Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

KEGA

Projekty KEGA

Kategória projektov KEGA rieši metodické témy rozvoja študijných programov a študijných predmetov pre potreby verejnej správy a malého a stredného podnikania v regiónoch a podporuje prípravu nových a originálnych učebníc  a monografií pre tieto programy a predmety.

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
033SPU-4/2022 Funkčné, inovačné a digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu Beresecká, J. (SPU Nitra)  Beresecká, J.
Hudáková, M. 
Sidak, M.
2022-2023

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
009TnUAD-4/2021 Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme
doc. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.  prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.
doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. 
prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.
2021 - 2023
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2017 Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2017 - 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2017 Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2017 - 2018
002VŠEMVS-4/2017 Logistické spracovanie informácií pri aplikácii medzinárodných účtovných štandardov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2017
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2016 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2015 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2015
002VŠEMVS-4/2015 Regionálne a lokálne dimenzie rozvoja malotriedok ako špecifického segmentu vzdelávacej sústavy SR doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2015 – 2016
003VŠEMVS-4/2015 Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2015 – 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2014 Vysokoškolské učebné texty „Geopolitika v 21. storočí“  prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2014 
002VŠEMVS-4/2014 Regionálne a lokálne dimenzie rozvoja malotriedok ako špecifického segmentu vzdelávacej sústavy SR doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2014 – 2015
003VŠEMVS-4/2014  Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  2014 
004VŠEMVS-4/2014  Vzdelávanie a výchova projektových manažérov v nadväznosti na čerpanie štrukturálnych fondov  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.  2014 
005VŠEMVS-4/2014  Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice)  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2014 – 2015 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
001VŠEMVS-4/2013 Finančný manažment vo verejnom sektore Ing. Marián Kováč 2013 – 2014
003VŠEMVS-4/2013 Manažment - praktikum doc. Ing. Elena Beňová, CSc. 2013
004VŠEMVS-4/2013 Teória, riadenie a organizácia verejnej správy PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2013 – 2014
005VŠEMVS-4/2013 Príprava úspešných projektov na čerpanie štrukturálnych fondov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2013 
006VŠEMVS-4/2013 Geopolitika prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2013 
007VŠEMVS-4/2013  Krízový manažment EÚ doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2013 – 2014  
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2012 Medzinárodné  podnikanie a medzinárodný manažment doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2011 – 2013
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
3/7367/2009 Poistný trh prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2009 – 2010