • vykonávanie výskumu prostredníctvom vlastných výskumných projektov ,
 • združovanie a riadenie zamestnancov VŠEMvs , ktorých prevažná časť pracovnej náplne má charakter výskumnej práce.

Centrum je podriadené prorektorovi pre vedu a výskum. Spolupracuje s ústavmi a katedrami VŠEMvs, vedúcimi výskumných projektov a externými riešiteľmi výskumných projektov.

Riaditeľ centra: prof. Ing. Ladislav KABÁT, CSc.

Externí spolupracovníci:

 • Bojnec Stefan, profesor, public policy, Universita Primorska, Koper, Slovenia
 • Dominese Giorgio, profesor, public policy, President Transition Studies Network, CEEUN, Tor Vergata Rome University
 • Hamala Milan, docent, matematické programovanie, UK Bratislava
 • Hatrák Michal, docent, štatistika ekonometria, Bratislava
 • Olexa Milan, PHD, sociálna štatistika, Bratislava
 • Podda Pier Andrea, PHD, Metropolitan University, Praha
 • Pressacco Flavio, ekonometria, profesor, University of Udine, Italy
 • Siller Helmut, profesor, University of Applied Sciences, Vienna
 • Ziani Laura, PHD, štatistika, ekonometria, University of Udine, Italy

Zainteresované inštitúcie:

 • APPAM – Association for Public Policy and Management,  
 • NISPA – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

Výskumné oblasti:

 • Metodické nástroje hodnotenia efektívnosti fungovania inštitúcií verejnej správy
 • Analýza a hodnotenie činnosti inštitúcií verejnej správy
 • Malé a stredné podniky v konkurenčnom prostredí